Konu Testi: Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Konu Testi

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Türkçenin dâhil olduğu dil grubunun en önemli özelliği kelime türetirken…………….faydalanmasıdır.
• Türkçe köken olarak_dil ailesindendir ve yapı bakımından……………………….bir dildir.
• Dil aileleri……………………….ve……………………….bakımından sınıflandırılır.
• Yapı bakımından dünya dilleri…………….,…………………,……………………..diye grup l andırılır.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğ ru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Türkçe, Hami-Sa mi dil ailesinin bir üyesidir.
( ) Türkçede ekl er her zaman sona gelir.
( ) Türkçe yapı bakımından tek heceli dill erin en büyük temsilcisidir.
( ) “Gidiyorum ben eve akşam.” cümlesi Türkçenin cümle dizimine uygun değildir.
( ) Al manca, Türkçe ile akraba bir dildir.
( ) Moğolca, Türkçe ile akraba bir dildir.

3. Aşağıdakilerden hangisi dil ailesi değildir?
A) Ural-Altay         B) Eskimo-Teleut         C) Hami-Sa mi
D) Çin-Tibet            E) Hint-Avrupa

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kurallara göre türetilmiştir?
A) Bivefa       B) Maksat     C) Tel evizyon  D) Uçak         E) Makas

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkçeyle akraba bir dildir?
A) Yunanca          B) Farsça        C) Çince     D) Fransızca       E) Moğolca

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin resmî dili Türkçe değildir?
A) Azerbaycan B) Kazakistan C) Özbekistan     D) Kırgızistan E) Afganistan

7. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dillerinden değildir?
A) Romence   B) Macarca C) Fince D) Japonca E) Korece

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME- 2

1. Tarihî bir metin okuduğunuz za man o metnin Türkçenin hangi devrine ait olduğunu belirleyebilmeniz için ne gibi özelliklerine bakarsınız?

2. Yaşadığı coğrafya, temasta bulunduğu medeniyet ve kültürler, milletlerin dillerini etkiler mi? Açıklayınız.

3. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Türkçe,…………….,………………..,……………,……………….dönemlerine ayrılır.
• Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu ve……………………….oluşmuştur.

4. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Kutadgu Bil ig Türkçe için öneml i bir eserdir.
( ) Dede Korkut Hikâyeleri, Oğuzlar hakkında yazılmış bir eser değildir.
( ) Orta Türkçe Döneminde saf bir Türkçe kullanılmıştır.
( ) Atatürk “Türk Dil Kurumu”nun çalışımalarına özel ilgi duymuştur.

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dönemlerinden biri değildir?
A) Eski Türkçe Dönemi            B) Çağdaş Türkçe Dönemi
C) Asıl Türkçe Dönemi             D) Orta Türkçe Dönemi            E) Yeni Türkçe Dönemi

6. Atatürk’ün Türk dili için yaptığı çalışımalar hangi ilke ile ilgilidir?
A) Halkçılık          B) Milliyetçilik       C) Devletçilik      D) Lalklik          E) İnkılapçılık

7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türkçenin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmalardan değildir?
A) Türk Dil Kurumunu kurması
B) Ağızlardan Türkçe kelimeler derletmesi
C) Türk lehçeleri sözlüklerini Türkiye Türkçesine kazandırması
D) Türk Tarih Kurumunu kurması
E) Türk dili çalışmaları için kongreler düzenlemesi

8. Aşağıdakilerden hangisi 18. yy. dan sonra oluşan Türk yazı dillerinden değildir?
A) Kazakça    B) Tatarca    C) Kırgızca   D) Türkiye Türkçesi   E) Türkmence

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Köken bakımından diller belli başlı hangi sınıflara ayrılmıştır?
2. Yapı bakımından diller hangi özelliklerine göre gruplandırılmıştır?
3. Atatürk’ün, Türkçenin sadeleşmesi için yaptığı çalışmaları söyleyiniz.
4. Türkler Anadolu’ya gelince dillerinde nasıl bir değişme ve gelişme oldu?
5. Türkçenin köken bakımından dünya dill eri arasındaki yeri nedir?
6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• ………………..Atatürk tarafından Türk dilini geliştirmek için kurulmuştur.
• Orta Türk çe Döneminde dilimize…………………..ve…………………dillerinden pek çok kural ve kelime girmiştir.
• “Türk” kelimesi ilk kez………………Döneminde kullanılmıştır.

7. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Dünya dilleri, ögelerinin dizilişine göre sınıflandırılmıştır.
( ) Türkçe, Hint-Avrupa dil ail esine mensuptur.
( ) Türkçe, yapı bakımından sondan ekl emeli bir dildir.
( ) Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Altay kol undandır.
( ) Türkçede kel imelerin önüne gel en ekl er de vardır.
( ) Türk adı ilk defa yazılı olarak Göktürk Yazıtları’nda geçmiştir.
( ) Türkçe, sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde konuşulur.
( ) Türkçe, Anadolu’da yeni özellikler kazanmıştır.

8. Eski Türkçede kelime başında bulunan “k”ler günümüzde hangi sese dönüşmüştür?
A) t         B) z         C) b            D) g              E) m

9. “gel-“ fiilinin Eski Türkçeden günümüz Türkçesine geI işinde hangi ses olayı görülür?
A) Ünsüz düşmesi    B) Kaynaşma    C) İkizleşme   D) Ünsüz de ğişmesi    E) Göçüşme

10. Aşağıdaki dillerden hangisi Türkiye Türkçesiyle ilişkili değildir?
A) Azerice    B) Kırgızca    C) Kazakça    D) Rusça    E) Özbekçe

11. Türkçe, Anadolu’da hangi tarihten sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır?
A) 1453    B)1248    C) 1071    D) 1923    E) 1402

12. Türkçe, yapı bakımından hangi dil grubundandır?
A) Tek heceli    B) Çekimli    C) Önden eklemeli   D) Sondan ekl emeli    E) İki heceli

13. Türkiye Türkçesi hangi ağız esas alınarak şekillendirilmiştir?
A) İstanbul    B) Konya    C) Ankara    D) Karaman    E) Erzurum

Ayrıca bakınız->

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu