Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Konu Testi

Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Konu Testi

1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri doldurunuz.
Türkçenin ilk yazılı örnekleri………………………….dönemine aittir.
Batı Türkçesinin üçüncü dönemini………………………….oluşturur.
Osmanlı Türkçesi döneminde, Türkçeye çok sayıda………………..ve………………kelime girmiştir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
Türkiye Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi olmak
üzere iki ayrı gelişim sürecini takip eder. Doğru ( ) Yanlış ( )
Türkiye Türkçesi yazı dilinin oluşumunda İstanbul ağzı temel alınmıştır. Doğru ( ) Yanlış ( ) XIII. yüzyıldan itibaren Türkçe, Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi
şeklinde iki ana kola ayrılmıştır. Doğru ( ) Yanlış ( )
Türkler; Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabelerini kullanmışlardır. Doğru ( ) Yanlış ( )

3. “Kutadgu Bilig, Divanü Lûgati’t-Türk ve Atebetü’l Hakayık” adlı eserler Türkçenin hangi dönemine aittir?
A) Uygur Türkçesi
B) Batı Türkçesi
C) Eski Anadolu Türkçesi
D) Göktürk Türkçesi
E) Karahanlı Türkçesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir?
A) Uygur Türkçesi
B) Türkiye Türkçesi
C) Azeri Türkçesi
D) Türkmen Türkçesi
E) Gagavuz Türkçesi

5. “Şikâyetname” adlı eser Türkçenin hangi döneminin özelliklerini yansıtır?
A) Osmanlı Türkçesi
B) Eski Anadolu Türkçesi
C) Türkiye Türkçesi
D) Uygur Türkçesi
E) Çağatay Türkçesi

6. Türkçenin ilk yazılı metinleri nelerdir? Belirtiniz.

7. Kuzey-Doğu Türkçesinin tarihî dönemleri nelerdir?

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi eklemeli dillerden değildir?
A) Moğolca B) İngilizce C) Mançuca D) Tunguzca E) Fince

2. Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinin özelliklerinden değildir?
A) Kelimelerin cinsiyete göre ayrılmadığı
B) Sıfatların isimlerden önce geldiği
C) Kelime türetme sırasında kökte değişiklikler olduğu
D) Fiil şekilleri yönüyle zengin olduğu
E) Ses uyumlarının olduğu

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Altay dillerinde ses uyumları vardır.
B) Korece, Türkçeyle akraba bir dildir.
C) Türkçede ön ek yoktur.
D) Türkçe, Altay dilleri grubundandır.
E) Türkçe yapı yönünden sondan eklemeli bir dil değildir.

4. “Alper, çektiği sıkıntıların birkaç gün içinde biteceğini biliyordu.” cümlesinde Altay Dil Ailesi’nin hangi özelliği yoktur?
A) Bütün kelimelerde ünlü uyumu olması
B) Çekim ekinin sonra gelmesi
C) Öznenin önce yüklemin sonra gelmesi
D) Kelimelerin yapım ekleriyle türetilmesi
E) Cümleyi oluşturan unsurların rastgele verilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?
A) Günlük hayatta ihtiyaçları karşılamak için kullanılan bir dil olduğu
B) Cümlenin kurallı olup olmadığına, söyleyişin doğru olup olmadığına pek dikkat edilmediği
C) Zaman içinde bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş ve kelime farklılıklarının ortaya çıktığı
D) Zaman içinde ülkenin kültüründe kullanılan kültür dili olduğu
E) Bölgeden bölgeye belirgin farklılıklar gösterdiği

6. Dil ailelerinin birbirleriyle karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınır?
A) Ses bilgisi B) Şekil bilgisi C) Kelime hazinesi D) Anlam bilgisi E) Cümle bilgisi

7. Aşağıdaki dillerden hangisi köken bakımından farklı bir dil ailesine mensuptur?
A) Hintçe B) Farsça C) İngilizce D) Korece E) İtalyanca

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu