İletişim, Dil ve Kültür Konu Testi

İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Konu Testi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. “Düşünceler, hayaller gibi soyut kavramları anlatabilmek için dil göstergeleri kullanılır.” cümlesinde boş bırakılan yeri doldurunuz.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( D ) İnsanlar, iletişim için dil göstergesi kullanabilirler.
( D ) Sözlü kültürün aktarılmasında dil göstergeleri kullanılır.
( Y ) Edebiyatın oluşmasında dilin bir işlevi yoktur.
( Y ) Beden dili, dil ile gerçekleştirilen iletişim çeşitlerinden biridir.

3. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
A) Gazete         B) Dergi         C) Telefon            D) Televizyon            E) Radyo

4. Bilimsel yazılarda dil, aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılır?
A) Heyecana bağlı işlev           B) Şiirsel işlev            C) Göndericilik işlevi
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi   E) Dil ötesi işlev

5.
“O saatlerde serpilir gülüşün
Bir avuç su gibi içime, ey yâr!
Senin de başında o çılgın rüzgâr
Deli gibi esiverirse bir gün
Beni unutma.”
Verilen metinde dil, hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Heyecana bağlı işlev        B) Şiirsel işlev    C) Göndericilik işlevi
D) Alıcıyı ha rekete geçirme işlevi    E) Dil ötesi işlev

6. Aşağıdakilerden hangisi bir iletişim aracı değildir?
A) Radyo           B) Telgraf          C) Mektup      D) Trafik levhası         E) Duvar kâğıdı

7. Dilin farklı işlevleri için aşağıya birer örnek cümle yazınız.

  • “Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!” (Heyecana Bağlı İşlev)
  • “Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının gözlenebilir ve ölçülebilir onları ile zihinsel süreçleri inceleyen pozitif bir bilim dalıdır.” (Göndergesel İşlev)
  • “Elindeki kitabı sıraya bırak. (Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi)
  • “Verdiğim ödevi yaptınız mı?” (Kanaı Kontrol İşlevi)
  • “İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş anlaşma sistemine dil denir.” (Dil Ötesi (Sanatsal) İşlevi)

 

İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Konu Testi 2

1. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• “Nöörün Memed Aa iyi min?” cümlesi bir ağız örneğidir.
• “Şırıl şırıl akan dere, upuzun vadi boyunca etrafını yeşillendiriyordu.” cümlesi bir……………………………..örneğidir.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( D ) Dil ve kültür birbirinden ayrılamaz. Kültür dili, dil kültürü yaratır.
( Y ) Kültürün nesilden nesile aktarılmasında dilin bir payı yoktur.
( D ) Konuşmalarımızda argo kelimeler kullanmamaya özen göstermeliyiz.
( Y ) “Ağız” kelimesinin terim anlamı yoktur.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde argo kelime kullanılmamıştır?
A) Yolda aynasızlar varmış, dikkatli ol!
B) Bana sakın kelek yapma!
C) Çocuğu fena benzetmişler.
D) Yine ayaklarını ıslatmışsın!
E) Otobüse yoldan iki ördek almış.

4. “Bazen sokakta konuşan gençlerin konuşmalarına kulak veriyorum. Kimisi ‘Herıld yani.’ diyor, kimisi ‘Şunu bir forvırdlasana koçum!’ deyiveriyor. Aca ba bunlar başka ülkeden mi geldiler, diye düşünüyorum. İş yerlerimizin isimlerini ise hiç sormayın! Osmanlı Türkçesini Arapça ve Farsça kelimeler kullanmakla eleştirenler, bugün ofisine otomobille, otobüsle, tramvayla, metroyla gidiyor; çayını cafelerde içiyor, marketten alışveriş yapıyor; dondurmasını patisserielerde, yemeğini restaurantlarda yiyor; çorbasını soup saloonlarda içiyor ve night clublarda eğleniyor. Başınıza rock düşsün diyesi geliyor insanın.”
Yazar, paragrafta aşağıdakilerin hangisinden şikâyet etmektedir?
A) Gençlerin konuşmasından        B) Dil-kültür ilişkisinden     C) Farklı kültürlerden
D) İşe otobüsle gitmekten              E) Farklı kültürlerin dilimizi bozmasından

5. “Bilimsel bir yazı, dile getirdiği düşünce ne olursa olsun her türlü duyguyla, duygusallıkla ilgisini kesmiştir. Böylesi yazılarda bilim adamı, kendini mümkün olduğu kadar paranteze almalıdır. Bu yazılar, ‘Nesneler kendisi konuşuyor.’ diyenleri haklı çıkarmalıdır.”
Bu parçada geçen “kendini paranteze almak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak
B) Konu dışına çıkmamak
C) Farklı görüşlere saygı duymak
D) Özgün bir bakış açısına sahip olmak
E) Anlama çabası içinde olmak 2010-YGS


 

İletişim, Dil ve Kültür Ünitesi Konu Testi 3
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimde genellikle…………………göstergeleri kullanılır.
• Duygu, düşünce veya bilgilerin iki sistem arasında, akla gelebilecek her yolla alışverişine ………………..denir.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Dil göstergeleri, iletişim için en elverişli göstergelerdir.
( ) Şifre, iletişimin ögelerinden biri değildir.
( ) Bağlam, iletişimin temel ögelerinden biridir.
( ) İletiyi gönde riciden alıcıya ulaştıran ögenin adı ka naldır.

3. Karikatürden anlaşıldığına göre iletişimi engelleyen gerçek sebep aşagıdakılerden hangisidir?
A) Geri bildirimin gelmemesi
B) İletinin olmaması
C) Göndericinin olmaması
D) Yanlış kanalın kullanılması
E) Alıcının şifreyi çözememesi

4. İletişimin temel ögeleri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlam – Şifre – Alıcı
B) Şifre – Alıcı – Gönderici
C) Alıcı – İleti – Bağlam
D) Gönderici – Alıcı – İleti
E) Gönderici – Alıcı – Bağlam

5. “Nasrettin Hoca, insanların kıyafete verdiği önemi hicvetmek için ‘Ye kürküm ye!’ demiştir.” cümlesinde geçen “kürk” kelimesinin gösterge türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil göstergesi          B) Sosyal gösterge        C) Yapay gösterge
D) Doğal gösterge       E) Yakıt göstergesi

6. “Gönderilen ilet inin alıcı ta rafından farklı algılanmasına sebep olan ruhsal du rum, çevre şartları, gürültü, dil ve kültür farklılığını izah eden ögeye iletişimde………………………denir.” cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) filtre           B) iletişim kanalı       C) ileti     D) geri bildirim          E) bağlam

7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün basın hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır?
A) Basın sansürlenmelidir.
B) Gazeteciler gördükleri olumsuzlukları yazmamalıdır.
C) Basın hür olmalı, gazeteciler kanunlara ve mil let menfatine aykırı gördükleri her durumu yazmalıdır.
D) Basın devlete bağlı olmalıdır.
E) Gazeteciler, bir konuyu haber yaparken resmî makamlardan izin almalıdır.


ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Göndericinin alıcıya ulaşmak üzere gönderdiği yazı, sembol veya sese ileti, mesaj denir.
• Günlük hayatta kullandığımız, yazı diline göre farklılık gösteren dile ağız denir.
• Kazak ve Özbek Türkçesi, birer lehçe örneğidir.
• Dilin küçük söyleniş farklılıkları gösteren çeşidine şive denir.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( Y ) Trafik lambaları bir dil göstergesidir.
( Y ) Papağanlar ve muhabbet kuşları anlaşmak için dil göstergesi kullanır.
( D ) Uygarlığın gelişmesi dil sayesinde olmuştur.
( D ) Bağlam, iletişime katılan unsurların toplamına verilen addır.

3. “Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.” cümlesi, dilin hangi işlevine örnek olarak verilebilir?
A) Şiirsel    B) Kanalı kontrol etme   C) Göndericilik   D) Alıcıyı harekete geçirme   E) Dil ötesi

4. “Yine yakmış yâr mektubun ucunu / Askerlikte sevda çekmek zor diyor.” mısralarında geçen, mektubun ucunun yakılması hareketi, iletişimde hangi ögenin karşılığıdır?
A) Alıcı      B) Kanal      C) Bağlam         D) İleti          E) Göndericilik

5. Özel günlerde hediye olarak verilen gül, iletişimde anlam olarak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Güllerin açmakta olduğunu  
B) Sevgi, ilgi ve değer vermeyi

C) Gülü verenin bilgili birisi olduğunu
D) Baharın geldiğini
E) Hiçbiri

6. Bir konuşmada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Yüz ifadesi     B) Dil          C) Beden dili          D) Ses tonu       E) Kalem

7. Kullandığımız yazı dili, aşağıdaki ağızlardan hangisi esas alınarak oluşturulmuştur?
A) Konya ağzı     B) Erzurum ağzı     C) Doğu Karadeniz ağzı
D) Trakya ağzı    E) İstanbul ağzı

8. İşitme engelliler, hangi iletişim aracıyla iletişim kuramazlar?
A) Televizyon      B) Radyo          C) Gazete      D) İşaret dili          E) Sohbet yazılımları

9. Aşağıdakilerden hangisi insan-insan iletişiminde kullanılan dil türlerinden değildir?
A) Lehçe    B) Ağız    C) Argo    D) Makine dili     E) Konuşma dili

10. “Bir çiçek, dalından koparıldığı zaman mı solar, değerini bilmeyen bir ele düştüğünde mi?” cümlesinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
A) Şiirsel işlevde         B) Kanalı kontrol işlevinde        C) Dil ötesi işlevde
D) Göndericilik işlevinde           E) Alıcıyı harekete geçirme işlevinde

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.