Konu Testi: Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Konu Testi: Güzel Sanatlar ve Edebiyat

9. Sınıf Türk Edebiyatı
I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT KONU TESTİ
1.Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin
6. Edebiyat ve Gerçeklik

1.
Musiki, her şeyden önce musiki
Onun için tekli mısradan şaşma
Kıvrak olur, erir havada sanki;
Ağır aksak söylenişe yanaşma
Yukarıdaki dörtlük edebiyatın hangi güzel sanatla olan ilişkisini gösterir?
A)Resim  B)Tiyatro  C)Müzik  D)Opera  E)Bale

2. ………..malzemesi boya ve çeşitli yüzeyler olan bir sanattır. Soyut ya da somut şekillerin çizilmesi temeline dayanır…………..ise sözler ve bedensel hareketle bir olayı canlandırma sanatıdır.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Tiyatro-resim B)Resim-tiyatro C)Tiyatro-müzik D)Resim-heykel E)Heykel-tiyatro

3. Sanat uzmanları, birbirlerine benzerlikleri, araçları ve kullandıkları malzemeleri dikkate alarak güzel sanatları “Geleneksel Sınıflandırma” ve “Çağdaş Sınıflandırma” olarak iklye ayırırlar.
Aşağıdakilerden hangisi “Çağdaş Sınıflandırma“nın içinde yer almaz?
A) Dil sanatları
B) Ses sanatları
C) Mekân sanatları
D) Hacim sanatları
E) Karma sanatlar

4. Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özelliklerinden değildir?
A) Edebî eserlerde gelişigüzellik yoktur.
B) Kendine özgü bir disiplini vardır.
C) Estetik zevk vermeyi amaçlar.
D) Gelenek ve alışkanlıklar edebî eserlere yön verir.
E) Edebî eserler sadece gerçeği okuyucuya sunar.

5. Sanat gizli hazineleri keşfedip açan sihirli bir anahtar gibidir. Onunla açılan kapıların arkasında fikirler sûret elbisesi giyer; hayaller de âdeta cisimleşir.
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü vurgulamaktadır?
A) Sanat ile gerçeklik B) Sanat ile değişim C) Sanat ile evrensellik
D) Sanat ile modernizm E) Sanat ile hayal

6.
Her şey yerli yerinde, havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki güzel sanatlardan hangisiyle de ifade edilebilir?
A) Resim C) Müzik B) Heykel D) Oymacılık E) Bale

7. İnsanı etkileyen, insanda güzel duygu, düşünce ve hayaller uyandıran her türlü sözlü
ve yazılı eserlere…………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Edebî eser B) Tarihî eser C) Edebiyat tarihi
D) Güzel sanatlar E) Edebî zevk

8. Aşağıdakilerden hangisi edebî eserlerin özelliklerinden değildir?
A) Yazar, dili büyük titizlikle ve ustalıkla kullanır.
B) Eser belli bir biçim(form) içerisinde olmalıdır.
C) Eser, insanda derin duygu ve düşünceler uyandırmalıdır.
D) Eserde yer alan olaylar ve durumlar edebî bir anlatımla verilmiş olmadır.
E) Edebî eserlerde dil bilgisi kurallarına fazla yer verilmez.

9. Bir esere edebî değer kazandıran özellikler, dilin ustalıkla kullanılmasına bağlıdır. Yerinde kullanılmayan bir kelime, edebî olarak bir mısrayı topal ve sakat yapar.
Yukarıdaki paragrafta yazar edebî eserlerin hangi özelliği üzerinde durmaktadır?
A) Edebî eserlerdeki hayal dünyası
B) Edebî eserlerde kullanılan dil
C) Edebî eserlerdeki estetik
D) Edebî eserlerdeki yapı
E) Edebî eserlerdeki anlam yoğunluğu

10. Aşağıdaki terimlerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?

A) Edebî eser B) Nesir C) Şair D) İfade biçimi E) Açı

11. Edebiyat aşağıdaki bilimlerden hangisinin içerisinde yer alır?
A)Dil bilimi B)Folklor C)Tarih D)Sosyoloji E)Güzel sanatlar

12. Diğer sanat eserleri gibi edebî eserler de dış dünyada var olan nesnelerden, yaşanmış olaylardan ve yaşanacaklardan hareketle sanatçı tarafından meydana getirilen kurgudur. Bu kurguda insanlığın her türlü birikimi malzeme olarak kullanılır. Ayrıca gerçeklikle ilgili tasarı, düşünce ve isteklerden de yararlanabilir.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
A)Edebiyatın kaynağı ve oluşumu
B)Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi
C)Edebiyatın konusu
D)Edebiyat ile insan arasındaki ilişki
E)Edebiyat ile doğa ilişkisi

13. Edebî metinde sosyal ve siyasî çevre üzerinde durulur, her türlü insan ilişkisinden söz edilir. Edebî metinlerin ve edebiyatla ilgili konulardaki değişmenin ortaya konulması da gerekir. Bunların incelenmesinde…………metodundan yararlanılır.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Felsefe B) Dil Bilimi C) Sosyoloji D) Tarih E) Coğrafya

14. Edebî metinler sosyal çevrede ortaya çıkarlar. Bu sosyal çevrede yaşayanlar, konuşup tartışılanlar belirli oranda edebî metinlerde de dile getirilir. Ayrıca sosyal hayatı düzenleyen ilişkiler edebî metinlerdeki kişi ilişkilerine de model olur.
Yukarıda özellikleri verilen edebiyatın ilişki kurduğu bilim dalı hangisidir?
A)Felsefe B)Sosyoloji C)Tarih D)Psikoloji E)Antropoloji( İnsan Bilimi)

15. Edebî metinler yazıldığı dönemi, kurgusunda yer alan malzemeyle de temsil eder. Yüzyıllar öncesinin atı, devesi, kılıcı, kalkanı günümüzde yerini başka şeylere bırakmıştır.
Yukarıdaki parçada yazar neyi vurgulamıştır?
A)Edebiyat ile dönem ilişkisini
B)Edebiyat ile eser ilişkisini
C)Edebiyat ile diğer bilimler arasındaki ilişkiyi
D)Edebiyat ile toplum ilişkisini
E)Edebiyat ile insan ilişkisini

16. Yazar soysal bir çevrede varlığını sürdürür. Bütün bunlar sosyolojinin konusudur. Bir sosyolog, sosyolojinin metotlarıyla edebî metinleri inceler ve değerlendirebilir. Bu konuda edebî metinlerde çok malzeme vardır. Ancak bu malzemenin yorumlanıp dönüştürülerek edebî metinlerde kullanıldığı unutulmamalıdır.
Yukarıdaki parçada edebiyatın hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A)Edebiyatta bilimlerden nasıl yararlanıldığı
B)Edebiyatın insanla ilgili bir bilim olduğu
C)Edebiyatın evrensel konuları da işleyebileceği
D)Edebiyatın konusu
E)Edebiyatın malzemeyi işleme biçimi

17. Her edebî metnin gerçek veya anonim bir yapıcısı vardır. Biz daha çok yazarların ortaya koyduğu metinlerden söz ederiz. Yazarlar bu metinlerde özgeçmişlerini anlatmazlar. Her insanın bir hayatı vardır; ama birçok eser yazabilir. Dolayısıyla yazar sayısız hayat hikâyesini düşünebilir ve düzenleyebilir. Bu, eserle yazar arasında hiçbir ilişki yok demek değildir.
Yukarıdaki parçadaki düşünceler sahip biri hangi bilimin verilerinden yararlanarak eserlerini oluşturur?
A) Sosyoloji C) Biyoloji B) Psikoloji D) Antropoloji E) Lengüistik

 

18. Edebiyat araştırmalarının aşağıdaki bilim dallarından hangisi ile ilişkisi yoktur?
A) Felsefe B) Sosyoloji C) Psikoloji D) Jeoloji E) Dil Bilimi

19. Yazarın duygularını, psikolojik durumunu veya durumlarını bilmemiz zordur. Hiç kimse, gizlemeden, dönüştürmeden, değiştirmeden kendi duygusunu olduğu gibi anlatmaz. Anlatsa da o kendi duygusudur, edebî metin değildir. Duyguların maddî kalıp ve şekilleri yoktur; onlar dille veya başka malzemelerle ifade edilir. İfade edilmek için de bir yapı içinde yer alır, değişir, dönüşür ve farklı kimliğe bürünürler.
Yukarıdaki parçada üzerinde durulan düşünce nedir?
A) Yazar kendi dünyasını eserine aktarırken, onu değiştirir, süsler biçimlendirir.
B) Bir eser incelenirken psikolojinin verilerini göz önünde tutmalıyız.
C) Edebî eserler yazarından izler taşır.
D) Edebî eserlerin malzemesi yazarın duyguları ve hayal dünyasıdır.
E) Yazar edebî metinlerde sadece kendi duygularını anlatır.

20. Edebî metinlerdeki kişilerin de psikolojik halleri vardır. Onlar da bazı olaylar, kişiler, görüşler karşısında duygulanır; kendi kendileriyle hesaplaşırlar. Bunların anlaşılıp yorumlanması için psikoloji bilgisine ve birikimine ihtiyaç vardır. Bu nedenle edebî eserler incelenirken metnin özelliğine göre bilimlerin özelliklerinden yararlanmak gereklidir.
Yukarıdaki parçada yazar neyi vurgulamak istemiştir?
A)Her insan psikoloji bilgisine sahip olmalıdır.
B)Edebî metinlerdeki kişilerin özellikleri yazarıyla örtüşür.
C)Bir edebî eser incelenirken diğer bilimlerin verilerinden yararlanılmalıdır.
D)Edebî metinler, yazarının bilgi birikimine göre değer kazanır.
E)Psikoloji, edebiyatın sık başvurduğu bir bilimdir.

21. Her edebî metnin arka planında, bir düşüncenin bulunması doğaldır. Böyle bir düşünce bulunmazsa yapıyla ilgili ögeleri çevresinde toplayıp onları organik bir bütün hâline getirmek mümkün olmaz. Yani edebî metni meydana getiren ögeler dağılır. Ancak bu düşünce çok defa bir veya birkaç cümleyle dile getirilebilir. Bu bir veya birkaç cümlede ona özgü gerçeklik yine ona özgü bir dille anlatılır.
Yukarıdaki parçada yazarın ona dediği bilim hangisidir?
A) Sosyoloji D) Tarih B) Psikoloji C) Felsefe E) Folklor

22. Edebî bir üslupla yazılan, okuyanda zevk,coşku ve heyecan uyandıran eserlere…..
denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A)Edebiyat B)Dil C)Edebî Eser D)Güzel Sanatlar E)Kültür

23.
I. Edebiyat, duygu, düşünce ve hayallerin söz ya da yazıyla güzel ve etkili bir üslupla anlatılmasıdır.
II. Dil, insanların meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli işaret sistemidir.
III. Güzel sanatlar, edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık gibi insanda coşku ve
hayranlık uyandıran sanatların genel adıdır.
IV. Gerçeklik, hayatı ve tabiatı olduğu gibi göstermektir.
V. Edebî metin, gerçek dünya ile ilgili olma yan hayali metinlerin genel adıdır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı varıdır?
A)l B)ll C) III D)IV E) V

 

24. Edebiyat, insanın kişiliği ve çevresiyle ilgili olan her konudaki gözlem, duygu ve düşünceleri yansıtır. O, aynı zamanda, tarih, toplum bilimi, felsefe, psikoloji, doğa bilimleri, coğrafya, dil bilimi gibi bilim dallarının konularını da işleyebilir. Bu bakımdan sözü edilen bilim dallarıyla yakından ilişkilidir.
Yukarıdaki parçada edebiyatın hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A)Edebiyat, hayatla içli dışlıdır.
B)Edebiyat insanla ilgili olan bilim dallarıyla yakın ilişki içerisindedir.
C)Edebiyat hayattan kopuk değil, bizzat hayatın içindedir.
D)Edebiyat, insanın duygu, düşünce ve hayallerinin imgesel bütünlüğüdür.
E)Edebiyat, yaşanan gerçeği değiştirerek kurgusal bir yapıya sokar.

25. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Edebiyatın konusu insandır.
B) Sanat değeri taşıyan, kişide üstün bir güzellik duygusu uyandıran dil ürünlerine edebî eser denir.
C) Edebî eserlerin estetik değer taşımasına özen gösterilir.
D) Atatürk’ün Nutuk adlı eseri, içerdiği tema, değerler ve etkili ifade gücüyle edebî eserler arasında yer alır.
E) Edebiyat ile gerçek arasında ilgi yoktur, edebiyat sadece hayal unsurlarına yer verir.

26. Edebî metinlerin dili günlük hayatta kullanılan dilden farklıdır. Sanatçı kendi oluşturduğu dille gerçeği değiştirerek okuyucuya sunar. Bunda da edebî bir zevk verme amacı güder.
Yukarıdaki parçada edebî eserlerin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A)Edebî metinler insanın duygularına hitap ederek, insana estetik bir zevk kazandırır.
B)Edebî eser yazıldığı dönemin izlerini geleceğe aktarır.
C)Edebî metinlerde estetik bir dil yapısı vardır.
D)Edebî metinler kültür taşıyıcılığı yaparlar.
E)Edebî metinlerde gerçeğin değiştirilerek kurgusal bir yapıya dönüştüğü görülür.

27. “Edebî metinler yazıldığı dönemin izlerini taşır.”
Yukarıdaki ifade edebî metinlerin hangi özelliğini ortaya koymaktadır?
A)Edebî metlnler kurgusal bir yapıya sahiptir.
B)Edebî metinler gelenekten beslenir.
C)Edebî metinlerin yazıldığı dönem ile edebî metin arasında sıkı bir ilişki vardır.
D)Edebî metinler insanı konu edinir.
E)Edebî metinlerde mecazlı anlatıma sıkça başvurulur.

28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A)Edebî metinler kurmacadır.
B)Kurmaca metinlerin malzemesi gerçek ve gerçekliktir.
C)Edebî metinlerdeki gerçek ve gerçeklik günlük hayattan farklıdır.
D)Edebiyatın konusu insandır.
E)Edebî metinlerde kullanılan dil günlük hayatta kullanılan dildir.

 

29. Edebiyat aşağıdakilerden hangisiyle az ilgilenir?
A) Tarih B) Gelenek C) Kültür D) İklim E) Din

30.
Ağaçların daha bu bahçelerde
Bütün yemişleri dalda sarkıyor
Umutların mola verdiği yerde
Geceler bir nehir gibi akıyor
Yukarıdaki dörtlükte edebî metinlerin hangi özelliği görülmektedir?
A)Edebî metinlerde bilenen gerçek değiştirilerek verilir.
B)Edebî metinler günlük hayattan izler taşır.
C)Edebî metinlerde kurmaca bir yapı vardır.
D)Edebî metinler evrensel değerleri bünyesinde taşır.
E)Edebî metinler gelenekten beslenir.

31. Bir toplumu ulus yapan ögelerin en önemlilerinden biri de dildir. Bu bakımdan dil, bir toplumun en değerli yapı taşlarındandır. Çünkü toplumların kültür ve uygarlığı, dildeki gelişmişliği ile değerlendirilir.
Yukarıdaki parçada dilin hangi işlevinden söz edilmektedir?
A)Dil, milletin kültürünün taşıyıcılığını yapar.
B)Dil, milletin en önemli servetidir.
C)Dil, millete ulus olma şuuru verir.
D)Toplum dil ile ayakta kalır.
E)Dil, toplumun aynasıdır.

32. Malzemesi dil olan, sanat maksadıyla mey dana getirilerek hayal dünyasına hitap etmek suretiyle insanda hissî, fikrî tesir alış verişlerine yol açan; bediî zevk ve heyecan yaratma kabiliyeti bulunan sözlü ya da yazlı eserlere…..denilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sanat B) Edebî Eser C) Estetik D) Düşünce E) Gelenek

33. Her edebî eser, “yegâne”dir ve bir başkasına benzemez. Bir kişi tarafından meydana getirilen edebî eseri okuyan herkes farklı bir yaklaşımla zevk alır; yazar, çevre, cinsiyet, vb. birçok unsur estetik tercihlerinde rol oynar.
Yukarıdaki parçada edebî eserlerin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A) Özgünlüğü B) Nesnelliği C) Evrenselliği D) Taşıyıcılığı E) Kurumsallığı

34. (I) Edebî eselerin kendi türlerinde en yetkin olanı çağları kudretle temsil eden ve zamanla unutulmayan ömekleri “şaheser” kabul edilir. (II) Edebî eserler, itibarî değerlerini okuyucunun veya okuyucuların tercih ölçüsünden alır;(lll) Bu tercihlerin ittifakıyla da şahesere doğru yükselirler. (IV) Edebî eserler; destan, şiir, dram, roman ve benzeri türler içinde karşımıza çıkarlar. (V) Edebî eserlerde daha çok nesnellik ön plândadır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)l B)ll C) III D)IV E) V

35. İnsanın geçmişe karşı duyduğu merakın, yarına ait endişelerinin ve varlığını sürdürebilmek için gösterdiği çabaların bir ürünü olan tarih, insan topluluklarının zaman, yer göstererek ve doğru olarak, hayatını, kültür ve uygarlığını anlatan bir bilimdir. Edebiyat ile tarih araştırmalarının temeli olan edebî eserlerin konusu ise insandır.
Yukarıdaki parçada edebiyatın hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A)Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi
B)Edebiyat araştırmalarının önemi
C)Edebî eserlerin topluma estetik değer kazandırması
D)Edebiyat ile sanat arasındaki ilişki
E)Edebiyat ile toplum arasındaki bağ

36. Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere……denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Konu B) Edebiyat C) Sanat D) Kültür E) Bilim

37. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir.
Yukarıdaki parçada edebiyatın hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A)Sanat değeri taşıması
B)Anlatım biçimi olması
C)Düşünceleri etkili biçimde dile getirmesi
D)Dili güzel kullanması
E)Okuyana estetik zevk vermesi

38. “Bütün ulusların edebiyatında olduğu gibi, Türk ulusunun da başlangıçtan günümüze süregelen bir sözlü edebiyat geleneği vardır. Sözlü geleneğin ürünlerinin tümü günümüze kalmamıştır, Kaşgarlı Mahmut’un, Divanü Lügat it Türk (Türk Dili Sözlüğü) adlı yapıtındaki sözlü edebiyat ürünlerine göre, Türklerde sözlü gelenekte şiir önde geliyordu.” diyen bir sanatçı edebiyat incelemelerinde hangi bilim dalından daha çok yararlanmalıdır?
A) Sosyoloji B) Tarih C) Psikoloji D) Coğrafya E) Felsefe

39. Herhangi bir eserin edebî değerde olup olmadığını ortaya koyabilmemiz için eserde bulunması gereken bazı özellikler vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden değildir?
A)Her şeyden önce edebî eser, bütün toplumu, hattâ bütün insanlığı ilgilendirmelidir.
B)Öğretici (didaktik) amaçlı olmamalıdır.
C)Toplumların ortak zevklerinin ve genel
düşünce anlayışlarının yansıtıcısı olmalıdır.
D)Kurmaca bir yapıya sahip olmalıdır.
E)Gerçeği olduğu gibi aktarmalıdır.

40. Yazarlar yaşadıklarını değil, yaşamak istediklerini yazarlar çoğu zaman. Okurken dalıp gidiyorsanız uzaklara, içinizdeki yaşama sevinci çoğalıyor, kalbinizde bir heyecan dalgası yükseliyorsa, bilin ki okuduğunuz dünya yaşanmak istenen dünyadır. Yazar soluk almak istediği âleme önce kendi girmiş şimdi de sizi çağırıyordur.
Yukarıdaki parçada edebî eserlerin hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A)Edebî eserler gerçeği değiştirerek bize sunar.
B)Edebî eserlerde dil iyi işlenmiştir.
C)Edebî eserler toplumun kültürünü yansıtır.
D)Edebî eserlerde öğreticilik yoktur.
E)Edebî eserler kültürün yansımasıdır.

41. Ozanlarımız eserlerinde her zaman aşkı, tabiatı, gurbeti, ayrılığı, hasreti, ölümü, yoksulluğu, dile getirmezler. Milletimizin mertliği, kahramanlığı, vatanseverliği gibi üstün vasıfları da sık sık terennüm edilir. Ozanlarımız, milletimizin temiz dilinin, dünya görüşünün, engin duygusunun temsilcisidirler. Çünkü ozanlar, bir toplumun gören gözü, duyan kulağıdırlar.
Yukarıdaki parçada sanatçının hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A)Sanatçılar toplumun temsilcileridir.
B)Sanatçılar dillerini iyi kullanmalıdır.
C)Sanatçılar gerçek dünyayı değiştirerek okuyucuya sunarlar.
D)Sanatçı ile eseri arasında sıkı bir ilişki vardır.
E)Sanatçı topluma ayna tutan kişidir.

42. Millî kültürümüzün unsurları olarak gördüğümüz örf ve âdetlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin bugüne gelebilmesinde, zenginleşmesinde sanatçılarımızın büyük hizmetleri olmuştur. Millî birliğimizin ve dirliğimizin devamında sanatçılarımız büyük görevler üstlenmişlerdir.
Yukarıdaki parçada üzeride durulan düşünce aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A)Sanatçı eseriyle kültürün taşınmasına yardımcı olur.
B)Sanatçı eserleri şekillendirirken kültürü kullanır.
C)Sanat eseri toplumun geleneklerinden beslenir.
D)Sanatçı ile eseri arasında sıkı bir ilişki vardır.
E)Sanatçı toplumun temsilcisidir.

43. Anadolu Selçuklularının önce Arapçayı, sonra da Farsçayı resmi dil olarak kabul etmeleri nedeniyle Türkçe Anadolu sahasında 13. yüzyıla kadar gelişememiştir. 13. ve 15. yüzyıllar arasında da gittikçe artan sayıda Arapça, Farsça sözcük içeren bir dil ortaya çıkmıştır. Ancak yine de sade sayılabilecek bir Türkçenin egemen olduğu bu dönemden sonra Osmanlıca adı verilen, yoğun Arapça, Farsça etkisi görülen bir dönem başlamıştır. Türkçenin yukarıdaki dönemlerini inceleyen bir edebiyatçı hangi bilimin verilerinden daha çok yararlanır?
A) Felsefe B) Sosyoloji C) Antropoloji D) Tarih E) Psikoloji

44. Gezegenimizde irili ufaklı 30.000 farklı dil konuşulmaktadır. Bunların bir kısmının 2530 kişilik kabilelerde geçerli birkaç yüz kelimelik diller olmalarına karşın bir kısmı da dünyaca yaygındır. Dünyaca yaygın dillerden biri de Türkçemizdir. Türkçemiz okunduğu gibi yazılan ya da yazıldığı gibi okunan, grameri kolay ve mantıklı, alfabesinde kafa karıştıran harfleri olmayan bir dildir.
Yukarıdaki araştırmayı yapan bir edebiyatçı hangi bilimin verilerinden yararlanır?
A) Filoloji B) Antropoloji C) Sosyoloji D) Psikoloji E) Jeoloji

45. (I) Dil, millî kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. (II) Maddî-manevî kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. (III) Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin… izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. (IV) Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. (V) Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbirini tamamlayan birbirinden ayrılmayan unsurlardır. (VI) Dil kültürün taşıyıcılığını üstlenmez, sadece sanatçı ile sanatı arasında bir ilgi kurar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hanglslnde bllgl yanlışı vardır?
A) II B)lll C)IV D)V E) VI

46. Edebiyat aşağıdaki bilimlerden hangisiyle en az iletişim içindedir?
A) Tarih B) Felsefe C) Halk Bilimi D) Jeoloji E) Filoloji

47. Aşağıdakilerden hangisi edebî metinlerle ilgili değildir?
A) Paragraf B) Konu C) Düşünce D) Kurgu E) Bilimsellik

48. Dil ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlar.
B)Dil, toplumun bilinci oluşmasına yardımcı olur.
C)Dil, düşüncenin göstergesi kabul edilir.
D)Dil, toplumun tek değişmeyen kurumudur.
E)Dil, bir iletiş aracıdır.

49. Yahya Kemal Beyatlı, “Bu dil ağzımda anamın ak sütüdür.” der, Türkçe için. Fazıl Hüsnü Dağlarca ise ‘Türkçem benim ses bayrağım.” diye simgeler ana dilimizi bir şiirinde. Kuşkusuz ses bayrağımız, aşkımızın, neşemizin, feryatlarımızın, birlikte ağlayıp birlikte güldüklerimizin, kısaca milletçe bütün yaşadıklarımızın ses bayrağıdır. Yalnızca bayrak değil, atasözlerimizin, hikâyelerimizin, masallarımızın, deyimlerimizin varlık sesidir. Milletçe var olmamızın en önemli unsurudur.
Yukarıdaki parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
A)Dil, korunması gerekli en önemli unsurdur.
B)Dil sanatçının en önemli malzemesidir.
C)Dil, insanlara millet olma şuuru verir.
D)Dil zaman içerisinde gelişerek değişir.
E)Dil kültürün taşıyıcılığını üstlenir.

50.
“Dili bir, dini bir, gönlü bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yerde toplandığını”
diyen Yahya Kemal Beyatlı dilin hangi yönünü ifade etmeye çalışmıştır?
A)Dil ile kültür arasındaki bağı
B)Dil ile gelenek arasındaki iletişimi
C)Dil ile sanatçı arasındaki bağı
D)Dilin millî bir varlık olduğunu
E)Dil ile toplum arasındaki ilişkiyi

TEST1
1C 2B 3E 4E 5A 6A 7A 8E 9B 10E
11E 12A 13C 14B 15A 16A 17B 18A 19C 20C
21D 22C 23E 24B 25E 26A 27C 28E 29D 30A
31C 32B 33A 34E 35A 36B 37A 38B 39E 40A
41A 42A 43D 44A 45E 46D 47E 48D 49C 50D

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu