11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

1.Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden biri değildir?
A) Roman B) Mektup C) Günlük D) Deneme E) Makale

2.Metinleri aşağıdakilerden hangisiyle gruplandırmak mümkün değildir?

A) Gerçeklikle ilişkileri bakımından
B) Kullanılan dilin işlevleri bakımından
C) Yazılış amaçları bakımından
D) Kullanılan anlatım türleri bakımından
E) Paragrafların uzunlukları bakımından

3. Bunları yazmasaydım, çok kişinin çok şeyden haberi olmayacaktı. Gönlüm, bildiklerimin, gördüklerimin, yaşadıklarımın kaybolup gitmesine razı olmadı. Amacım, biraz da gelecek kuşaklara ders vermek, onlara bazı şeyleri hatırlatmak… Uzun yıllar önce yaşadığım olayları tanıklara, belgelere dayanarak anlattım ben. Tarih ve kamuoyu önünde rahatım artık…
Böyle konuşan bir yazarın ortaya koyduğu eser, aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili olabilir?
A) Gezi B) Biyografi C) Günlük D) Deneme E) Anı

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Avrupa’da Bir Cevelan B)Tuna Kıyıları
C) Hac Yolunda D)Eşref Saati E) Anadolu Notları

5. İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez.
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?
A) Kanıtlama B) Karşılaştırma
C)Benzetme D) Örneklendirme E) İlişki kurma

6. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün amaçlarından değildir?
A) Haber vermek
B) Bir meseleyi tartışmak
C) Bir yardım istemek
D) Sevinç ya da üzüntü bildirmek
E) Bir kişiyi tanıtmak

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Anı yazısında nesnellik esastır.
B) Topluma mal olmuş bir insanın kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazılara biyografi denir.
C) Haber yazıları tarafsız ve yorumsuz olmalıdır.
D) Günlüklerde gözlemin önemli bir yeri vardır.
E) Söyleşi türünde içtenlik, duruluk ve yalınlık esastır.

8. Çukurova’yı ve Çukurova insanının yaşamını yazan Yaşar Kemal ( ) ( ) En gerçekçi eserim ( ) İnce Memed’dir ( ) ( ) derdi.
Yukarıdaki parçada parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilebilir?
A) (:) (“) (;) (.) (”) B) (.) (“) (,) (.) (”)
C) (:) (“) (,) (.) (”) D) (;) (“) (,) (.) (”) E) (:) (“) (:) (.) (”)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Ayın onikisinde Mardin’de olacakmış.
B) 2’inci sınıfa geçtiğini söyledi.
C) Bu olay üzerine bir takım senaryolar üretilmeye başlandı.
D) Sanıyorumki hayattan hiçbir şey anlamamışsınız.
E) 2 Mart 1975’te İzmir’de doğdum.

10.
Ya Rab bu ne derttir derman bulunmaz
Yar bu ne yaradır merhem bulunmaz
Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
Varıp yare gider hiç geri dönmez

Yukarıdaki dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Ünsüz benzeşmesi-ünlü düşmesi-ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz yumuşaması-ünsüz düşmesi-ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz benzeşmesi-ünlü düşmesi-ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz yumuşaması-ünlü daralması-ünsüz türemesi
E) Ünsüz benzeşmesi-ünlü daralması-ünsüz yumuşaması

11. (I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye’de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artır­malıyız. (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incir­lerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir.
Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir?
A) I. ile V. B) I. ile IV. C) I. ile III. D) II. ile V. E) II. ile IV.

12. Köyden kasabaya taşınmıştık. Cadde üstünde, sol tarafta bahçesi olan, beyaz boyalı bir ev satın almıştık. Bahçemizden, komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu. Bu su, yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim bahçenin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı. Dip tarafta domates, biber, yeşil salata ekilmişti. Cadde tarafında sardunyalar, pembe karanfiller, hanımelleri bulunuyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur?
A) Açıklama – öyküleme
B) Tartışma – açıklama
C) Öyküleme – betimleme
D) Açıklama – betimleme
E) Örneklendirme – öyküleme

13. Ayrıntılı olarak düşünmeden…
Sözleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümle tedbirli bir insanın tutumunu yansıtır?

A) yaptığım girişimlerden de iyi sonuçlar aldığım oldu.
B) verdiğim bu karar herkesi sevindirdi.
C) böyle bir işe girişmemek gerektiğine inanıyorum.
D) başladığım bu işte de başarılı oldum.
E) işimden ayrılmam onu rahatsız etmedi.

14. Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı metinlerin özelliklerinden değildir?
A) Olay örgüsü vardır.
B) Sözlerin yanında jest ve mimikler de ön planda olduğu için dil daha çok dil ötesi işlerde kullanılır.
C) Yazılış amacı, okuyucuya edebi zevk vermektir.
D) Kelimeler yan ve mecaz anlamlarında kullanılabilir.
E) Öyküleyici bir anlatım biçimi vardır.

15. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün özelliklerinden değildir?

A) Kişisel izlenimler ve gözlem önemlidir.
B) Gezi yazısında abartmalardan ve yanlış bilgilerden kaçınılır.
C) Amaç okuyucuya bilgi vermektir.
D) Fotoğraflarla desteklendiği için betimlemenin bir önemi yoktur.
E) Dil açık, sade ve canlı bir tarzda kullanılır.

16. 5N1K’nin doğru açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ne-Nerede-Nasıl-Ne Zaman-Neden-Kim
B) Ne-Nerede-Nasıl-Neden-Niye-Kim
C) Ne-Niçin-Ne Zaman-Nerede-Neden-Kim
D) Ne Zaman-Nerede-Neyle-Ne-Nasıl-Kim
E) Ne Zaman-Nerede-Ne Şekilde-Niye-Niçin-Kiminle

17. Aşağıdakilerden hangisi sohbetin özelliklerinden değildir?
A) Güncel konular üzerinde yazılır.
B) Yazılanları kanıtlamak için örnek verildiğinden bilimsel bir niteliğe sahiptir.
C) Örnekleyici, açıklayıcı anlatım biçimleri kullanılır.
D) Açık, akıcı konuşma diline yakın bir dil kullanılır.
E) Deyimlerden, atasözlerinden, hatıralardan, özlü sözlerden sıkça yararlanılır.

18. Divan Edebiyatında da kullanılan yazı türlerinden biridir. Genel anlamda birinin bir haberi, bir olayı, bir duyguyu ya da herhangi bir konuyu başkasına anlatmak için kullandığı bir türdür; ancak kimi zaman yazar, sanat, edebiyat konularındaki görüşlerini bir gazete ya da dergide bu tarzın özelliklerini kullanarak anlatabilir. Hatta kimi sanatçılar, romanlarını bu tarz yazılarla kurmuştur. İçten ve sıcak anlatımından dolayı okuru etkileyen bu yazı türünün birçok çeşidi varsa da yazınsal anlamda değer taşıyanlar edebiyatın kapsamına girer.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Mektup C) Günlük D) Fıkra E)Biyografi

19. Otobiyografik eserler biyografilerden farklı olarak yazarın kendi ağzındandır ve öznel bir anlatımı vardır. Bu yönüyle ……….. benzer. Ancak ……….. amaç kişinin kendisini tanıtması değil, dönemi yansıtmaktır. Otobiyografi de ise yazar daha çok kendini öne çıkarır, kendini tanıtır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Denemeye – Denemede B) Anıya – Anıda
C) Romana – Romanda D) Eleştiriye – Eleştiride E) Sohbete – Sohbette

20. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin günlük türünde eseri vardır?
A) Nurullah Ataç B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Necip Fazıl Kısakürek D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Haldun Taner

21. (I) Biyografi ünlü kişilerin hayat öykülerinin ve yaptıklarının anlatıldığı yazı türüdür. (II) Eski dönemde bu tür yazılara Tercüme-i Hal denirdi. (III) Antoloji türündeki eserler de bir bakıma biyografidir. (IV) Biyografi türündeki yazılar belgelere dayanılarak yazılır. (V) Divan Edebiyatında şairlerin hayatlarını anlatmak için yazılan “Tezkire-i Şuara”lar birer biyografi kitabıydı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

22. Günlük türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Güncel olaylarla ilgili kişisel düşünceler açıklanır.
B) Yazının başında tarih ve yer belirtilir.
C) Geçmişte, kimi zaman yıllar önce, yaşanmış olaylar işlenir.
D) İnsanları etkileyecek coşkun bir anlatım benimsenir.
E) Yazar kimi zaman nükteli sözlere yer verebilir.

23.Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden değildir?
A) Doğal, samimi bir dil kullanılır.
B) Daha çok yaşlılık dönemi ürünüdür.
C) Gözlem, izlenim ve insan belleği önemlidir.
D) Mektuplardan, tanık olan kişilerden ve belgelerden yararlandığı için nesneldir.
E) Şimdiki zamanı değil geçmiş zamanı anlatır.

24. Mehmet Akif 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. İyi bir dini eğitim aldıktan sonra İstanbul Baytar Mektebinden mezun olur. Fransızca, Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Akif, şiirlerinde toplumsal konuları işler.
Yukarıda parça aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) Biyografi B) Otobiyografi C) Günlük D) Anı E) Sohbet

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) En çok sevdiği şey, ormanda yürüyüş yapmaktı.
B) Onu tanıyan herkes, kendisinden övgüyle söz ederdi.
C) Amacı, arkadaşlarını ikinci, kendisini birinci plana çıkarmaktı.
D) Beğenmediğim yanlarından biri de herkesi eleştirmesiydi.
E) Eski dostlarıyla pek görüşmek istemezdi.

26. Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde bulamıyordu.
B) Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da anlatmasını söyledi.
C) Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla.
D) Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul görmüyordu.
E) Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek okunduğunu söyleyemeyiz.

27. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)Yüklemin III. Tekil kişi olmasından
B) Nesnenin çoğul eki almasından
C) Gereksiz söz kullanılmasından
D)Yüklemin di’li geçmiş zamanlı olmasından
E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından

28. ”Eleştirdiği romanların, hikâyelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi.”

Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

A) “romanların” kelimesinden sonra “incelediği” sözcüğü getirerek.
B) “ve” bağlacından sonra “eserini incelediği” söz grubu getirerek.
C) Bağlaçtan önceki yüklem “çalışırdı” şekline getirilerek.
D) “Eleştirdiği” sözcüğü “eleştirilen” şekline getirilerek.
E) “ince” sözü cümleden çıkarılarak.

29. (I) Alışkanlık pek yaman bir hocadır ve hiç şakası yoktur. (II) Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize ilk adımını atar. (III) En büyük kötülüklerimiz küçük yaşımızda belirmeye başlar. (IV) Başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür.(V)Zamanla oraya yerleşip kökleşti mi öyle amansız, azılı bir yüz takınır ki inanamazsınız. (VI) Ondan sonra kurtulmaya çalışsanız da nafiledir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

30.
I. Sürekli parlayan güneşi sayesinde
II. yarımadanın güney ucunda
III. binlerce turisti kendine çekiyor
I V. pek çok ülkeden
V. yer alan şehir

Yukarıdaki sözler, kurallı ve anlamlı bir cümle biçiminde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A ) I. B ) II. C ) III. D) IV. E ) V.

31. Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük B) Sohbet C) Otobiyografi D) Biyografi E) Anı

32.
Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar
Son yolcunun gömüldü son adımları
Bekçi sert bir vuruş ile kırdı kaldırımları
Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda.

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ulama

33.
I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Not Baremi: 33.Soru 4 puan, diğerleri 3 puandır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu