16. 17. Yüzyıllarda Tasavvuf Edebiyatı Test Soruları

16. 17. Yüzyıllarda Tasavvuf Edebiyatı Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi 15. Yüzyıl mutasavvıf şairlerinden biri değildir?
a. Hacı Bayram Velî
b. Eşrefoğlu Rûmî
c. Süleyman Çelebi
d. Kemal Ümmî
e. Kul Himmet

2. Asıl adı Abdullah’tır. İznik’te dünyaya gelen mutasavvıf, Eşrefiyye tarikatının da kurucusudur. Şiirlerinde Yunus Emre tesiri kuvvetle hissedilen şairin hem heceli hem de aruzlu şiirleri vardır. İlahilerinden pek çoğu bestelenerek tekkelerde okunmuştur. Bu şair aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pir Sultan Abdal
b. Süleyman Çelebi
c. Eşrefoğlu Rûmî
d. Niyâzî-i Mısrî
e. Emir Sultan

3. Aşağıdakilerden hangisi Eşrefoğlu Rûmî‘nin eserlerinden biri değildir?
a. Müzakki’n-Nüfûs
b. Tarikatnâme
c. Ibretnâme
d. Miskinnâme
e. Nasihatnâme

4. Süleyman Çelebi’ye ait bu eser, mevlit türüne iyi bir örnektir. Mesnevi tarzında yazılan eser, 732 beyitten oluşmaktadır. Sade ve manzum bir dille yazılan eser, camilerde, evlerde vb. çok geniş alanlarda okunmuş ve sevilmiştir. Bahsi geçen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mesnevî
b. Vesiletü’n-Necât
c. Divan-ı Hikmet
d. Risâletü’n-Nushiyye
e. Makalat

5. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir?
a. Kul Nesîmî
b. Aziz Mahmud Hüdâyî
c. Vâhib Ümmî
d. Pir Sultan Abdal
e. Kul Himmet

6. 16. yüzyıl mutasavvıflarındandır. Üsküdar’da türbesi bulunan bu mutasavvıf şairin şiirleri, hikemi tarzdadır. Ibnü’l Arabî’nin vahdet-i vücûd anlayışına bağlı olan şairin “Tarikatnâme”, “Divan-ı Ilâhiyyat” ve “Mi’raciye” gibi eserleri vardır. Bu mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vâhib Ümmî
b. Pir Sultan Abdal
c. Aziz Mahmud Hüdâyî
d. Kul Himmet
e. Muhyiddin Abdal

7. Sivas’ın Yıldızeli kazasına bağlı Banaz Köyü’nde doğmuştur. Onun şiirlerinde dünya emellerinin peşinde koşan ve isyan eden ruhun değişik ihtiraslarını görmek mümkündür. Şiirlerinde Alevî-Bektaşî inanışlarını ağırlıklı olarak işleyen şair, Allah, peygamber, sırat, Hz. Ali, ehl-i beyt, on iki imam konuları üzerinde fazlaca durur. 16. yüzyılda yaşamış olan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

a. Âşık Virânî
b. Kul Himmet
c. Muhyiddin Abdal
d. Eşrefoğlu Rûmî
e. Pir Sultan Abdal

8. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir?
a. Kemal Ümmî
b. Âdem Dede
c. Niyâzî-i Mısrî
d. Kul Nesîmî
e. Âşık Virânî

9. Antalya’da dünyaya gelen şair, Konya ve Istanbul’da bulunmuştur. Mevlevî Ismail Ankaravî’nin yanında yetişen mutasavvıfımız, Galata Mevlevîhanesi’nin şeyhliğini de yapmıştır.
Mevlevîler içinde hece vezniyle Yunus Emre tarzında ilahiler söyleyen ilk şair olan bu mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sinan Ümmî
b. Âdem Dede
c. Kul Nesîmî
d. Kul Himmet
e. Âşık Virânî

10. Aşağıdakilerden hangisi Niyâzî-i Mısrî‘nin eserlerinden biri değildir?
a. Divan-ı İlâhiyyat
b. Risâletü’t-Tevhîd
c. Şerh-i Nutk-ı Yunus Emre
d. Tarikatnâme
e. Tahirnâme

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu