TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KONULARI

KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI)
2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Ayrıca bkz-> 2013 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Alan Bilgisi Soruları

"Eski ve Yeni Türk Dili" ile ilgili toplam 13 soru sorulmuştur. Sorular, "Eski Türkçe"den başlayarak "Osmanlı Türkçesi"ne kadarki bilgileri kapsamaktadır. Bu bölümde "Türkiye Türkçesi"ne (Günümüz Türkçesine) ait herhangi bir soru sorulmamış, günümüz Türkçesinin ses, yapı, sözcük türleri ve cümle bilgisine ilişkin sorulara yer verilmemiştir. Sorularda çoğunlukla "biçim bilgisi" üzerinde durulmuş ve döneme ait sözcük dağarcığı yoklanmıştır. Bu bölümdeki sorular, dikkatli bir okuma getiren sorulardır. Çeldiriciler oldukça güçlü hazırlanmıştır (özellikle 9. soru). Soruların güçlük derecesi yüksektir. Sınavın ayırt edici sorularının büyük bölümünün bu bölümde yer aldığı söylenebilir. Ayrıca soruların kapsam geçerliliği yüksektir.

"Türk Halk Edebiyatı" ile ilgili toplam 9 soru sorulmuştur. Soruların güçlük derecesi yüksek olmamakla birlikte 14. sorunun "Halkbilim Araştırma Yöntem ve Kuramları"na ilişkin olması ilginçtir. Ayrıca sadece bu bölümün değil, sınavın da seçici sorulardan biri olan 22. soru zor bir soru olması bakımından dikkat çekicidir. Bunun dışındaki sorular ise zor olmayan sorulardır. 16. soru, "Türk Halk Edebiyatı" ile "Yeni Türk Edebiyatı"nı birleştiren bir soru olmuştur. Bu bölümdeki ilginç sorulardan biri de 17. sorudur. Soru, zor olmamakla beraber akademisyenler arasındaki yaklaşım farkını göstermektedir. Nitekim soruda "destan" bir "nazım şekli" olarak değil, "nazım türü" olarak gösterilmiştir. Bu nedenle bundan sonraki sınavlarda da bu tür adlandırmaların bir ayırt ediciliği olmayacakmış gibi görünmektedir.

"Eski Türk Edebiyatı" ile ilgili olarak 9 soru sorulmuştur. Soruların çoğu, verilen metnin yorumlanmasına ilişkindir. Bu nedenle bilgi olmadan da metin doğru yorumlanmışsa doğru cevaba kolaylıkla ulaşılabilir (25, 26 ve 28. sorular). "Edebî sanatlar" bu başlık içinde sorulmuştur ve "aruz bilgisi"yle ilgili de 1 soruya yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan 27. soru ayırt ediciliği yüksek olmakla birlikte D seçeneğindeki bilginin doğruluğu ya da yanlışlığının kesin olarak belirlenebilmesi için "musammat"ın ilk bendinin de verilmesi yerinde olurdu. Bu nedenle bu soru da sınavın zor sorularından biri olarak değerlendirilebilir.

"Yeni Türk Edebiyatı" ile ilgili 9 soru sorulmuştur. Bu bölümde yer alan sorular sınavın zorluk derecesinin en düşük olduğu sorulardır. Kapsamı nedeniyle oldukça geniş bir içeriğe sahip bu alandan sorulan sorularda ayrıntıya inilmemiş, temel bilgiler yoklanmak istenmiştir. 1 soru "Tanzimat Edebiyatı"yla, 1 soru "Servetifünun Edebiyatı"yla, 4 soru ise "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı"yla ilgilidir. 32. soruda, dolaylı olarak "sanatçı-dönem-zihniyet-estetik tavır" incelenmiş ve verilen bilginin örneğinin bulunması istenmiştir. 1 soru-da "Yeni Türk Edebiyatının Oluşumu ve Kaynakları" ile ilgilidir. 1 soruda da "şiirde ahenk"i sağlayan unsurlardan redif sorulmuştur .

Kaynak: PegemAkademi