2023-2024 Türk Dili ve Edebiyatı Ortak Yazılı Sınavlar

2023-2024 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ortak Yazılı Sınavlar

İçerik:

2023-2024 eğitim-öğretim yılında tüm sınıf düzeylerinde (9. 10. 11. 12. sınıflar) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen “Ortak Yazılı Sınav” uygulamasına yönelik olarak;

1) Açıklamalar,
2) Soru Dağılım Tablosu Senaryoları,
3) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yazılı Sınav örnekleri.
4) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Dinleme Uygulama Sınavı
5) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuşma Uygulama Sınavı
6) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Sınav Değerlendirme (Analiz) Ölçekleri
7) MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzu
8) MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi
9) MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği
10) MEB Sınavlarla ilgili Mevzuat Kitapçığı

1) Açıklamalar

“Senaryolar, okul genelinde yapılacak ortak sınavlara yönelik oluşturulabilecek farklı yazılı örneklerini ifade eder. Genel Müdürlüğümüzce il sınıf/alan zümrelerine örnek oluşturması açısından konu soru dağılım tablosunda verilen örnek senaryolara uygun yazılı kâğıdı örnekleri hazırlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri de verilen örnek senaryoları inceleyerek kendileri benzer tablolar hazırlayıp öğretmenlerin kullanımına sunacaklardır. Örnek senaryolardaki soruların sayı ve kurgularındaki fark, sorularda ölçülen bilişsel düzeylere göre şekillendirilmiştir.

Bilişsel düzey, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin bilişsel alanda ulaşacağı hedef davranışların basitten karmaşığa olacak şekilde sıralanmasıyla tanımlanan düzeylerdir.

Basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; ders içeriğinde öğretilen içeriğe benzer şekilde tanımlanmasını, gösterilmesini, bulunmasını, örneklendirilmesini, listelenmesini, basit bir şekilde yorumlanmasını vb. içerir.

Karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; öğretilen içeriğin yeni durumlar veya günlük yaşam durumları çerçevesinde kullanılmasını, ilişkilendirilmesini, çözümlenmesini, karşılaştırılmasını, çıkarım yapılmasını, değerlendirilmesini, yeni bakış açılarının sunulmasını vb. içerir.

Okul genelinde uygulanacak ortak sınavlar, il/alan zümreleri tarafından ilan edilen konu soru dağılım tabloları göz önünde bulundurularak açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde yapılacaktır.

Çoktan seçmeli (test), eşleştirme, doğru/yanlış gibi diğer soru türleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

Not: MEB: “Çoktan seçmeli (test) kesinlikle kullanılmayacaktır.” demesine rağmen, 9. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı dersi ortak sınavını 27 Aralık 2023 tarihinde 20 sorudan oluşan test şeklinde yapmıştır.

Konu soru dağılım tablolarında soru dağılımları verilen örnek senaryoların her biri, örnek yazılı kâğıdı olacak şekilde verilmiştir.”

2) Soru Dağılım Tablosu Senaryoları

I. DÖNEM

I. ve II. Ortak Yazılı Sınavlar için Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programına göre belirlenen 9. 10. 11. ve 12. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları ve soru dağılım tablosu senaryolarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz. 9. sınıfların I. ve II. Dönem I. ortak yazılı sınavlarını MEB yapacak, soru kitapçıkları okullara gönderilecek.

——–

II. DÖNEM

2023-2024 II. Dönem 9. 10. 11. 12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konu Soru Dağılım Tabloları (Senaryolar)

3) Yazılı Sınav örnekleri

I. ve II. yazılı sınav için MEB tarafından hazırlanan 9. 10. 11. ve 12. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi örnek soru kitapçıklarını aşağıda verilen bağlantılardan indirebilirsiniz.

I. DÖNEM

1. DÖNEM – I. YAZILI SINAV

1. DÖNEM – II. YAZILI SINAV

II. DÖNEM

Bakınız:

4) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Dinleme Uygulama Sınavı

5) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuşma Uygulama Sınavı

6) Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Sınav Değerlendirme (Analiz) Ölçekleri

İndir ⇒ TDE-Not-Defteri.xlsx (125 indirme ) (Yeni)

İndir ⇒ TDE-Sinav-Degerlendirme-Olcegi-1.xlsx (1334 indirme )

İndir ⇒ TDE-Sinav-Degerlendirme-Olcegi-2.xlsx (1353 indirme )

7) MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzu

Kılavuzdan bazı önemli maddeler aşağıya alınmıştır; kılavuzu aşağıda verilen bağlantıdan indirebilirsiniz.

2. YAZILI SINAVLARIN USUL VE ESASLARI

a) Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dâhil) sınavları ortak yapılır. Ancak okulda bir sınıf düzeyinde tek şube bulunuyorsa bu sınıf düzeyinde okul geneli ortak yazılı sınav yapılmaz.

b) Okul geneli sınavlarda sınavın ortak yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın tüm sınavlar il sınıf/alan zümresi tarafından belirlenen konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanır. Sınavlarda hangi senaryonun kullanılacağı eğitim kurumu sınıf/alan zümresi tarafından belirlenir.

c) Öğretmenler, sınavların sorularını kazanımların bilişsel düzeyine uygun olarak hazırlamalıdır. Sınavdaki soru sayısı seçilen senaryoya uygun olmalıdır.

f) Sınav kâğıtlarında kazanım ifadelerine yer verilmesine gerek yoktur.

3. OKUL SINAVLARINDA KULLANILACAK SORU TÜRLERİ

b) Sınavların açık uçlu sorulardan oluşması esastır. Kazanımın özelliği ve bilişsel düzeyine göre sınavlarda kısa cevaplı sorular da kullanılabilir. Ancak sadece kısa cevaplı sorulardan oluşan yazılı sınavlar yapılamaz.

c) Sınav sorularının kazanım ve kazanımın bilişsel düzeyine uygun olması gerekmektedir. Örneğin bir kazanım analiz ya da değerlendirme düzeyinde ise sorunun da bu düzeye uygun hazırlanması doğru ölçme yapmak için gereklidir.

7. SINAV TARİHLERİ

a) Okullardaki tüm yazılı sınavlar Yönetmelik’te belirlenen sınav haftalarında yapılır. Sınav haftalarının hangi günler olduğu Bakanlık tarafından her yıl öğretim yılı başında duyurulur.

11. DİNLEME VE KONUŞMA SINAVLARI

a) Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin (seçmeli yabancı dil dersleri dâhil) sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır.

b) Uygulamalı sınavların süresi ve hangi kazanımlara göre yapılacağı ders öğretmenlerince belirlenir. Ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılır ve bu sınavlar ayrı ayrı puanlanır. Öğrencinin uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar ile yazılı sınavdan aldığı puan birlikte değerlendirilerek sınav puanı oluşturulur.

c) Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilir. Özellikle konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak yapılabilir.

e) Sınıfın düzeyi ve durumuna göre dinleme metinleri birden fazla dinletilebilir. Dinleme sınavına yönelik hazırlanmış soru kâğıdı dinleme öncesi öğrenciye verilebileceği gibi dinleme yaptırıldıktan sonra da verilebilir.

12. GERİ BİLDİRİM VE ANALİZ

c) Yönerge’de yer alan “Elde edilen verilerden hareketle öğrencilerin öğrenme eksiklikleri veya öğrenme eksiklikleri ve yanlış öğrenmelerine dikkat çekilecek şekilde raporlama yapılır. Rapor, öğretmenin kendisine geri bildirim vermesi amacıyla hazırlanır.” ifadesi öğretmenin yazılı sınav sonuçlarını değerlendirirken öğrenci ve sınıf hakkında yeteri kadar bilgi edinmesi ve bunu kendisinin kullanması için raporlamasıdır. Buna yönelik olarak ayrıca okul idaresine bir rapor verilmesi gibi evrak yükü oluşturulmasından kaçınılması gerekir.

İndir ⇒ Yazili-ve-Uygulamali-Sinavlar-Kilavuz-2023.pdf (625 indirme )

8) MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi

Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili esaslar
MADDE 5- (1)

c) Derslerden bir dönemde iki sınav yapılır. İl sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav yapılabilir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenir. Üçüncü sınav da konu soru dağılım tablosuna uygun olarak hazırlanır. Sınav; diğer sınavlarda olduğu gibi okul genelinde ortak yazılı sınav olarak yapılır, notla değerlendirilir ve e-Okula işlenir.

f) Açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşan yazılı sınavların analizi, öğrenci cevapları puanlanırken sınıf geneli kanaat oluşturacak şekilde ya da öğrenci düzeyinde yapılır. Elde edilen verilerden hareketle öğrencilerin öğrenme eksiklikleri veya öğrenme eksiklikleri ve yanlış öğrenmelerine dikkat çekilecek şekilde raporlama yapılır. Rapor, öğretmenin kendisine geri bildirim vermesi amacıyla hazırlanır. Sınıf/okul genelinde ortak öğrenme eksikliği veya öğrenme eksikliği ve yanlış öğrenme varsa bunların telafi edilmesi için öğrencilere geri bildirim verilir.

ğ) Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılır. Uygulamalı sınavların süresi ve hangi kazanımlara göre yapılacağı ders öğretmenlerince belirlenir. Ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılır ve bu sınavlar ayrı ayrı puanlanır. Öğrencinin uygulamalı sınavlardan aldığı puanlar ile yazılı sınavdan aldığı puan birlikte değerlendirilerek sınav puanı oluşturulur.

Yazılı ve uygulamalı sınavların değerlendirilmesi
MADDE 6- (1) Yazılı sınavların değerlendirilmesiyle ilgili aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Sınavlar, 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevaplan etkilemez.

b) Sonuçlar ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okuldaki öğretmen not çizelgesi bölümüne girilir. Yapılan sınavların şube ve sınıflar bazında analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği görülen öğrenciler için eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından gerekli iyileştirici önlemler alınır. Bu kapsamda yapılan uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenir.

c) Ortak yazılı sınavlar uygulandığı dersin yazılı sınavı olarak değerlendirilir ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılır.

ç) Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları; yazılı sınavın %50’si, dinleme sınavının %25’i ve konuşma sınavının %25’i alınarak hesaplanır.

d) Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları; yazılı sınavın %70’i, dinleme sınavının %15’i ve konuşma sınavının %15’i alınarak hesaplanır.

e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlanılın çerçeve öğretim programlannda yer alan meslek derslerinin yazılı ve uygulamalı sınavlarının ağırlıklandırılması eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından belirlenir. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır. Bu durumlarda ortak yazılı sınavın ağırlığı %40’ın altında olamaz.

f) Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G”, kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılır ve bu haneler de aritmetik ortalamaya dâhil edilir.

g) Özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin mazeret sınavlarına da katılamamaları durumunda ilgili derse yönelik dönem puanlan zorunlu hâllerde bir sınav eksiğiyle verilir.

ğ) Öğrenci velisi, sınav sorularına 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilir. Ortak yazılı sınav soru itirazları; ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanır.

h) Öğrenci velisi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilir.

İtiraz başvuruları; ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe millî eğitim müdürlüklerince ve okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanır.

ı) Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

i) Ülke, il ve ilçe geneli yapılan ortak yazılı sınavların cevap kâğıtları okullarda muhafaza altına alınır.

j) Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili diğer hususlar kılavuzla belirlenir.

9) MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği

Yazılı ve uygulamalı sınavlar
MADDE 5- (1) Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Sınav, öğrencilerin kazanım ve beceri edinme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılır.

b) İlçe, il veya ülke genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlüklerince yürütülür.

c) Bir dönemde her dersten iki yazılı sınav yapılır. Ancak haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda üçüncü sınav yapılabilir.

ç) Okullarda sınavlar;

1) 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,
2) 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,
3) 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,
4) 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası,

aralığında yapılır. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilir. Ancak mücbir sebeplerle sınavların belirtilen tarihlerde yapılamaması durumunda il millî eğitim müdürlüklerince gerekçesiyle birlikte sınav tarihleri değiştirilebilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde sınav tarihleri ilgili okul/kurumlarca belirlenir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüklerince alınır.

d) Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esastır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilir.

e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz.

f) Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanır. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile birlikte oluşturulur.

g) Ülke ya da il/ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç, okullarda yapılan tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılır.

ğ) Uygulamalı sınavların hangi derslerden yapılacağı, şekli, sayısı ve süresi eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından belirlenir. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

h) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programlarında yer alan meslek derslerinin sınavlarının ortak olması hâlinde diğer sınavlardan en az biri uygulamalı olarak yapılır.

ı) Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Ülke geneli ya da il/ilçe geneli ortak yazılı sınav yapılması durumunda sınavın uygulamalı kısmı okul tarafından yapılır ve iki sınav birlikte değerlendirilir.

Yönetmeliğin tamamı için bakınız ⇒ MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği (9 Eylül 2023)

10) MEB Sınavlarla ilgili Mevzuat Kitapçığı

İçerik:

  • MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği
  • MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi
  • MEB Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Kılavuzu

İndir ⇒ MEB-Sinavlar-Mevzuat-Kitapcigi.pdf (433 indirme )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu