Lise ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) Toplantısı ve Tutanakları

Lise ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) Toplantısı ve Tutanakları

Lise 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için kullanabileceğiniz örnek ŞÖK toplantı tutanağını aşağıdan indirebilirsiniz. Bu tutanağa gündem maddesi olarak okulunuzun durumuna göre aşağıda verilen yönetmelikteki Madde-110, fıkra(8)’de belirtilen başlıkları ekleyebilirsiniz.

En son 1 Eylül 2018 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “110. Madde”sinde Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu’nun nasıl oluştuğu, toplantının hangi aylarda (ne zaman) yapılacağı, toplantıda hangi konuların görüşüleceği (gündem maddeleri), zümre toplantıları hususunda iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı/yürütüleceği belirtilmiştir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde ŞÖK:

Sınıf/şube öğretmenler kurulu
MADDE 110 – (Değişik: RG 16/9/2017-30182)

(1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur.

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir. (RG-01/09/2018-30522) “Sene içerisinde yapılan toplantılarda, ders yılı başladıktan sonra yapılan ilk toplantıda görüşülen gündem ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul ve Zümre Modülünde sadece onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluşmamış ise alınan kararların gerçekleşme düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek Yıllık Plan Modülüne işlenir ve sonucu işlenmemiş karar bırakılmaz.”

(3) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

(5) Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri ile ilgili sınıfta/şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(6) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(7) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
c) Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,
d) Özel eğitim ihtiyacı olan/kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,
e) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlanma,
f) Okul çevre işbirliği,
g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
i) Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi,
j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,
k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

Örnek ŞÖK indir⇒ Lise ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) Toplantı Tutanağı

———–

e-Kurul ve Zümre Modülü ile ilgili MEB Açıklaması:

Açıklama tarihi: 07 Eylül 2017, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi ile Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2017/Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimiz ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimizin iş ve işlemlerini adı geçen Yönergeler hükümleri ve ekleri takvime göre yürütmeleri gerekmektedir.

Ancak, söz konusu Yönergelerde geçen e-Kurul ve Zümre Modülü Ankara ilinde il ve ilçe olarak tümünde, eğitim kurumu düzeyinde ise bazı ilçeleri kapsamında http://e-mufredat.meb.gov.tr adresindeki Yıllık Plan Modülü üzerinden pilot uygulama ile hizmete sunulmuştur. Sistemin tüm eğitim kurumlarına yaygınlaştırılabilmesi için bir dizi hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, kademeli olarak sisteme giriş yapılmasının sağlanması, sistemin teknik ve idari yönetimi ile sistem üzerindeki yük testinin izlenmesi ve sonucuna göre tüm illerimizin sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, söz konusu modül 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içinde; öncelikle pilot uygulamanın yapıldığı Ankara ilinde il, ilçe ve eğitim kurumları; Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Giresun ve Kırşehir illerinde ise eğitim kurumları hâriç il ve ilçe düzeyinde kullanılacak, gerekli görülen hizmet içi eğitim çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak, pilot uygulamalar genişletilecek, eğitim kurumu/ilçe/il düzeyinde sistemin teknik ve idari yönetimi ile yük testi izlenecek, ilerleyen zaman dilimi içinde tüm eğitim kurumlarımız sisteme dâhil edilmiş olacaktır.

Henüz sisteme giriş yetkisi bulunmayan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz ile eğitim kurumlarımız sistem üzerinden yapmaları gereken iş ve işlemlerini, sisteme giriş yetkileri verilinceye kadar yapılageldiği şekilde yürüteceklerdir.

Yönetici ve öğretmenlerimize önemle duyurulur.