Divan Edebiyatında Ölçü ve Kafiye Konu Testi

Divan Edebiyatında (Eski Türk Edebiyatında) Ölçü ve Kafiye Konu Testi

1.
İrişdüm bahre cûy-âsâ basît-i hâkden geçdüm
Bisât-ı kurba irdüm çenber-i eflâkden geçdüm (Bakî)
Beyitteki kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. kafiye-i mukayyede
b. kafiye-i mürdefe
c. kafiye-i mü’essese
d. kafiye-i mücerrede
e. kafiye-i ma’mûle

2. Aşağıdakilerden hangisi rübai kalıplarındandır?
a. münserih
b. muzari
c. müctes
d. ahreb
e. hafif

3. Aşağıdakilerden hangisi kafiye harflerinden biri değildir?
a. ridf
b. ikfâ
c. kayd
d. dahîl
e. nâ’ire

4. fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün vezni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Hezec bahrindendir.
b. Kâmil bahrindendir.
c. Recez bahrindendir.
d. Serî’ bahrindendir.
e. Remel bahrindendir.

5.Zâhid” ve “şâhid” sözcükleri bir beyitte kafiye olarak kullanılmıştır. Bu beyitteki kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kafiye-i mücerrede
b. Kafiye-i ma’mûle
c. Kafiye-i mü’essese
d. Kafiye-i mürdefe
e. Kafiye-i gayr-i ma’mûle

6.
Kaddün yanında kâmet-i şimşâd pe(s)t olur
Zülfün yanında revnak-ı anber şike(s)t olur (Bakî)
Ayraç içinde gösterilen kafiye harfi aşağıdakilerden hangisidir?
a. kayd
b. dahîl
c. ridf
d. vasl
e. nâ’ire

7.
Hattum hisâbun bil didün gavgalara saldun beni
Zülfüm hayâlin kıl didün sevdâlara saldun beni (Bakî)
Yukarıdaki beyitte mısra sonlarındaki kafiye dışında, birbirine paralel olarak yapılmış bir iç kafiye vardır. Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Zü’l-kavâfîdir.
b. Zû-kâfiyeteyndir.
c. mütedârik kafiyelidir.
d. müterâkib kafiyelidir.
e. Mukayyed kafiyelidir.

8.
Kaçan kim nâz ile reftâr iderler serv kâ(me)tler
Kopar âşıklarun başına ol demde kıyâ(me)tler (Bakî)
Ayraç içinde gösterilen kafiye harfi hangisidir?
a. te’sîs
b. dahîl
c. kayd
d. vasl
e. tevcîh

9. Bir beyitte kafiye olarak her ikisinin de sonunda Farsça sıfat-fiil eki “-ân” bulunan “handân” ve “sûzân” sözcükleri kullanılmıştır. Bu beyitteki kafiye için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Kafiyesi kusurludur.
b. Redif bulunmaktadır.
c. Mücerred kafiye vardır.
d. Kafiye kusuru yoktur.
e. Zülkafiyeteyndir.

10. Kafiyeden sonra aynen tekrarlanan ek ya da sözcüklere ne ad verilir?
a. kayd
b. ridf
c. redif
d. nakarat
e. şâyegân

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu