Cümlede Anlam Konu Testi-12

Cümlede Anlam Konu Testi-12

1. Hikaye ve romanlarda kişileri yerel ağızlarıyla konuşturma hevesi yazarın bizi sürükleyen bir anlatıma ulaşmasını engelliyor.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Öykü ve romanlarda yazar kendi dil anlayışını roman kişilerinin ağzından yansıtır.
B) Öykü ve romanda sürükleyici bir anlatıma ulaşmak için kişileri mutlaka yerel dil özellikleriyle konuşturmak gerekir.
C) Öykü ve romanda yerel sözcükler kullanılıp kullanılmaması yapıtın içeriğine bağlıdır.
D) Öykü ve romanlarda mahalli dili yansıtma tutkusu yazarın akıcı bir üslup kuramamasına sebep oluyor.
E) Öykü ve romanda kişiler dil ve yaşam özellikleriyle gerçeğe uygun olmalıdır.

2. Bir sanatçının hangi çağda nasıl yaşadığını, ne gibi olaylarla karşılaşıp onlar hakkında neler düşündüğünü bilmezsek eseri hakkında yanlış sonuçlara varabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Bir sanatçının yaşadığı koşulları ve dönemindeki olaylara bakışını öğrenmeden yapıtıyla ilgili yaptığımız yargılarda yanılabiliriz.
B) Bir sanatçının yapıtlarında sanatçının yaşamını ve dönemin özelliklerini bütün yönleriyle bulabiliriz.
C) Bir sanatçının yapıtlarının temelini yaşadığı koşullar ve dönemin olayları oluşturur.
D) Bir sanatçının yapıtlarını doğru yorumlayabilmek için o dönemin diğer önemli yapıtlarını da bilmek gerekir.
E) Bir sanatçının dönemindeki olaylara ilgisiz kalması yapıtlarının geleceğe kalmasını engeller.

3. I. Hangi alanda olursa olsun geçmişte ortaya konan yapıtlardan bir adım ileriye gidemeyenler geleceğe uzanan yolda çabucak unutulur.
II. Hemen her dalda kalıcı olmayı başaranlar kendinden önce yapılanları aşmış olan kimselerdir.
III. Kalıcı olmak isteyen sanatçılar geçmişin büyük eserlerini örnek almalıdır.
IV. Tarihin yargılarına bağlı kalmak kimi zaman tarihteki olayları yaşamak kadar yıkıcı olabilir.
V. Tarihe ışık tutmuş sanatçıları bizden önce gelmiş oldukları için bizden üstün görmek de, aşağı görmek de doğru değildir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV  D) III. ve IV. E) IV. ve V.

4. Bir sanatçı ortaya koyduğu her yeni yapıtı bir sonraki için bir aşama kabul ediyorsa sanatında bir ilerlemenin olduğu apaçık ortadadır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Hiçbir sanatçı yapıtlarının niteliksiz olduğuna kendini inandırmak istemez.
B) Bir sanatçı ortaya koyduğu yapıtın ne ölçüde nitelikli olduğunu başlangıçta anlayamaz.
C) Bir sanatçının yapıtlarında aşama kaydedip etmediği ancak belli bir zaman sonra anlaşılabilir.
D) Yazdığı her yapıtın ardından henüz en iyi eserini yazamadığını söyleyen bir sanatçı daha nitelikli eserler verecektir.
E) Zaman içinde bir aşama kaydedemeyen sanatçılar dönemleriyle birlikte unutulup gider.

5. Davranışlarında belli çizgileri aşmayan, çalışmalarındaki dikkati ve özeniyle tanınmış, düşüncelerinden ödün vermeyen bir kimseydi amcam.
Bu parçada sözü edilen kişiyle, aşağıdakilerin hangisinde en çok benzerlik vardır?

A) Özgün yapıtlarıyla ve saygın kişiliğiyle yazın dünyanızda kendine özgü yeri olan bir sanatçıydı.
B) Çevresindekilere karşı sevgi ve saygı dolu, duygusal biriydi öğretmenimiz.
C) Ölçülü, titiz, benimsediği fikirleri sonuna dek savunan bir insandı.
D) İnce ruhlu, çalışkan, her kesimden insanın görüşlerine açık bir kişiydi.
E) Davranışlarında kimseyi kırmamaya özen gösteren titiz bir insandı.

6. (I) Bu sanatçının her iki romanını da ilk baskısından okumuştum. (II) Son günlerde izlediğim bir film bende bazı çağrışımlar uyandırdı. (III) Filmde bazı sahneler, sanatçının romanlarındaki bazı olayları anımsatıyordu. (IV) Acaba yanılıyor muyum diye romanları gözden geçirdiğimde bu filmin sanatçının başka bir romanından esinlenerek çekildiğini fark ettim. (V) Öyle ki olayları yoğurup anlatmadaki üslup da olmasa içerik yönünden birini okuyunca ötekini okumaya gerek kalmayacak romanlardı bunlar. (VI) Ancak olaylar arasındaki deyiş farklılıkları yazarı gündemde tutabiliyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sözü edilen sanatçının, romanlarında aynı konuları işlediği belirtilmiştir?
A) II. B) III. C) IV. D)V. E) V

7. I. Bir yazın tarihçisinin içinde bulunduğu çağın özelliklerini tam anlamıyla kavramadan diğer kuşaklarla ilgili sağlıklı yargılara ulaşması düşünülemez.
II. Bir yazın tarihçisinin döneminin niteliklerini bütünüyle anlamadan başka dönemler hakkında doğru sonuçlara varması mümkün değildir.
III. Bir yazın tarihçisin içinde bulunduğu koşullar istemese de ortaya koyduğu yapıta yansıyacaktır.
IV. Bir yazın tarihçisinin dönemini yok sayarak olayları aydınlatmaya çalışması doğru yargılara ulaşması için ilk koşuldur.
V Bir yazın tarihçisi her şeyden önce bağlı olduğu sanat akımının ilkelerini çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II B) I. ve III C) II. ve IV.  D) III ve IV. E) IV. ve V.

8. I. Bir roman, öykü ya da şiir yazıldığı dönemde çok kişi tarafından okunuyorsa gerçekten sanat yönü üstün, değerli bir yapıt demektir.
II. Bir roman, öykü veya şiirin döneminde okurlarca ilgi görmesi biraz da yapıtın içeriğiyle ilgilidir.
III. Bir sanat yapıtı döneminde çok büyük bir ilgi gördüyse yarınlara seslenebilecek demektir.
IV. Tarihin hiçbir döneminde bir sanat yapıtının değerini okur sayısı belirlememiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca çelişmektedir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve III. D) II. ve IV. E) I. ve IV.

9. Bir şiir farklı kişilere farklı anlamlar ifade ettiği gibi, bu anlamlar şairin kastettiğinden çok farklı da olabilir.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Okuyucu, şiire şairin hiç düşünmediği bir anlamı da yükleyebilir.
B) Şiirin anlamı okuyanın anladığından başka bir şey değildir.
C) Şiiri anlamak için şairi tanımak, onun dünyasına girmek gerekir.
D) Şairin sözcüklere yüklediği anlam sözcüklerin günlük hayatta taşıdığı anlamdan çok farklıdır.
E) Şair anlaşılmamak için şiirinde kapalı bir anlatımı tercih eder.

10. Bir yandan, sanatçıların aynı konudan farklı farklı sonuçlar çıkarabildiklerine; öbür yandan dikkati bile çekmeyen bir şeyin büyük sanatçı elinde bir şaheser olabildiğine bakılırsa, sanatta konunun…
Bu cümle, aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir?

A) çok önemli olmadığı görülür.
B) tek başına estetik bir değer taşıdığı görülür.
C) sanatçıyı başarıya götüren önemli bir unsur olduğu görülür.
D) dil ve anlatımdan önemli olduğu görülür.
E) basit olması gerektiği sonucuna varılır.

11. I. Sanatçının görevi hayatı kopya etmek değil, gördüklerini yeniden şekillendirmektir.
II. Gerçek sanatçı, hayallerini deneyimleriyle güçlendiren kişidir.
III. Sanatçı kendi yaşantısını değil, sokakta gördüğünü anlatmalıdır.
IV. Sanatçı gördüklerini olduğu gibi değil, değiştirerek aktarmalıdır.
Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca en yakındır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.  D) I. ve IV. E) II. ve IV.

12. “Kayaları aşındıran dalgaların sertliği değil, devamlı olmasıdır.” cümlesiyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güçlü olma başarı için şart değildir.
B) Bir işte süreklilik kişiyi başarıya ulaştırır.
C) Bir işte başarılı olmak, o işte usta olmayı gerektirir.
D) Sürekli aynı işi yapan kişiler, alanlarında uzmanlaşır.
E) Bir işte aşırı istekli olma başarıyı engeller.

13. Bir romancıyı diğerlerinden farklı kılan, kendi kalıbını kendisinin dökmesi ve bu kalıbı da ancak kendisinin kullanabilmesidir.
Bu cümlede anlatılmak islenen,aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romancı, eserlerinde kendi hayatını anlatır.
B) Her romancı sanat hayatına taklitle başlar.
C) Romancının başarısı kendi çizgisine bağlılığı ölçüsündedir.
D) Romancıyı diğer romancılardan ayıran, kendine özgü bir üslubunun olmasıdır.
E) Romancı, eserlerini içinden geldiği gibi, özgürce yazar.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu