Divan Edebiyatı (Klasik Edebiyat) Konu Testi

Divan Edebiyatı (Klasik Edebiyat) Konu Testi

Not: Sorular Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına yöneliktir.

1. Modem şiirdeki imgenin karşılığı olarak divan edebiyatında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) istinsah B) mazmun C) vezin D) nazire E) zamime

2. Eski Türk edebiyatının klâsikleştiği yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15. yy. B) 16. yy. C) 17. yy. D) 18. yy. E) 19. yy.

3. Ziya PaşaHarabat” adlı antolojisinin ön sözünde divan edebiyatı terimi için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A) Enderun edebiyatı
B) Osmanlı edebiyatı
C) Eski Türk edebiyatı
D) Ümmet edebiyatı
E) İslami Türk edebiyatı

4. “Divan edebiyatı” terimi ilk kez aşağıdaki sanatçılardan hangileri tarafından kullanılmıştır?

A) Ziya Paşa – Namık Kemal
B) Ömer Seyfettin – Ali Canip Yöntem
C) Rıza Tevfik Bölükbaşı – Muallim Naci
D) Tevfik Fikret – Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Akif Ersoy – Ziya Paşa

5. Divan edebiyatının II. Klasik Dönemi’nde aşağıdaki şiir eğilimlerinden hangisi etkindir?

A) Sufiyane (Sofiyane)
B) Hikemi
C) Tasavvufi
D) Gelenekçi
E) Sebkihindi

6. Divan edebiyatı geleneğinde mürettep divanın birinci bölümü aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle oluşturulur?

A) gazel B) mesnevi C) kaside D) tarih E) musammat

7. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının ana kaynaklarından biri olan tasavvufun dört ana öğesinden biri değildir?

A) tarikat B) hakikat C) marifet D) şeriat E) salahiyet

8. Tasavvuf öğretisine göre “Allah dışındaki her varlık, şey, durum” aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

A) istiğna B) fenafillah C) vahdet D) masiva E) bekabillah

9. Divan edebiyatında nazireciliğin gelenek hâline dönüşmesindeki ilk önemli isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşık Paşa
B) Kadı Burhaneddin
C) Ahmedi
D) Necati Bey
E) Ahmet Paşa

10. Aşağıdaki bilgi ve değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Divan şiiri soyut bir aşk teorisidir.
B) Divan şiirinde önemli olan konu değil üsluptur.
C) Divan şiirinde nazım birimi mısradır.
D) Divan şiiri nazım biçimleri Fars, Arap ve Türk kültürlerinin sentezi şeklinde ortaya çıkmıştır.
E) Divan edebiyatı genel anlamda kuralcı bir anlayışa sahiptir.

11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi divan edebiyatında sevgilinin güzellik unsurlarından biri olan “saç”ı ifade etmek üzere kullanılmaz?

A) türre B) zülf C) giysu D) muy E) dehan

12. Adı olan, kendisi olmayan efsanevi bir kuştur. Ankanın diğer adı simurgdur. Efsaneye göre bu kuş, Kaf Dağı’nda yaşamaktadır, çok yükseklerden uçmakta ve hiçbir zaman yere konmamaktadır. Ankanın üzerinde otuzdan fazla değişik renkte ve biçimde tüy bulumaktadır.

Yukarıda, hakkında bilgi verilen anka kuşu divan edebiyatı geleneğinde aşağıdaki hangi iki kavramı sembolize etmektedir?

A) gurur – yalnızlık
B) kibir – fanilik
C) gurur – bakilik
D) kibir – istiğna
E) kanaat – istiğna

13. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı şiir dağarcığı bağlamında Büyük İskender ile ilişkilendirilemez?

A) Hızır ile olan hikâyesi
B) Dünyayı gösteren aynası
C) Ye’cüc ve Me’cüc adı verilen bir kavmin yayılmasını önlemek için yaptırdığı set
D) Resim sanatındaki üstün hüneri
E) Ab-ı hayat

14. Divan şiiri geleneğinde bentlerden oluşan nazım biçimleri aşağıdaki hangi genel adlandırma bağlamında değerlendirilmektedir?

A) Müselles B) Müselsel C) Musammat D) Muaşşer E) Mütessa

15. Küçük hacimli divanlar …….. olarak adlandırılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) dibaçe B) divançe C) cönk D) risale E) hatime

16. Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinde “kibrin sembolü” olarak değerlendirilmiştir?

A) Hüma B) Nergis C) Anka D) Dahhak E) Gave

17. Divan şiiri geleneğinde aşığın sevgilisi tarafından harap edilen gönlü, …… şehri ile sembolize edilerek anlatılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bağdat B) Şam C) Yemen D) Maçin E) Babil

18. Bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında anlamı en açık olacak şekilde akıcı bir dille ifade edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

A) Belagat B) İnşad C) Fesahat D) İktibas E) Nazariyye

19. Tasavvufi terminolojide “Tanrı dışındaki bütün varlıklar” aşağıdaki terimlerden hangisi ile karşılanmaktadır?

A) Fenafillah B) Bekabillah C) Kesret D) İstiğna E) Masiva

20. Eski Türk edebiyatı geleneğinde mürettep bir divan aşağıdaki ölçütlerden hangisine göre düzenlenmiştir?

A) Metin hacmi B) Kafiye örgüsü C) Nazım birimi D) Nazım biçimi E) Kullanılan aruz kalıbı

6 Yorumlar