10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Sınavı Konuları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuşma Uygulama Sınavı Konuları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Sınavı Konuları

1. ÜNİTE: GİRİŞ

 1. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi
 2. Türk edebiyatının tarihî dönemleri (İslamiyetin kabulünden önceki dönem)
 3. Türk edebiyatının tarihî dönemleri (İslamiyetin kabulünden sonraki dönem)
 4. Türk edebiyatının tarihî dönemleri (Batı etkisinde gelişen dönem genel özellikleri)
 5. Türkçenin tarihî gelişimi (Sözlü edebiyat dönemi özellikleri)
 6. Türkçenin tarihî gelişimi (Yazılı edebiyat dönemi özellikleri)
 7. Türklerin kullandığı alfabeleri tanıtınız.
 8. Hat sanatı ile ilgili hazırlıklı bir konuşma
 9. Yazı tipleri/ karakterleri ile ilgili hazırlıklı bir konuşma
 10. Kâğıt ile ilgili hazırlıklı bir konuşma
 11. Kitap ile ilgili hazırlıklı bir konuşma
 12. Kütüphane ile ilgili hazırlıklı bir konuşma
 13. İmla (yazım) kuralları
 14. Noktalama işaretleri

2. ÜNİTE: HİKÂYE

 1. Dede Korkut Hikâyeleri ve özellikleri
 2. Halk hikâyeleri ve özellikleri
 3. Kerem ile Aslı hikayesini tanıtan bir konuşma yapınız.
 4. Mesnevi nedir? Özellikleri, yazarları
 5. Tanzimat Dönemi hikâye özellikleri ve hikaye yazarları
 6. Millî Edebiyat Dönemi hikâye özellikleri ve hikaye yazarları
 7. Film ile hikâye arasındaki farklar
 8. Fiilimsiler konusunu araştırma sunuma dönüştürüp anlatma

3. ÜNİTE: ŞİİR

 1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatında şiir (Koşuk, Sagu)
 2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatı
 3. Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı nazım şekilleri (ilahi)
 4. Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı nazım şekilleri (nefes)
 5. Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı nazım şekilleri (Şathiye)
 6. Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı nazım şekilleri (Devriye)
 7. Dini-Tasavvufi Halk edebiyatı nazım şekilleri (Nutuk)
 8. Anonim Halk edebiyatı nazım şekilleri (Mâni)
 9. Anonim Halk edebiyatı nazım şekilleri (Türkü)
 10. Anonim Halk edebiyatı nazım şekilleri (Ninniler)
 11. Anonim Halk edebiyatı nazım şekilleri (Tekerlemeler)
 12. Anonim Halk edebiyatı nazım şekilleri (Bilmeceler)
 13. Âşık tarzı Halk edebiyatı nazım şekilleri (Koşma)
 14. Âşık tarzı Halk edebiyatı nazım şekilleri (Semai)
 15. Âşık tarzı Halk edebiyatı nazım şekilleri (Varsağı)
 16. Âşık tarzı Halk edebiyatı nazım şekilleri (Destan)
 17. Divan edebiyatı nazım şekilleri (Gazel)
 18. Divan edebiyatı nazım şekilleri (Kaside)
 19. Divan edebiyatı nazım şekilleri (Şarkı)
 20. Divan edebiyatı nazım şekilleri (Mesnevi)
 21. Yunus Emre’de Sevgi Anlayışı
 22. Tasavvuf Felsefesi
 23. Mâni derleme ve sunma
 24. Şiirde ahenk unsurları
 25. Şiir ezberlemenin, okumanın başlıca yararları hakkında bir konuşma yapınız.
 26. İsim tamlamaları konusunu araştırma sunuma dönüştürüp anlatma

4. ÜNİTE: DESTAN/EFSANE

 1. Dünya edebiyatı destanları
 2. Efsane nedir? Özellikleri, Örnekleri
 3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk destanları
 4. İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk destanları
 5. Yapma destanlar ve özellikleri
 6. Türk destanlarındaki millî ve manevi değerler
 7. Efsane derleme ve sunma
 8. Sıfat tamlamaları konusunu araştırma sunuma dönüştürüp anlatma

5. ÜNİTE: ROMAN

 1. Dünya edebiyatında roman
 2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında roman
 3. Servetifünun Dönemi’nde roman
 4. Millî Edebiyat Dönemi’nde roman
 5. Türk edebiyatından sinemaya uyarlanmış bir romanın filmini izlemeleri ve izlediklerini yorumlama
 6. Dünya edebiyatından sinemaya uyarlanmış bir romanın filmini izlemeleri ve izlediklerini yorumlama
 7. Cümle çeşitleri konusunu araştırma sunuma dönüştürüp anlatma

6. ÜNİTE: TİYATRO

 1. Geleneksel Türk tiyatrosu (Karagöz)
 2. Geleneksel Türk tiyatrosu (Orta oyunu)
 3. Geleneksel Türk tiyatrosu (Meddah)
 4. Geleneksel Türk tiyatrosu (Köy seyirlik oyunları)
 5. Modern Türk tiyatrosu genel özellikleri
 6. İzledikleri bir meddah ve stand-up gösterisinden hareketle kısa bir meddah oyunu sunma

7. ÜNİTE: HATIRA (ANI)

 1. Servetifünun Dönemi Türk edebiyatında hatıra (anı)
 2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında hatıra (anı)
 3. Bir hatıranın (anının) anlatılması

8. ÜNİTE: HABER METNİ

 1. Haber metinlerinin özellikleri
 2. Genel Ağ (internet) haberlerinden derlenen/seçilen haberlerin sunulması
 3. 5N 1K kuralı ve temel habercilik terimlerinden (sütun, spot, manşet, tekzip, sürmanşet, asparagas, muhabir vb.) hakkında bilgi verme
 4. Gazete, dergi, genel ağ (internet), radyo ve televizyon haberciliğinin farkları
 5. Şiddet içerikli haberlerin, reyting aracı olarak kullanılması konusundaki görüşleriniz
 6. Haber metinleri sanat metinlerine kaynaklık edebilir mi? Örnekler.
 7. Haber spikerliği nedir?
 8. Yazılan veya seçilen haber metinlerinin haberin içeriğini yansıtacak şekilde sunulması.

9. ÜNİTE: GEZİ YAZISI

 1. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si hakkında sunum
 2. Cumhuriyet Dönemi’nde gezi yazarları ve gezi kitapları
 3. Gezdikleri bir yer hakkında sunum yapma

DİĞER KONUŞMA KONUSU ÖRNEKLERİ

 • İnsanın hayatını önemli ölçüde etkileyen ve değiştiren dönüm noktaları neler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
 • Bir milletin tarih boyunca değişik alfabeler kullanmasının nedenleri neler olabilir?
 • Zekâ ve kendine güven duygusu başarının elde edilmesinde ne kadar önemlidir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
 • Cesaretli olmak, insanı her zaman kahraman yapar mı?
 • Kahramanlıkların anlatıldığı halk hikâyeleri sinema ve dizi sektörünü nasıl etkilemiştir?
 • Saygı, ilişki içinde olan birey veya kurumların, birbirlerinin ilgi ve tutumlarının farkında oldukları yapıcı bir davranış tarzını benimsedikleri olumlu bir duygudur. Size göre saygı nedir?
 • “Hayalleriniz sizin yürek gücünüzü gösterir. Bir insanın yüreğinin gücünü anlamak için sadece yaptıklarına değil, yapmayı istediklerine de bakmak gerekir.” sözüne katılıyor musunuz?
 • İnsanların hayallerini gerçekleştirmesi için yapması gerekenler nelerdir?
 • Bir edebi eserin okunmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Siz okuduğunuz kitapta hangi özellikleri ararsınız?
 • Sizce insanlar kendisine yapılan hataları affetmekte neden zorlanır? Size karşı yapılan hata, bir yanlış anlama sonucunda ortaya çıkmış olabilir, bu durumda ne yapmalısınız?
 • Bir kitaptan uyarlanmış film ile kitabın arasında ne gibi farklılıklar olur? Anlatın.
 • “Bir kitap okudum, hayatım değişti.” diyen bir kişi sizce ne demek istiyordur? Gerçekten bir kitap okuyunca insanın hayatı değişir mi?
 • Farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına çatışma denir. Buna göre siz de çevrenizle ya da ailenizle hangi durumlarda çatışırsınız ve çözüme nasıl ulaşırsınız?
 • Adalet, yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasıdır. Buna göre adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul edilebilir mi?
 • Zihniyet, bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, dini, ticari hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Buna göre bir edebi eser dönemin zihniyetini nasıl yansıtır? Örnek vererek açıklayın.
 • Tanzimat Dönemi hikâyelerinde hangi temalar işlenmiştir? Neden?
 • Hikâye türünün ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, basın yayın organlarının etkisi sizce nedir?
 • Sorumluluk nedir? Bireylere sorumluluk duygusu nasıl ve ne zaman verilmelidir?
 • Sanatın bireyleri iyileştirici gücü var mıdır? Düşüncelerinizi açıklayın.
 • Müzik ya da resmin insan yaşamına etkileri neler olabilir?
 • Ülkemizde müzik ya da resim ile ilgili eğitim almak isteyen öğrenciler güzel sanatlar lisesine gelmekte. Sizce bireylerde sanat eğitimi ne zaman başlamalı?
 • Özgürlük, Adalet, Eğitim, Aile, Saygı, Sevgi, Merhamet Gelecek, Gençlik, Hayat, Dostluk, Sabır, Başarı, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımseverlik, Cömertlik, Cesaret, Hoşgörü, Alçakgönüllülük, Empati, Özgüven, Nezaket, Azim, Bağlılık, Çalışkanlık, Çevre bilinci, Ahlak, Güvenlik, Medya, İletişim, Bağımlılık, Teknoloji, Gelişim, Önyargı, Güvenilirlik, Huzur, Zaman, Sağlık, Barış…

İndir ⇒ TDE-Konusma-Sinavi_Olcegi.docx (1119 indirme)

Benzer Diğer Konular:

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu