Cümlede Anlam Konu Testi-8

Cümlede Anlam Konu Testi-8

1. (I) Köyde doğup büyümemiş köy yaşamından uzak yazarlar nitelikli köy romanları yazamaz. (II) Yazarın köy kökenli olup olmaması gerçek anlamda bir roman ortaya koymada aranan bir özellik değildir. (III) Köy kökenli olmayan romancılar da köy yaşamını anlatan başarılı romanlar ortaya koyabilir. (IV) Köy yaşamını yakından tanıyan yazarlar kent yaşamını anlatan başarılı romanlar yazabilir. (V) Kent yaşamını anlatan başarılı bir romancı olmak için kentte doğup büyümüş olmak bir koşul değildir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca çelişmektedir?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V.  D) III. ve IV. E) IV. ve V.

2. I. Eleştirilerimin yazarlarca çok beğenilmesinin sebebi yapıtı değerlendirirken duygularımı katmamamdır.
II. Eleştirilerimi yazarların hoşgörüyle karşılaması yapıttaki olumsuzlukların üzerinde fazla durmamamdan kaynaklanıyor.
III. Yapıtlarıyla ilgili olumlu değerlendirmeler yapmadığım için yazarlar eleştirilerime sıcak bakmıyor.
IV. Eleştirilerimde yapıtı yorumlamak yerine yazarla ilgili kişisel görüşlerimi açıklamayı yeğliyorum.
V. Eleştirilerimde nesnel davrandığım için yazarlar eleştirilerimi takdirle karşılıyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır?

A) I. ve III. B) II. ve III. C) I. ve II.  D) I. ve V. E) III. ve V.

3. Başkalarını taklit etmekten korkmam, fakat kendimi taklit etmekten korkarım.

Aşağıdakilerden hangisinin anlamı yukarıdaki cümleye en yakındır?

A) Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklitle işe başlar, yeniliklerle devam eder.
B) Her sanatçının bir çıraklık dönemi mutlaka vardır.
C) Kendini yenileyen sanatçı çağlar ötesine seslenebilir.
D) Sanatçı başkalarını taklit etmekten ancak güncel konuları işleyerek kurtulabilir.
E) Bir sanatçı için en kötü şey başkalarına benzemek değil, kendini yenileyememektir.

4. Birçok okur bir kitap okuduğu zaman yazarın hayallerini, düşüncelerini takip ettiğini zanneder. Oysa….

Bu sözler en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir.

A) her okur kendine hitap eden yazarları okur.
B) her yazar okura ulaşmakta başarılı olamayabilir
C) yazara ait olduğunu sandığı şeylerin çoğu kendi düşünceleri ve hayalleridir.
D) okurların düşüncelerini biçimlendiren yazarlardır.
E) yazarın düşüncelerinin izlenmeye değer olmadığını düşünmez.

5. (I) Her insanın büyük küçük, önemli önemsiz kendine göre bir hikayesi vardır; o hikayeyi sürükleyip durur peşinden. (II) İnsan yüzleri, sahibinin hikayesini taşıyan aynalardır. (III) Sahibi istediği kadar gizlesin, bir şey sızdırmamaya çalışsın; o ayna bütün hikayeyi açık ediverir. (IV) Gözler ve bakışlar iyi bir anlatıcıdır. (V) Göz bebeklerindeki o parıltılar, halden anlayana çok şey söyler.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri kendilerinden önceki cümleyi açıklayıcı niteliktedir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve V.  D) II. ve IV. E) I. ve V.

6. Sanat yapıtında tek tek bütün ayrıntıların nitelikli olması her zaman beklenemez.

Yukarıdaki cümle ile anlamca özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat yapıtı her yönüyle mükemmel olmak zorundadır.
B) Sanatçı ayrıntıları seçerken eserin bütününü göz önünde bulundurmalıdır.
C) Sanatçının her zaman aynı ölçüde verimli olması mümkün değildir.
D) Bir sanat eserinin her yönüyle başarılı olması her zaman mümkün değildir.
E) Sadece bir yönüyle üstün olan eser, mükemmel eser sayılamaz.

7. I. Sanatçı eserini beğenilmek için yazmıyorsa ne için yazıyor?
II. Eserinde ancak gerçek güzelliği yakalayan sanatçılar beğenilir.
III. Sanat eseri faydalı olmadıktan sonra güzel olmuş ne işe yarar.
IV. Her sanatçı eserini mutlaka beğenilmek için yazar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır.
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) II. ve IV. E) I. ve IV.

8. Büyük yazarlar, hele büyük şairler yetiştirmedikçe, diller zamanla kısırlaşır, belki de daha güçlü bir dil tarafından sömürülür ve sonunda yutulur.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Her büyük sanatçı dilin gelişimine katkıda bulunur.
B) Kültür değişimlerinin çoğu, dildeki değişmelerle başlar.
C) Bir dilin bozulup yok olmaması büyük sanatçılar yetiştirmesine bağlıdır.
D) Sanatçılarına değer veren milletler, dillerini zenginleştirirler.
E) Bir dili diğer dillerden üstün kılan, büyük şairler tarafından işlenmiş olmasıdır.

9. I. Söylenecek söz kadar söyleyişin de önemi vardır.
II. Kötü bir konu bile usta yazar elinde güzel bir biçim kazanabilir.
III. Sanatçı ne yalnız düşünceye ne de yalnız duyguya önem vermelidir.
IV. Biçim olmadan konunun, konu olmadan biçimin önemi yoktur.
V. Özün gerektirdiği biçim, öze de etki eder.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır?
A) I. ve II. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) I. ve IV. E) II. ve III

10. “Romancı, insanı olduğu gibi değil, düş gücüyle biçimlendirerek yansıtır.”
Bu cümleyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romancı insanın iç dünyasını işler
B) Romancı, insanoğlunun kusurlu yanlarını düş gücüyle tamamlar.
C) Romancı, kişileri kendine göre yorumlayarak anlatır.
D) Romancı, insanları yaşadıkları koşullar içinde ele alır.
E) Gerçek romancı, kahramanlarını onların davranışlarına göre yaratır.

11. “Şairin şiirlerine vuran ışık, tanıdığı yaşadığı çevreden gelmelidir.”
Bu sözle vurgulanmak isteneni en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçı, anlattıklarını gerçeğe dayandırmalıdır.
B) Sanatçı, ilhamını yaşadığı, bildiği çevreden almalıdır.
C) Kendini ve çevresini anlatması sanatçıyı başarılı kılar.
D) Sanat eseri, yaşanılanı anlatmalı, gerçekten uzaklaşmamalıdır.
E) Sanatçı, gerçeği anlattığı ölçüde başarılı olur.

12. Eleştirmenin yazısı; bir şiir, roman veya oyun dolayısıyla yazılmış ikinci bir sanat eseridir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümle ile aynı doğrultuda değildir?
A) Bir eserin eleştirisi için yazılanlar da birer sanat eseridir.
B) Ortaya koyduğu eser yönüyle eleştirmen de bir sanatçıdır.
C) Eleştirmenin eserinde bir sanatçı titizliğini görmek mümkündür.
D) Eleştirmen sanat eserlerine değer biçen, onları hesaba çeken bir sanatçıdır.
E) Bir eleştiride esas olan güzellik, sanatsallık değil, doğru tespittir.

13. Yaşamı pamuk tarlalarında ırgatlık, dükkanlarda tezgahtarlık, gemilerde çımacılık, lokantalarda garsonlukla. Paris kahvelerinde uykusuzlukla geçmiş birinden iyi romancı çıkar.
Yukarıdaki cümleye göre iyi romancı olmak neye bağlıdır?
A) Sıkıntılı ve renkli bir yaşam geçirmeye
B) Deneyim sahibi olmaya
C) Köy ve kent yaşamını birleştirmeye
D) Çevrede olanları çok iyi gözlemlemeye
E) Çok ve sürekli çalışmaya

14. Yazar, ilginç bir şeyi anlatan değil, anları kendine özgü biçimde söyleyen kişidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Bir yazarın toplumca tanınıp benimsenmesi işlediği konulara bağlıdır.
B) Bir sanatçıyı sanatçı yapan, ele aldığı konuyu kendi üslubuyla dile getirmesidir.
C) Yazmaya başkalarını taklit ederek başlayan sanatçılar zamanla kendi üsluplarını oluşturmalıdır.
D) Bir yazar, konu kadar biçime de önem vermelidir.
E) Usta yazarlar, ilginç konular yanında, sıradan konuları da işler.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu