Nedir?

 • Duygulu Anlatım Nedir?

  Duygulu Anlatım Nedir? Nasıl Yapılır? DUYGULU ANLATIM Çeşitli vurgulama özelliklerine başvurarak, ses tonunda yükselip alçalmalar yaparak konuşma tarzı daha çok “akılcı anlatım” yöntemleriydi. Bir parçanın sevinçli veya kederli, komik veya trajik, eğlenceli veya mahzun oluşu ise hissi anlatımla belirtilir. Ancak, bu anlatım biçimi çoğunlukla duygu yoluyla elde edilirse de, düşüncenin…

  Devamını Oku »
 • Eş Anlam, Eş Anlamlılık, Eş Anlamlı Sözcükler

  Eş Anlam (Anlamdaş), Eş Anlamlılık, Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü Eş Anlam Nedir? Yazılışları farklı, fakat anlamları aynı olan sözcükler arasındaki anlamsal ilişkiye “eş anlam (=anlamdaş=sinonim)” denir. (beyaz-ak, siyah-kara, al-kırmızı vb…) Eş anlamı oluşturan sözcüklerden bir tanesi genellikle yabancı dillerden Türkçemize girmiş olan sözcüklerdir. Eş Anlamlılık: “Farklı sesletilen ve yazılan ancak…

  Devamını Oku »
 • Dünya Destanları

  Dünya Destanları ve Özellikleri Destan, bir ulusun hayatını yakından ilgilendiren savaş, göç, kıtlık, âfet olayları vb. gibi tarih ve toplum olaylarının çerçevesi içinde yiğitlik ve olağanüstülük üzerine kurulmuş çok uzun bir manzum hikâyedir. Destan, insanoğlunun çok eski çağlarda sözlü gelenek içerisinde oluşturduğu ilk sanat ürünlerinden biridir. Tüm destanlar epik şiir…

  Devamını Oku »
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinlerde Yapı Unsurları

  Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinlerde Yapı Unsurları Edebî metinlerde 5 temel yapı unsuru vardır. Bunlar şunlardır: 1) Olay – Olay Örgüsü 2) Şahıs Kadrosu (Kahramanlar) 3) Zaman (Vakit) 4) Mekân (Yer) 5) Bakış Açısı ve Anlatıcı 1) OLAY –  OLAY ÖRGÜSÜ Olay Örgüsü: Belli bir konu çevresinde var olan birden…

  Devamını Oku »
 • Nayilik-Nayiler, Nev Yunanilik, İslam Birliği

  Nayilik, Nev Yunanilik (Havza Edebiyatı), İslam Birliği Nedir? Özellikleri, Temsilcileri (Milli Edebiyat Dönemindeki Diğer Şiir Eğilimleri) Nayilik – Nayiler Nayîler: Şiirde ahengi esas alan bu öz şiir anlayışı, Yahya Kemâl kaynaklıdır. Şahabettin Süleyman sohbetlerinde, şiir konusundaki arayışlarını ifade eden Yahya Kemâl’in görüşlerine dayanarak gençleri onun etrafında birleştirmek ister. Yahya Kemâl…

  Devamını Oku »
 • Karakter Nedir? Tip Nedir?

  Karakter Nedir? Tip Nedir? Karakter Nedir? Karakter, anlatmaya bağlı metinlerde toplumsal bir tabakayı değil de sadece kendini temsil eden kahramandır. Karakter, anlatı metinlerinde kendi İç dünyası, şahsiyeti, başkalarına benzemeyen yüzü ile görülür. Karakter başka kahramanlarla benzer/ ortak davranışlar gösterse de bunları dışa vuran duyguları, tepkileri, sözleri ile diğer kahramanlardan ayrılır.…

  Devamını Oku »
 • Bibliyografya Nedir?

  Bibliyografya Nedir? Yunanca “biblion = kitap” ve “graphein = yazmak, tarif etmek” kelimelerinden gelen bibliyografya terimi şu anlamlara gelmektedir: 1) Belli bir konuyla  ya da dönemle ilgili eserlerin tümünü kapsayan ya  da en iyilerini seçerek sıralayan, o eserlerin yazarlarını, yayın tarihlerini, hangi kitaplıklarda bulunduklarını, türlerini de belirten kılavuz. Eş. :Kaynakça.…

  Devamını Oku »
 • Türk Destanlarında Tipler ve Motifler

  Türk Destanlarında Tipler ve Motifler TÜRK DESTANLARINDA TİPLER VE MOTİFLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI* A. Türk Destanlarında Tipler Tip, benzer özellikleriyle birçok eserde karşımıza çıkan ve bazı sabit özelliklere sahip karakterdir. Tip, toplumun inandığı temel kıymetleri temsil eder. Alp Tipi Türk destanlarında görülen örnek tip “alp” tipidir. Alp; kahraman,…

  Devamını Oku »
 • Tasavvuf Nedir? Tasavvuf Felsefesi Nedir? Özellikleri

  Tasavvuf Nedir? Tasavvuf Felsefesi Nedir? Özellikleri Tasavvuf, Tanrı’nın birliğini ve evrenin oluşunu varlık birliği (Vahdet-i Vücut) anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akımdır. Tasavvuf, ayrıca Tanrı, evren ve insanı bir bütün içinde görme ve insanın Tanrı ile, insanın başka insanlarla, insanın kendisiyle olan ilişkilerini bu bütünde arama ve açıklama yolu olarak…

  Devamını Oku »
 • Portne Nedir? Türleri, Özellikleri, Örnekleri

  Portne Nedir? Portre Türleri, Özellikleri, Örnekleri Portre Nedir? Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara “portre” denir. Portrede gözlem esastır. Bu tür yazılar roman, hikâye, biyografi, otobiyografi, anı, gezi yazısı gibi türlerin içinde yer alabilir. Özellikle roman ve hikâyelerde kahramanlar, yeri geldikçe, gerek dış görünüşleriyle gerekse karakter…

  Devamını Oku »
 • Sıfat- Fiiller (=Ortaçlar=Partisipler) ve Özellikleri

  Sıfat- Fiiller (=Ortaçlar=Partisipler) ve Özellikleri Sıfat- Fiiller (=Ortaçlar): Fiil kök veya gövdelerine “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinden biri getirilerek oluşturulan sözcüklerdir. Bu ekleri alan bir sözcük sıfat-fiil olduğu gibi, sıfat özelliği de gösterir: Yapılan hatayı düzeltmeliyiz. Yaşlının öpülesi elleri vardı. Görünmez kaza buna derler. Bizi güler yüzle…

  Devamını Oku »
 • Dil Göstergeleri ve Özellikleri

  Dil Göstergeleri ve Özellikleri Dil bilimciler “kelime” yerine “gösterge” terimini kullanmaktadırlar. İnsanlar kavramlarla düşünür, düşündüklerini de göstergelerle anlatırlar. Dil göstergeleri nesne ve kavramların kendisi değildir. Kedi,elma gibi somut; acıma,sevinç gibi soyut kavramların göstergesi sözcüklerdir. Bir göstergenin hem ses hem kavram yönü vardır. İkisi birbirinden ayrılamaz. Bir göstergenin anlamı, kullanıldığı yere…

  Devamını Oku »
 • Tahmis Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Tahmis Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri “Beşleme” anlamında olan tahmis aslında bir muhammestir. Bir gazelin ya da bir kasidenin her beyitinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra’ eklenerek muhammes haline getirmeğe “tahmîs etme” ve ortaya çıkan muhammese de tahmis denir. Tahmîs kafiyeleri şu şekilde gösterilebilir: aaa (aa) bbb (ba)…

  Devamını Oku »
 • Musammat Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Musammat Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri Bendlerden Oluşan Nazım Biçimleri: Musammatlar Musammat sözcüğünün asıl anlamı “ipliğe dizilmiş inci”dir. Bendlerden oluşan nazım biçimleri genel bir adlandırma ile “Musammatlar” olarak adlandırılmaktadır. Bend, edebiyat terimi olarak en az üç mısradan oluşan bir nazım biriminin adıdır. Bend kelimesinin “bağ, boğum, rabıta” gibi sözlük anlamları…

  Devamını Oku »
 • Murabba Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Murabba Nazım (Şiir) Şekli Özellikleri, Örnekleri Murabba, bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. Kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aynı ölçüde dörder dizelik bentlerden oluşan nazım şeklidir. Uyak düzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/. şeklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardır. Çoğu zaman…

  Devamını Oku »
 • Tuyuğ Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Tuyuğ Divan Edebiyatı Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri Tuyuğ, edebiyat terimi olarak dört mısralı bir nazım biçiminin adıdır. Eski Türk şiirinin dörtlüklerinden doğmuştur. Tuyuğun Oğuz Türklerinin Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Irak’a yerleşmeleriyle kendi edebiyatlarında kullandıkları dört mısralık halk şiirlerinin bu bölgede aruzla yazılan ve Fehleviyyât denilen bestelenmiş rübâ’îlerden etkilenmesiyle ortaya…

  Devamını Oku »
 • Terci-i Bent Nazım (Şiir) Biçimi ve Özellikleri

  Terci-i Bent Nazım (Şiir) Biçimi ve Özellikleri Terci-i Bent, her bendindeki beyit sayısı genellikle 4 ile 10 arasında olan ve en az üç bendden meydana gelen bir nazım biçimidir. Tercî’-i bendde de terkîb-i bendde olduğu gibi bendlere hâne ya da tercî’-hâne, bendleri birleştiren beyitlere de vâsıta yahut bendiyye denir. Bu…

  Devamını Oku »
 • Terkibi Bent Nazım (Şiir) Biçimi ve Özellikleri

  Terkibi Bent Nazım (Şiir) Biçimi, Özellikleri, Örnekleri Terkib-i Bent, bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikayet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. En az 3 en fazla 12 bentten oluşur. Her bent genellikle 6 ila 10 beyitten oluşur. Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer. Her…

  Devamını Oku »
 • Şarkı Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Şarkı Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri Şarkı, Divan şiirinde bestelenmek için yazılan uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım birimidir. Kafiye düzeni; x: değişken aa xa şeklindedir. Türk Edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılan milli bir nazım biçimidir. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır. Aruz ölçüsünün her kalıbı ile…

  Devamını Oku »
 • Rubai Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Rubai Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri Rubai’nin Özellikleri: Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir. Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf ve ölüm gibi konular işlenir. Rubai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır. Rubaide ilk iki dize…

  Devamını Oku »
 • Kıta Nazım (Şiir) Şekli ve Özellikleri

  Kıta Nazım Şekli ve Özellikleri Kıt’a bir edebiyat terimi olarak genellikle iki veya iki beyitten uzun, matla ve mahlas beyti olmayan bir nazım biçiminin adıdır. Bir başka ifadeyle kıt’alar kasîde ve gazel gibi musarra (iki dizesi de kafiyeli olan beyit) bir beyitle başlamayan ve mahlas kullanılmamış manzumelerdir. Kıt’ada beyitlerin ilk…

  Devamını Oku »
 • Mesnevi Nazım Şekli ve Özellikleri

  Mesnevi Nazım Şekli ve Özellikleri Mesnevi: Divan edebiyatının nazım şekillerinden birisi olan mesnevinin sözlük anlamı “ikişer, ikişerli” demektir. Edebiyat terimi olarak anlamı ise, her beyiti kendi arasında kafiyeli iki beyitten binlerce kadar uzanan bir nazım şeklidir. “aa bb cc dd vs.” şeklinde kafiyelenir. Beyitlerin ayrı ayrı olması yanında, her beyitin…

  Devamını Oku »
 • Öğretici Edebi Metinler

  Öğretici Edebi Metinler: Türleri, Özellikleri Öğretici metinler; bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Öğretici metinler ele aldığı konuya göre çeşitli türlere ayrılır. Bu türlerin hepsinin konuyu ele alış biçimi ve üslubu farklılık gösterir. Öğretici metinler şu şekilde gruplandırılmaktadır: 1) Tarihî…

  Devamını Oku »
 • Dilin Oluşumu, Teorileri, Özellikleri

  Dilin Oluşumu – Dillerin Oluşum Teorileri – Dilin Özellikleri Dilin nasıl oluştuğunu kesin olarak bilebilmenin bir yolu yoktur. İzleri yarım milyon yıl öncesine kadar dayanan insan yaşamına bakıldığında insanların bu işi nasıl geliştirdiklerine dair bir kanıt bulunamamıştır. Bu kanıt boşluğunda bir çok teori ortaya atılmıştır. 1) Tanrısal Teori: Allah Adem’i…

  Devamını Oku »
 • Edebiyat ve Gerçeklik

  Edebiyat ve Gerçeklik Edebiyatın merkezinde insanın insanla ve insanın doğayla ilişkisi vardır. Bu ilişki dış dünyanın somut gerçekliğiyle değil; sanatın, edebiyatın kendine özgü gerçekliğiyle dile getirilir. İşte bu gerçeklik bir kurmacadır. Bu kurmacayı oluşturan, bir anlamda dış dünyadan aldıklarıyla kendi düş ve düşünce dünyasında dünyayı, hayatı yeniden yaratan ve bunu…

  Devamını Oku »
 • Edebiyat ve Güzel Sanatlar

  Edebiyat ve Güzel Sanatlar 1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri 2. Edebiyatın, İnsanı Konu Alan Bilim Dallarıyla İlişkisi 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi 4. Metin 5. Edebi Metin 6. Edebiyat ve Gerçeklik 1. GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIM YERİ BİLİM VE SANAT İnsanoğlu ilk günden beri evreni,…

  Devamını Oku »
 • Dil-Edebiyat, İnsan ve Toplum

  Dil-Edebiyat, İnsan ve Toplum DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ, ÖNEMİ Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan gizli antlaşmalar sistemidir. Kendine özgü kuralları vardır ve bu kuralları değişebilen, gelişebilen canlı bir varlıktır. İnsanlar kendilerini ifade etmek için ‘dil’e başvururlar. Dil bir toplumu bir arada tutabilme gücüne sahiptir ve bu açıdan toplumsal…

  Devamını Oku »
 • Dil ve Kültür İlişkisi

  Dil ve Kültür İlişkisi Dil, millî hafızanın, millî hatıraların, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddî ve manevî değerlerin, bütün buluş ve yaratışların ortak hazinesidir. Millet denilen insan topluluğunun en önemli sosyal varlığıdır. Kültürün ilk ve temel unsurudur. Kültür, varlığını nesilden nesile aktarıma borçludur. Kültürün nesilden nesile geçmesi, böylece devamı ve yaşaması…

  Devamını Oku »
 • 11. ve 12. Yüzyılda İslamiyet ve Türk Kültürü

  11. ve 12. Yüzyılda İslamiyet ve Türk Kültürü Türklerin İslamiyeti Kabulü İslâm orduları, ilk olarak Emeviler Döneminde (705-715), Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Orta Asya topraklarına gelmiştir. Kuteybe Bin Müslim ile kardeşi Abdurrahman kumandasındaki İslâm orduları Buhara’dan Semerkant’a kadar olan şehirleri ele geçirmiştir. Bu sırada zaman zaman Türk boylarıyla da savaşmışlardır.…

  Devamını Oku »
 • Güzel, Doğru, Etkili Konuşmak

  Güzel, Doğru ve Etkili Konuşmak Güzel, Doğru ve Etkili Konuşmanın Şartları, İlkeleri Dili, yazıda olduğu gibi, konuşmada da iyi kullanmak lâzımdır. Esasen insan oğlu için konuşma yazıdan önce gelir. Eskiye çıkıldıkça bu daha belirli hâlde bulunur. Günümüzde de konuşma herkesi içine alır, yazının sınırı ise daha dardır. Herkes konuşur, fakat…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu