11. Sınıf (Lise 3) Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

11. Sınıf (Lise 3) Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

11. Sınıf (Lise 3) Türk Dili ve Edebiyatı

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Üniteleri ve Ünite Süreleri:

1. ÜNİTE: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ (Ünite Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)
2. ÜNİTE: HİKÂYE (Ünite Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)
3. ÜNİTE: ŞİİR (Ünite Süresi: 6 Hafta, 30 ders saati)
4. ÜNİTE: MAKALE (Ünite Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)
5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA (Ünite Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)
6. ÜNİTE: ROMAN (Ünite Süresi: 6 Hafta, 30 ders saati)
7. ÜNİTE: TİYATRO (Ünite Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)
8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ (Ünite Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)
9. ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ (Ünite Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

I. DÖNEM
11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜNİTELERİ-KONULARI
(ÜNİTE, SÜRE VE İÇERİK TABLOLARI)

1. ÜNİTE: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 

(Ünite Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

OKUMA (3×2=6 saat)

1. Edebiyat ve toplum ilişkisi

* Edebiyatın toplum sorunlarını dile getirdiği, bunu yaparken toplumsal değişime etkide bulunduğu üzerinde durulur.

2. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi

* Edebî eserlerin belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazıldığı, eserler toplamının da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturduğu üzerinde durulur. Batı’da ve Türk edebiyatında oluşan sanat akımlarına metinler bağlamında kısaca değinilir.

YAZMA (1×2=2 saat)

* Öğrencilerin, okuduğu metinlerden hareketle edebiyat ve toplum ilişkisi üzerine kısa bir yazı yazması sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (1×2=2 saat)

* Öğrencilerden sanat akımlarının edebiyat resim, müzik ve mimari gibi farklı sanat dallarına nasıl yansıdığı üzerinde bir sunum yapmaları ve sunumlarını görsel, işitsel ögelerle desteklemeleri istenir.

Dil Bilgisi Konuları:

* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

2. ÜNİTE: HİKÂYE

 (Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)

OKUMA (3×5=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) yazılmış iki hikâye örneği

2. Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960) yazılmış üç hikâye örneği

* 1923-1940 döneminden seçilecek metinlerin biri olay hikâyesi, bir diğeri de durum hikâyesi olmalıdır.

* 1940-1960 döneminden alınan metinler farklı eğilimleri temsil eden (bireyin iç dünyasını esas alantoplumcu gerçekçimillî-dinî duyarlılıkları yansıtanmodernist) hikâyelerden seçilir.

YAZMA (1×5=5)

* Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerden birinin özelliklerine (bireyin iç dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, millî-dinî duyarlılıkları yansıtan, modernist) uygun olarak bir hikâye yazmaları istenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (1×5=5)

* Öğretmen tarafından sınıfa getirilen seslendirilmiş bir hikâye dinletilir ve öğrencilerden dinledikleri hikâyeyi yorumlamaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:

* Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

3. ÜNİTE: ŞİİR

(Ünite  Süresi: 6 Hafta, 30 ders saati)

OKUMA (3×6=18)

1. Tanzimat Dönemi‘nden iki şiir örneği
2. Servetifünun Dönemi‘nden iki şiir örneği
3. Saf Şiir anlayışından iki şiir örneği
4. Millî Edebiyat Dönemi‘nden iki şiir örneği
5. Cumhuriyet’in ilk döneminden hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir örneği
6. Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği

Servetifünun Dönemi şiirleri incelenirken Fecriati‘den tema ve dil kullanımı bağlamında kısaca bahsedilir.

* Millî Edebiyat Dönemi’nin bağımsız isimlerinden Mehmet Âkif Ersoy‘un bir şiiri değerlendirilir, “manzum hikâye” kavramı açıklanır.

* Türk dünyasından alınacak şiirler Bahtiyar Vahapzade ve Şehriyar gibi şairlerden seçilir.

YAZMA (1×6=6)

* Öğrencilerin inceledikleri şiirlerden birinin özelliklerine uygun şiir yazmaları sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (1×6=6)

* Öğrencilerin kendilerine yakın buldukları şiir anlayışı ile ilgili kısa bir konuşma yapmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

4. ÜNİTE: MAKALE

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

OKUMA (2×3=6 ders saati)

1. Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yazılmış birer bilimsel makale örneği.

2. Edebî bir makale örneği.

YAZMA (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilere makale türü ile ilgili öğrendiklerinden hareketle araştırmaya dayalı bir metin yazma çalışması yaptırılır.

* Araştırmaya dayalı metinlerin yazımında kütüphanede ve Genel Ağ’da kaynak taramasının nasıl yapıldığı ve sınırlandırıldığı örneklerle gösterilir. Öğrencilerden Genel Ağ’da yaptıkları araştırmaları bilişim teknolojilerini kullanarak iş birlikli bir rapor hâline getirmeleri istenir.

* Farklı kaynaklardaki bilgilerin bir metinde nasıl terkip edileceği örneklerle açıklanır.

* Metin içinde ve sonunda bilimsel kaynak göstermeye ilişkin temel ilkeler örneklerle açıklanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerin münazaranın özelliklerine uygun bir münazara örneği sunmaları sağlanır.

* Yapılan münazaranın değerlendirilmesi sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 2×5=10 ders saati)

OKUMA (2×3=6 ders saati)

1. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir sohbet örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir sohbet örneği
3. Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra örneği
4. Cumhuriyet Dönemi’nden bir fıkra örneği

YAZMA (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerin türün özelliklerine uygun güncel bir konuda sohbet veya fıkra yazmaları sağlanır.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

* Türk toplumundaki sohbet kültürüne değinilir.
* Öğrencilerin “Dostluk” konusunda bir sohbet gerçekleştirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:
* Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

6. ÜNİTE: ROMAN

(Ünite  Süresi: 6 Hafta, 30 ders saati)

OKUMA (3×6=18)

1. Cumhuriyet Dönemi’nde Roman (1923-1950 arası iki roman örneği)
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman (1950-1980 arası iki roman örneği)
3. Dünya edebiyatından bir roman örneği

Dünya edebiyatı roman örneği 20. yüzyıldan seçilmelidir.

YAZMA (1×6=6)

* Öğrencilerden ders kapsamında okudukları roman üzerine bir inceleme ve değerlendirme yazısı oluşturmaları istenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (1×6=6)

* Öğrencilere Türk veya dünya edebiyatından sinemaya uyarlanan bir romanın filmi seyrettirilip söz konusu roman okutturulur. Roman ile filmin karşılaştırılması sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları:
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

7. ÜNİTE: TİYATRO

(Ünite  Süresi: 5 Hafta, 25 ders saati)

OKUMA (5×3=15)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1950 arası) iki tiyatro örneği
2. Cumhuriyet Dönemi‘nden (1950-1980 arası) bir tiyatro örneği
3. Dünya edebiyatından bir tiyatro örneği

YAZMA (5×1=5)

* Öğrencilerden tiyatro salonunda veya medya ortamında seyrettikleri bir tiyatro üzerine inceleme / değerlendirme yazısı yazmaları istenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (5×1=5)

* Öğrencilerden kendi hazırladıkları tek kişilik veya birkaç kişilik bir oyunu canlandırmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

OKUMA (2×3=6 ders saati)

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri örneği
2. Cumhuriyet öncesi dönemden bir eleştiri örneği

YAZMA (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden okudukları bir roman, hikâye veya şiirle ilgili eleştiri yazmaları istenir.
* Öğrencilerin yazdığı eleştiriler sınıfta değerlendirilir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden okudukları bir kitabı tanıtmaları ve kitaba dair eleştirilerini sözlü olarak sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ

(Ünite  Süresi: 2 Hafta, 10 ders saati)

OKUMA (2×3=6 ders saati)

1. Cumhuriyet öncesi dönemden bir mülakat örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir mülakat örneği
3. Cumhuriyet Dönemi’nden bir röportaj örneği

* Mülakat metinleri edebiyat ve sanat alanıyla ilgili olmalıdır.
* Örnek metinlerden hareketle mülakat ve röportajın farklarına değinilir.

YAZMA (2×1=2 ders saati)

* Öğrencilerden bir mülakat hazırlamaları istenir.
* Öğrencilerden, yaptıkları mülakatı gerekli düzenlemeleri yaparak yazıya aktarmaları istenir.

SÖZLÜ İLETİŞİM (2×1=2 ders saati)

* Öğrenciler, önceden hazırlık yaparak sınıf ortamında kendi aralarında bir mülakat gerçekleştirirler.

Dil Bilgisi Konuları:
* Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.
* Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

9. 10. 11. ve 12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu