Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Öğretmenleri Senesonu Toplantısı

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu Ders Yılı Sonu/Senesonu Toplantısı

DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

Açıklama: Ders Yılı Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı; Ders Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantısı’ndan önce, dersler bittikten sonraki hafta içinde yapılır ve sonuçlar, daha sonra yapılacak öğretmenler kuruluna sözlü rapor şeklinde sunulur.

DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

Karar No: 3

Ders : Türk Dili ve Edebiyatı

Karar tarihi: …./06/2016

01) Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,
02) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,
03) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,
04) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %’ lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %’lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi,
* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,
* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,
05) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,
* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ‘Ders Kesimi Raporu’nun hazırlanması ve raporun idareye teslimi,
06) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin karara bağlanması,
07) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,
08) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,
* Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,
* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu’ gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespiti,
09) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,
10) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İ.Y. 95/ g ),
11) Dilek, temenniler ve kapanış.

Örnek Tutanak

İndir-> 2015-2016 Edebiyat Grubu Dersleri Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu