Antoloji

Antoloji Nedir? Antoloji Türleri

Antoloji Nedir? Antoloji Türleri

Antoloji Nedir?

ANTOLOJİ: Şiir (nazım) ya da düzyazı (nesir) parçalarından seçilerek oluşturulan kitap; eş. Seçki, Güldeste, Müntehabat, Derimlik.

Antolojiler genellikle aynı türden eserlerin biraraya getirilmesiyle oluşturulur; şiir antolojisi, öykü antolojisi gibi. Fakat belli bir dönemde ortaya konmuş değişik türlerdeki eserlerden seçmeler yapılabileceği gibi tek bir yazardan, belli bir ulusun edebiyatından ya da dünya edebiyatından seçilmiş parçalarla da antolojiler oluşturulabilir.

Antoloji yapmanın amacı, her çeşit okuyucuya seslenebilecek seçkin örnekleri bir araya getirmektir. Bu eserlerin seçiminde seçmeyi yapanın beğenisi ön plandadır. Ama geniş bir zaman dilimini kapsayan antolojilerde, çağında sevilmiş, daha sonraki dönemlerde ise beğenisini sürdürmüş ve edebiyatla uğraşanların değerlendirmesinden geçmiş parçalara yer verilir.

Türk Edebiyatındaki Başlıca Antolojiler:

Kaynak: Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü/ Murat AKINCI


Türk Edebiyatında Antoloji

***

Antolojinin bilinen ilk örneğine Yunan literatüründe rastlanır. Gadaralı Meleagos (İÖ. I. yüzyılın başı); Arkilokos, Simonides, Safo ve Platon gibi isimlerle beraber 37 yeni ozana yer verdiği ve her birini kişiliklerine uygun bir çiçek adıyla simgeleştirdiği bir antoloji hazırlamıştır. Eser, seçilen ozanların tek tek tanıtıldığı bir şiirle başlar. Seçilen şiirler, ilk dizelerinin başındaki harfe göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Şiirleri, konularına göre ayıran ilk antoloji ise VI. yüzyılda Agathias tarafından hazırlanır.

Antoloji türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği ise Ömer b. Mezid’in 840/1437’de hazırladığı Mecmuatü’n – Nezair adlı eseridir. Nazirelerin bir araya getirildiği bu çalışmada, 84 şairin XIII.-XV. yüzyıllara ait 397 şiiri yer alır. Altı bahre ayrılan şiirler ayrıca, uyak düzenine göre bir sıra içerisinde tertip edilmiştir. Her bahrin başında derleyicinin, o bahrin ölçüsünün kolayca bellekte kalması için yazdığı bir ya da birkaç beyitlik bir manzume bulunur. Divanlardan seçme metinlerin yer aldığı mecmuaları; nazire ve münşeat mecmualarını hatta halk edebiyatına ait ürünlerin bir araya getirildiği cönkleri antoloji türünün kadîm örnekleri arasında saymak mümkündür.

Antolojinin edebî tür olarak gelişimi XIX. yüzyılın ikinci yarısına rastlar. Edebiyatımızın Batılılaşmaya yöneldiği bu dönemde, antolojilerin işlevselliği fark edilmiş ve onun edebî bir tür olarak hüviyet kazanmasına yönelik çabalar artmıştır. Bunda türün temsiliyete imkân sağlayıcı yapısal özellikleri ve genel yargılara varabilme yolunda okuyucuya sağladığı kolaylıkların etkili olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Cumhuriyet’e kadar gelen süreçte birçok antoloji hazırlanmış ve bunlar aslî fonksiyonlarının yanında okuma ve yazmanın yaygınlaşmasına da yardımcı olmuşlardır.

Antoloji türünün ilk örneği 1865 tarihinde verilir. 1865-1868 yılları arasında birbirini müteakip 5 cilt olarak neşredilen Letaif-i İnşa adlı bu eserin ilk cildi Refik, diğerleri sadece Tevfik imzasıyla yayımlanmıştır. Eski ve yeni nesir parçalarının bir araya getirildiği bu eser, topluma güzel konuşma ve yazma alışkanlığı kazandırmayı hedeflemiştir.”

***

Kaynak: Fırat KARAGÜLLE, Türk Edebiyatında Antoloji

Seçilmiş Antoloji Kitapları Bibliyografyası
(Bibliyografyada, eserlerin yayımlanış tarihleri esas alınmıştır.)

 1. Şinasî, Tercüme-i Manzume (Fransız Lisanından Nazmen Tercüme Ettiğim Bazı Eş’âr), İstanbul: Presse d’Orient Matbaası, 1859.
 2. Refik ve Tevfik, Letaif-i İnşa, 5 cilt, İstanbul: Tercüman-ı Ahvâl Matbaası ve Tasvir-i Efkâr Matbaası, 1281-1285 [1865-1868],
 3. Şinâsî, Müntahabât-ı Eş’ârım, İstanbul: Tasvîr-i Efkâr Matbaası, 1287 [1870].
 4. Kostantinidi, Müntahabat-ı Asar-ı Osmaniyye, İstanbul: Mekteb-i Sanayi Matbaası, 1288 [1872],
 5. Ziya Paşa, Harabat, 3 cilt, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1291-1292 [1874-1875].
 6. Ebuzziya Tevfik, Numune-i Edebiyata Osmaniyye, İstanbul: Mihran Matbaası, 1296 [1878].
 7. Mihran Apikyan, Beyitler Antolojisi, İstanbul: Aşçiyan Matbaası, 1879.
 8. Mustafa Reşid, Müntahabat-ı Cedide, 2 cilt, İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası, 1302- 1303 [1885-1886],
 9. Ebuzziya Tevfik, Müntahabât-ı Tasvîr-i Efkâr, İstanbul: Matbaa-i Ebüzziya, 1303 [1886], 1311 [1893],
 10. Hüseyin Rahmi, Müntahabât-ı Hüseyin Rahmi, 3 cilt, İstanbul: Tercümân-ı Hakikat Matbaası, 1305 [1888],
 11. Ahmet Midhat, Müntahabât-ı Ahmet Midhat, 3 cilt, İstanbul: Tercümân-ı Hakikat Matbaası, 1306-1307 [1889-1890],
 12. Faik Reşad, Muharrerat-ı Nadire yahud Hazine-i Müntahabât, İstanbul: Kasbar Matbaası, 1307 [1891],
 13. Mehmed Celâl, Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, İstanbul: Matbaa-i Safa ve Enver, 1312 [1895],
 14. Bulgurluzade Rıza, Müntahabat-ı Bedayi-i Edebiyye, İstanbul: Sancakyan Matbaası, 1325 [1909],
 15. Reşid Süreyya, Edebiyat-ı Cedide, İstanbul: Sancakciyan Matbaası, 1325 [1910].
 16. Mithat Cemal, Nefais-i Edebiyye, İstanbul: Tefeyyüz Kitabevi, 1329 [1913].
 17. Süleyman Bahri ve Refet Avni, Resimli Müntahabat-ı Edebiyye, İstanbul: Kanaat Kitabha- nesive Matbaası, 1329 [1913],
 18. Nüzhet Haşim, Milli Edebiyata Doğru, İstanbul: Cemiyet Kütabhanesi, 1918.
 19. Celal Sahir ve Mehmed Âsim, Müntahabat Çocuk Şiirleri, İstanbul: Maarif-i Umumiyye Nezareti, 1918.
 20. Hamamizade İhsan, Hıfzı Tevfik ve Haşan Âli, Türk Edebiyatı Numuneleri, İstanbul: Milli Matbaa, 1926.
 21. Ziyaeddin Fahri, Erzurum Şairleri, İstanbul: Sanayi-i Nefise Matbaası, 1927.
 22. En Güzel Hikâyeler, İstanbul: Resimli Ay, 1928, 1929, 1930.
 23. Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri, 5 cilt, İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1930-1940.
 24. Sadettin Nüzhet, Bektaşi Şairleri, İstanbul: Devlet Basımevi, 1930.
 25. Ahmet Talat, Çankırı Şairleri, 2 cilt, Çankırı: Çankırı Matbaası, 1930.
 26. Ali Canip Yöntem, Türk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: MaarifVekâleti, 1931.
 27. Fuat Köprülü, Eski Şairlerimiz-Divan Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Muallim Ahmed Ha- lit Kütüphanesi, 1931.
 28. Faruk Nafiz, Elimle Seçtiklerim, Güneş Matbaası, 1934.
 29. Taha Ay, Türk Kadın Şairleri, Universum Matbaası, 1934.
 30. Vasfi Mahir Kocatürk, Şaheserler Antolojisi, Ankara: MaarifYayınları, 1934.
 31. Feridun Fazıl Tülbentçi, Büyük Harpten Sonrakiler 1918-1935, Ankara: Ulus Basımevi, 1935.
 32. Vehbi Cem Aşkun, Merzifon Şairleri, Merzifon: Utku Basımevi, 1937.
 33. Sadettin Nüzhet Ergun, Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Devlet Basımevi, 1938.
 34. Murat Uraz, Servet-i Filmin Zümresi: Şairler Romanlar, İstanbul: Suhulet Matbaası, 1938.
 35. Murat Uraz, Fecr-i Âti Şair ve Romancılar: Servet-i Fümına Zeyil, İstanbul: Suhulet Matbaası, 1938.
 36. Murat Uraz, Edebiyat Antolojisi: 1908-1923 Arasında Yetişen Şairlerimiz, İstanbul: Suhulet Matbaası, 1938.
 37. Behçet Kemal Çağlar, Orhan Burian ve H. Y. Şehsuvarolğu, Mütarekeden Sonrakiler 1918- 1938, İstanbul: Yücel Mecmuası, 1938.
 38. Necmettin Halil Onan, İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Ankara: Maarif Matbaası, 1941.
 39. Ahmet Hamdi Tanpınar, Namık Kemal Antolojisi, İstanbul: Muallim Ahmet Halim Kütüphanesi, 1942.
 40. Murat Uraz, Seçme Çocuk Şiirleri, İstanbul: Tefeyyüz Kitabevi, 1942.
 41. Pertev Naili Boratav ve Halil Vedat Fıratlı, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Ankara: Maarif Vekâleti, 1943.
 42. Şükran Kurgan, İzahlı Eski Metinler Antolojisi, Ankara: Maarif Mektebi, 1943.
 43. Hikmet Şinasi Önal, Boğaziçi Şiirleri, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1944.
 44. Baki Süha Ediboglu, Türk Şiirinden Örnekler 1920-1944, İstanbul: Güven Basımevi, 1944.
 45. Ali Tomrukçu, 48 Şair, Ankara: Recep Ulusoglu Basımevi, 1944.
 46. Cahit Öztelli, Zileli Şairler, Samsun: Vilayet Matbaası, 1944.
 47. Türker Acaroglu, Çocuk Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Güven Basımevi, 1944.
 48. Sadettin Nüzhet Ergun, Bektaşi Edebiyatı Antolojisi: Bektaşi Şairleri ve Nefesleri, İstanbul: Maarif Kütüphanesi, 1945.
 49. Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, 3 cilt, İstanbul: Nebioğlu Yayınları/Varlık Yayınları, 1945,1959.
 50. Fahir Onger, Bugünkü Şiirimiz: Antoloji, İstanbul, 1946.
 51. Orhan Burian, Kurtuluştan Sonrakiler, İstanbul: Yücel Yayınları, 1946.
 52. Yaşar Nabi, Türk Yenilik Şiiri Antolojisi (Tanzimattan Cumhuriyete Kadar), İstanbul: Varlık Yayınevi, 1947.
 53. Yaşar Nabi, Yeni Türk Şiiri Antolojisi (Cumhuriyetten Bugüne Kadar), İstanbul: Varlık Yayınevi, 1947.
 54. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Şiiri Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınevi, 1947.
 55. Abdullah Rıza Ergüven, Resimli Yedigün Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Marmara Basımevi, 1947.
 56. Yaşar Nabi, Türk Edebiyatının En Güzel Hikâyeleri, İstanbul: Varlık Yayınları, 1947.
 57. Orhan Veli, Fransız Şiiri Antolojisi, İstanbul: Varlık, 1947.
 58. Vehbi Cem Aşkun, Sivas Şairleri, Sivas: Kâmil Matbaası, 1948.
 59. Ziya Kılıçözlü, Hatay Halk Şairleri, İstanbul: Kader Matbaası, 1948.
 60. Yaşar Nabi, Yeni Şiirler, İstanbul: Varlık Yayınları, 1949.
 61. İsmail Ali Sarar, Yeni Şiir Antolojisi, İstanbul: Hatipoğlu Yayınları, 1949.
 62. Yaşar Nabi, Fransız Hikâyeleri Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1949.
 63. Muzaffer Reşit, Atatürk Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1950.
 64. Faruk Çağlayan, Bugünkü Asker Şairleri Antolojisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1951.
 65. Feyzi Halıcı, Bizim Şairler Antolojisi, İstanbul: Ekicigil Matbaası, 1952.
 66. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 1953.
 67. Süheyla Bayrav, Orta Çağ Fransız Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1952).
 68. Ömer Akbulut, Trabzon Şairleri, Trabzon: Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyeti, 1953.
 69. Muraz Uraz, İstanbul İçin Şiirler, İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu, 1953.
 70. Ferhan Oğuzkan, İstanbul Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1953.
 71. Asaf Halet Çelebi, Divan Şiirinde İstanbul, İstanbul: İstanbul Fetih Demeği, 1953.
 72. Abdulbaki Gölpınarlı, Divan Şiiri, İstanbul: Varlık Yayınları, 1954.
 73. Ahmet Koksal, Aşk Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1955.
 74. Abdülhak Şinasi Hisar, Aşk İmiş Her Ne Var Âlemde: Aşka Dair Seçilmiş Mısralar ve Beyitler, 1403-1950, İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1955.
 75. Vasfi Mahir Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara: Buluş Kitabevi, 1955.
 76. Hilmi Yücebaş, Hiciv Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Dizerkonca Matbaası, 1955.
 77. İlhan Başgöz, İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Ahmet Halil Yaşaroğlu, 1956.
 78. Yeni Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1956.
 79. Mehmet Ataker, Resimli Genç Şairler Antolojisi, Resimli Ses Yayınları, 1957.
 80. Metin Eloğlu ve Ümit Yaşar Oğuzcan, Garip Şiirleri Antolojisi, Ankara: Bilgi Kitabevi, 1958. Mehmet Önder, Mevlana Şiirleri Antolojisi, Konya: Yıldız Basımevi, 1958.
 81. Cevdet Kudret, Yurt İçin Ulus İçin, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1958.
 82. Ali Püsküllüoğlu, Şiirimizin Dört Ahnıedi, İstanbul: Çevre Yayınevi, 1959.
 83. Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye Roman (1919-1930,1931-1940,1941-1950), 3 cilt, İstanbul: İstanbul Matbaası, 1959-1965.
 84. Ahmet Necdet, Çağdaş Fransız Şiiri, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1959.
 85. Cemal Oğuz Öcal, Ramazan Şiirleri, İstanbul: Sıralar Matbaası, 1960.
 86. İlhan Berk, Başlangıçtan Bugüne Beyit-Mısra Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1960.
 87. Haşan Lâtif Sarıyüce, 23 Nisan-27 Mayıs Hürriyet Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Ekin Basımevi, 1960.
 88. Mehmet Turan Yarar, Veteriner Şairler Antolojisi, Ankara: Gürsoy Basımevi, 1960.
 89. Şahinkaya Dil, Çağdaş Türk Şiirinden Örnekler, Ankara: Başkent Yayınları, 1961.
 90. Ümit Yaşar Oğuzcan ve Tarık Dursun K., Şiirimizde Ayrılık ve Yalnızlık, İstanbul: Ümit Yaşar Yayınları, 1961.
 91. Ümit Yaşar Oğuzcan ve Tarık Dursun K., Şiirimizde Ölüm, İstanbul: Ümit Yaşar Yayınları, 1961.
 92. Ümit Yaşar ve Tarık Dursun K., Şiirimizde Aşk ve Kadın, İstanbul: Ümit Yaşar Yayınları, 1961.
 93. Ümit Yaşar Oğuzcan ve Tarık Dursun K., Şiirimizde Tabiat, İstanbul: Ümit Yaşar Yayınları, 1962.
 94. Ümit Yaşar Oğuzcan ve Tarık Dursun K., Şiirimizde Taşlama, İstanbul: Ümit Yaşar Yayınları, 1962.
 95. Ümit Yaşar ve Tarık Dursun K., Şiirimizde İstanbul, İstanbul: Ümit Yaşar Yayınları, 1962.
 96. Murat Uraz, Batı Edebiyatından Seçme Özetler: Destan, Hikâye, Roman ve Tiyatro, İstanbul: Türk Neşriyat Yurdu, 1962.
 97. Fevziye Abdullah Tansel, Servet-i Fünun ve Son Devir Edebiyatında Dinî Şiirler, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1962.
 98. Baki Süha Ediboğlu, Atatürk İçin Bütün Şiirler, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi, 1962.
 99. Vasfı Mahir Kocatürk, Türk Nesir Antolojisi, Ankara: Edebiyat Yayınevi, 1963.
 100. Sabahattin Batur, Yeni Şiirimiz, İstanbul: Varlık Yayınları, 1965.
 101. Vasfı Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Antolojisi: Başlangıçtan Bugüne Kadar, Ankara: Edebiyat Yayınevi, 1967.
 102. Vasfı Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi, Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1963.
 103. Abdülbaki Gölpınarlı, Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1963.
 104. Şükran Kurdakul ve Ö. Candaş, Toplum İçin Şiirler, İstanbul: Ataç Kitabevi, 1965.
 105. İlhan Berk, Aşk Elçisi, Ankara: Dost, 1966.
 106. Ülkü Tamer, Varlık Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1966.
 107. Cemal Süreya, Mülkiyeli Şairler, Ekin Basımevi, 1966.
 108. İbrahim Zeki Burdurlu, Öğretmen Şairler Antolojisi, İzmir: İzmir Eğitim Enstitüsü Uyanış Dergisi, 1966.
 109. İbrahim Zeki Burdurlu, Atatürk Şiirleri Antolojisi, İzmir: Karınca Matbaası, 1967.
 110. Sunullah Arısoy, Türk Hiciv ve Mizah Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1967.
 111. Baki Süha Ediboğlu, Yurt ve Kahramanlık Şiirleri, İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi, 1967.
 112. Cemal Süreya, 100 Aşk Şiiri, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1967.
 113. Yaşar Nabi, Mustafa Baydar ve M. Sunullah Arısoy, Başlangıçtan Bugüne Türk Hikâye Antolojisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1967.
 114. Eray Canberk, Çağdaş Vietnam Şiiri, İstanbul: Uğrak Kitabevi, 1967.
 115. İbrahim Zeki Burdurlu, Atatürk Şiirleri Antolojisi, İzmir: İzmir Eğitim Enstitüsü, 1967.
 116. Asım Bezirci, Dünden Bugüne Türk Şiiri, İstanbul: May Yayınları, 1968.
 117. Yaşar Nabi, Başlangıçtan Bugüne Türk Şiiri, İstanbul: Varlık Yayınları, 1968.
 118. Eflatun Cem Güney Halk Şiiri Antolojisi, İstanbul: Varlık, 1969.
 119. Mehmet Doğan ve Turgay Gönenç, İkinci Yeni Antolojisi, İstanbul: Papirüs Dergisinin Özel Sayısı, 1969.
 120. Müjgân Cunbur ve Neriman Saryal, Türk Kadınının Şiiri, Ankara: Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu, 1970.
 121. Şemsettin Kutlu, Türk Romanları: Başlangıçtan Günümüze Kadar, İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1970.
 122. Kemal Özgür, Edebiyatımızda Sevgili Şiirleri, İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, 1970.
 123. Ümit Yaşar Oğuzcan, Şairlerin Seçtikleri, İstanbul, Türkiye İş Bankası, 1971.
 124. Abdülbaki Gölpınarlı, Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1972.
 125. Şemsettin Kutlu, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Bateş, 1972.
 126. Şemsettin Kutlu, Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Bateş Yayınları, 1972.
 127. Hilmi Yücelen, Türk Mali Tarihine Toplu Bir Bakış ve Maliyeci Şairler Antolojisi, İstanbul: Nilüfer Matbaacılık, 1973.
 128. Rauf Mutluay, Tanzimattan Günümüze Kadar Türk Şiiri, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1973.
 129. Lütfü Özkök, Çağdaş İsveç Şiiri, İstanbul: Yeditepe, 1973.
 130. Cevdet Kudret, Türk Edebiyatından Seçme Parçalar, İstanbul: inkılap ve Aka Kitabevi, 1973.
 131. İlhami Soysal, 20. Yüzyılda Türk Şiiri Antolojisi, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1973.
 132. Kadir, Dünya Halk ve Demokrasi Şiirleri, İstanbul: Hilal Matbaacılık, 1973.
 133. Talat Sait Halman, Eski Uygarlıkların Şiirleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası, 1974.
 134. Mehmet Kaplan, Birol Emil, inci Enginün ve Zeynep Kerman, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, 5 cilt, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1974.
 135. Tahir Kutsi, Türk Halk Şiiri Antolojisi, İstanbul: Toker Yayınları, 1975.
 136. Yaşar Nabi, Günümüz Dünya Hikâyeleri, İstanbul: Varlık Yayınları, 1976.
 137. Rüştü Şardağ, Klasik Divan Şiirimiz, İstanbul: inkılap ve Aka Kitabevleri, 1976.
 138. Nuri Pakdil, Çağdaş Arap Şiiri, Ankara: Edebiyat Yayınları, 1976.
 139. Tahsin Saraç, Çağdaş Fransız Şiiri Antolojisi, İstanbul: Cem Yayınevi, 1976.
 140. Ülke Ülke Çağdaş Dünya Şiiri, İstanbul: Milliyet, 1979.
 141. Ülkü Tamer, Çağdaş Latin Amerikan Şiir Antolojisi, İstanbul: Adam, 1982.
 142. Cevat Çapan, Çağdaş Yunan Şiiri Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları, 1982.
 143. Mehmet Semih, Sele Zeytini: Gülmece Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1984.
 144. Orhan Kabataş, Milli Egemenlik Makaleler Antolojisi, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1985.
 145. Cevat Çapan, Çağdaş İngiliz Şiiri Antolojisi, İstanbul: Anadolu Yayıncılık, 1985.
 146. Memet Fuat, Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları, 1985.
 147. Sunullah Arısoy, Türk Halk Şiiri Antolojisi, Ankara: Bilgi Yaymevi, 1985.
 148. Mehmet Kaplan ve Necat Birinci, Atatürk Şiirleri Antolojisi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1986.
 149. Turgut Çeviker, Tanzimat İmzasız Karikatürler Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları, 1986.
 150. Ataol Behramoğlu, Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri, 2 cilt, İstanbul: Sosyal Yayınları.
 151. Ataol Behramoğlu, Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları, 1987.
 152. Enis Batur, Kara Mizah Antolojisi, İstanbul: Hil Yayınları, 1987.
 153. Cevat Çapan, Çağdaş Amerikan Şiiri, Ankara: Adam Yayınları, 1988.
 154. Mustafa Miyasoğlu, Çağdaş Islami Şiirler Antolojisi, İstanbul: Üveys Neşriyat, 1988.
 155. Abdullah Satoğlu, Mimar Sinan Şiirler Antolojisi, Ankara: Divan Yayınları, 1988.
 156. Aydın Oy, Şiir Dünyamızda Atatürk, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
 157. Mehmet Çınarlı, Mısralarda Gezinti, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990.
 158. Emir Kalkan, XX. Yüzyıl Türk Halk Şairleri Antolojisi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991.
 159. Alpay Kabacah, Aşk Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Özgür Yayın, 1991.
 160. Türk Edebiyatının En Güzel Şiirleri, İstanbul: Tercüman Yayınları, 1992.
 161. Eray Canberk, Türk Yazınından Seçilmiş Yergi Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları, 1993.
 162. Bahattin Karakoç, Hüseyin Özbay ve Mustafa Tatcı, Şiir Burcunda Çocuk, İstanbul: MEB Yayınları, 1993.
 163. Fahri Kaya, Çağdaş Makedon Şiirleri Antolojisi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993.
 164. Enver Ercan, Varlık 60. Yıl Seçkisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 1993.
 165. Cevat Çapan, Şiir Atlası, 7 cilt, İstanbul: YKY-Kavram Yayınları, 1994-2000.
 166. Sedat Ümran ve Haşan Akay, Cumhuriyet Döneminde Bilinen ve Bilinmeyen Şaheserler Antolojisi, İstanbul: işaret Yayınları, 1994.
 167. Hüseyin Tuncer, Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, İzmir: Akademi Yayınları, 1994.
 168. İskender Pala, Divan Şiiri Antolojisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 1995.
 169. Sedat Ümran ve Haşan Akay, Şaheser Çocuk Şiirleri Antolojisi, İstanbul: işaret Yayınları, 1995.
 170. Nuri Bayramov, Çağdaş Türkmen Edebiyatından Çocuk Şiirleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995.
 171. Selim ileri, Gençlere Türk Romanından Altın Sayfalar, İstanbul: YKY, 1995.
 172. Emine Gürsoy Naskali ve Gülden Sağol, XVIII.-XIX. Yüzyıl Türkmen Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Yesevi Yayınları, 1995.
 173. Mehmet Kanar, Modern İran ve Afgan Öyküleri Antolojisi, İstanbul: YKY, 1995.
 174. Gurbannepesov ve A. Atabeyev, Çağdaş Türkmen Şiirinden Örnekler, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınevi, 1995.
 175. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi TürkŞiiri ve Antolojisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 1996.
 176. Hüseyin Tuncer ve ismet Alparslan, Şiirlerle Türkiye, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996.
 177. Kayahan Özgül, Resmin Gölgesi Şiire Düştü: Türk Edebiyatına Tablo Altı Şiirleri, İstanbul: YKY, 1997.
 178. Selim İleri, Modem Türk Edebiyatında 99 Hikâyeciden 99 Hikâye, İstanbul: Oğlak Yayınları, 1997.
 179. Bediha Tamsöz, OsmanlIdan Günümüze Kadın Şairler Antolojisi, İstanbul: Ayyıldız Yayıncılık, 1998.
 180. Eray Canberk ve Metin Celâl, Çağdaş Türk Edebiyatında 199 Şairden 199 Şiir, İstanbul: Oğlak Yayınları, 1998.
 181. Cevat Çapan, Eray Canberk ve Erdal Alova, Çağdaş Dünya Şiiri Antolojisi, İstanbul: Adam Yayınları, 1998.
 182. Ahmet Karataş, Adanmış Şiirler Antolojisi, TKD Ankara Şubesi Yayınları, 1998.
 183. Veysel Usta, Kitap ve Kütüphane Şiirleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998.
 184. Metin Celâl, Çağdaş Türk Edebiyatında Öykü, İstanbul: Bulut Yayın Dağıtım, 1998.
 185. inci Enginün, Zeynep Kerman ve Selim ileri, Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatı, İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 1998.
 186. Metin Celâl, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: Papirüs Yayınları, 1998.
 187. Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatcı, Türk Edebiyatında Hû Şiirleri, Ankara; Reyhan Yayınları, 1999.
 188. Numan Külekçi, Mesnevi Edebiyatı Antolojisi, 2 cilt, İstanbul; Aktif Yayınları, 1999.
 189. Abdullah Özkan ve Refik Durbaş, Cumhuriyetten Günümüze Türk Şiiri Antolojisi, 5 Cilt, İstanbul: Boyut Dosya Yayınları, 1999.
 190. Gürsel Aytaç, Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınlan, 1999.
 191. Ahmet Özdemir, 75. Yılda Cumhuriyet Şiir Güldestesi, İstanbul: Dünya Yayıncılık, 1999.
 192. Refik Durbaş ve Abdullah Özkan, Cumhuriyetten Günümüze Türk Şiiri, 5 cilt, İstanbul: Boyut Dosya Yayınları, 1999.
 193. Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Antolojisi, İstanbul: YKY, 1999.
 194. Metin Cengiz, 1923-1953 Toplumcu Gerçekçi Şiir, İstanbul: Tümzamanlar Yayıncılık, 2000.
 195. Kayahan Özgül, Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi, Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayımları, 2000.
 196. Mehmet Hengirmen, 2000 Yılında Türk Şiiri Antolojisi, Ankara: Engin Yayınevi, 2000.
 197. Mehmet Hengirmen, Türk Öykü Antolojisi, 3 cilt, Ankara: Engin Yayınları, 2000.
 198. Sönmez Güven, Karanlıkta 33 Yazar: Korku Öyküleri Antolojisi, İstanbul: Ithaki Yayınları, 2000.
 199. Yılmaz Odabaşı, 1975-2000 Son Çeyrek Yüzyıl Şiir Antolojisi, İstanbul: Sc ala Yayıncılık, 2000.
 200. Mehmet H. Doğan, Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), 3 cilt, İstanbul: YKY, 2001.
 201. Enver Ercan ve İdil Önemli, Erkeklerin Aklından Geçen Öyküler, İstanbul: Everest Yayınları, 2001.
 202. Enver Ercan ve İdil Önemli, Kadınların Aklından Geçen Öyküler, İstanbul: Everest Yayınları, 2001.
 203. Enver Ercan ve İdil Önemli, Gergin Ruhlar Antolojisi: Psikolojik Öyküler, İstanbul: Everest Yayınları, 2001.
 204. Metin Celal, Çağdaş Türk Edebiyatı Öykü Antolojisi, İstanbul: Alfa Yayınları, 2001.
 205. Sadık Tural (proje yürütücüsü), Türk Dünyası Edebiyat Metinleri, 7 cilt, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
 206. Balkanlarda Türk Çocuk Hikâyeleri Antolojisi, Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2002.
 207. İskender Pala, Güldeste, İstanbul: L&M Yayınları, 2002.
 208. Sedat Ümran, Büyük Alman Şairleri, İstanbul: İz Yayıncılık, 2003.
 209. Abdullah Özkan, Başlangıçtan Cumhuriyete Türk Şiiri Antolojisi, 5 cilt, İstanbul: Boyut Yayınları, 2003.
 210. Alpay Kabacalı, Yedi Deniz Beş Bucak: Gezginlerin Gözüyle, İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2004.
 211. İsa Bayrak, Bürokrasi Öyküleri, İstanbul: Popüler Yayınları, 2005.
 212. Mehmet Ay, Türkçe Şiirler Antolojisi, İstanbul: Elips, 2005.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu