Lise ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) Toplantısı ve Tutanakları

Lise ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) Toplantısı ve Tutanakları

Lise 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için kullanabileceğiniz örnek ŞÖK toplantı tutanağını aşağıdan indirebilirsiniz. Bu tutanağa gündem maddesi olarak okulunuzun durumuna göre aşağıda verilen yönetmelikteki Madde-110, fıkra(8)’de belirtilen başlıkları ekleyebilirsiniz.

En son 13 Ekim 2021 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “110. Madde”sinde Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu’nun nasıl oluştuğu, toplantının hangi aylarda (ne zaman) yapılacağı, toplantıda hangi konuların görüşüleceği (gündem maddeleri), zümre toplantıları hususunda iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı/yürütüleceği belirtilmiştir.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde ŞÖK:

Sınıf/şube öğretmenler kurulu
MADDE 110 – (Değişik: RG 16/9/2017-30182)

(1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur.

(2) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

(3) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısıdır.

(5) Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri ile ilgili sınıfta/şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(6) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(7) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
c) Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
ç) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)
d) Özel eğitim ihtiyacı olan/(Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,
e) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlama,
f) Okul çevre işbirliği,
g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
ğ) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
i) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sağlıklarının korunması ve dengeli beslenmelerinin sağlanması,
j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,
k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) kararlar alınır.

Örnek ŞÖK Tutanağı İndir⇒ Lise ŞÖK (Şube Öğretmenler Kurulu) Toplantı Tutanağı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu