10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Ünite Soruları

Sunum, Tartışma, Panel 10. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Ünite Soruları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-1
A) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulur. ( )
• Slaytlar hazırlanırken uzun cümleler kullanmaktan kaçınılmalıdır. ( )
• Gerek olmadıkça slaytlarda eğik yazı kullanılmamalıdır. ( )
• Sunum sırasında dinleyicilerle göz teması kurulmalıdır. ( )
• Sunumda akıcılığı sağlamak için sunum kartları hazırlanmalı, bu kartlar numaralandırılmalıdır. ( )
• Sunum sonrasında konuyla ilgili önemli kaynaklar verilmelidir. ( )
• Katılımcılar tarafından konuyla ilgili veya ilgisiz olarak yöneltilen tüm sorular cevaplandırılmalıdır. ( )

B) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlamak amacıyla kullanılan bir programdır?
A) Word B) Excel C) Acsess D) Movie maker E) Powerpoint

2. Aşağıdakilerden hangisi bir sunum hazırlamadan önce dinleyiciIerle ilgili dikkate alınması gerekenlerden biri değildir?
A) Hitap edilecek hedef kitlenin özellikleri
B) Katılımcıların ilgi alanları, tercihleri
C) İçerik ve yöntem hakkında katılımcıların beklentileri
D) Katılımcıların konuya hazır oluş durumları
E) Sunumda kullanılacak slaytların sayısı

3. Bilginin planlı bir şekilde aktarımı ve paylaşımı için aşağıdaki aşamalardan hangisi ilk sırada yer alır?
A) Konu üzerinde araştırma yapılması
B) Konunun tespit edilmesi
C) Sunumun yazılı taslağının hazırlanması
D) Yazılı metnin oluşturulması
E) Sunum bilgilerinin kartlara yazılması

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bir sunuda hazırlanacak slaytların özellikleri nasıl olmalıdır?
2. Hangi konularda sunum yapılabileceğini belirtiniz.
3. Sunumlarda hangi teknolojik araçlardan, nasıl yararlanılabileceğini açıklayınız.
4. Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemini açıklayınız.
———————

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2

A) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Açık oturumlar, geniş dinleyici toplulukları huzurunda düzenlenen tartışmalardır. ( )
• Topluma kapalı tartışmaların sonucu genellikle basın aracılığıyla halka duyurulur. ( )
• Tartışmacıların, tartışılan konu hakkında uzman olmaları gerekmez. ( )
• Forumlar, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif olduğu bir tartışma türüdür. ( )
• Sempozyumlarda oturumu yöneten bir başkan bulunmaz. ( )
• Sempozyumlar, açık oturumlardaki gibi karşılıklı konuşma tarzıyla yapılır. ( )

B) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi tartışma türleri ara sında yer almaz?
A) Konferans  B) Münazara   C) Açık oturum  D) Forum  E) Sempozyum

2. AşağıdakiIerden han gisi topluma kapalı olarak düzenlenen tartışmalar arasında yer alır?
A) Forum B) Açık oturum C) Sempozyum  D) Seminer E) Panel

3. Aşağıdakilerden hangisi tartışılmaya elverişli bir konu değildir?
A) Ormanların korunmasının ancak kanunlarla sağlanabileceği
B) Bir ülkenin gelişmesinin, sanayisinin gelişmesine bağlı olduğu
C) Uygarlığın insanı mutlu kıldığı
D) Çevre kirliliğinin küresel ısınmaya neden olduğu
E) Teknolojinin mutluluk sağladığı

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Biz bu konudaki görüşlerimizi her fırsatta açıklıyoruz.
B) Tiyatro öğrencilerinin bu konudaki panelleri takip etmeleri gerekir.
C) Sanatçımızı, seyircimizi bu ustalarla, bu tiyatrolarla buluşturduk.
D) Tiyatro Festivali boyunca birçok oyunlar sergilendi.
E) Yabancılar da festivale yerli toplulukları izlemek için geliyor.

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Namık Kemal “Hakikatin şimşeği fikirlerin çatışmasından çıkar.” özdeyişinde tartışmanın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Düşüncelerinizi açıklayınız.

2. Münakaşa eden iki insan, aynı graniti yontan iki heykeltıraş, hakikati arayan iki yol arkadaşı. Hedefi tahrip değil, terkiptir bu kavganın. Mağlubun muzaffer olduğu tek yarış. Yanıldığını kabul etmek yeni bir hakikatin fethiyle zenginleşmektir. Parçadan bütüne, karanlıktan aydınlığa geçiş. (Cemil Meriç)
Cemil Meriç’in yukarıda verilen düşüncelerinden de hareketle tartışmanın önemini belirtiniz.

3. Tartışmalarda dil genellikle hangi işlevde kullanılmaktadır? Dilin niçin bu işlevde kullanıldığını söyleyiniz.
———————————
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-3

A) Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
• Açık oturumların konusu sadece bilim çevrelerini ilgilendirecek nitelikte olmalıdır. ( )
• Panel sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru yöneltebilir. ( )
• Paneller, topluluk önünde ve sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalardır. ( )
• Panellerde dinleyicilerin de görüş bildirmelerine imkân tanınır. ( )
• Panellerde konuşmacıların alanlarında uzman olması gerekir. ( )

B) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Panel hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Panellerde az sayıda dinleyici bulunur.
B) Panelde bir yönetici ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.
C) Panellerde herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular ele alınır.
D) Konuşmacıların konu ile ilgili düşüncelerini kısaca ifade etmeleri ve toplantıyla bütünleşmeleri gerekir.
E) Konu farklı düşünceye sahip kişiler tarafından tartışılarak konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmak amaçlanır.

2. Aşağıdakilerden hangisi dinleyicilerin de tartışmaya katılabildiği bir türdür?
A) Konferans B) Sempozyum C) Panel D) Forum E) Münazara

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.
B) Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.
C) Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.
D) Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.
E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti. ÖSS 2006

4. Aşağıdakilerden hangisi haber cümlesi değildir?
A) Bu konuda onun da fikrini almak istedik.
B) Bu havada dışarı çıkarsan hastalanırsın.
C) Binanın alt katında bir garaj varmış.
D) Yarınki oyuna biz de gelelim.
E) Televizyondaki filmi beğenerek izledik.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?
A) Olayı senden başka herkes biliyor.
B) Bu soruyu tam anlayamadım.
C) Sen bugün teyzenlere gitmeyecek miydin?
D) Edebiyata ilgi duyanlar çoğunluktaydı.
E) Bu bölümü bitirince iyi bir işe sahip olabilirsin.

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bir tartışmanın kamuoyuna açık yapılıp yapılmamasında hangi etkenlerin rol oynadığını açıklayınız.
2. Açık oturum ile panel arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir?

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu