Cümlede Anlam Konu Testi-11

Cümlede Anlam Konu Testi-11

1. Birçok yazar, yakası açılmamış sözcük bulma merakı yüzünden, düşüncesini söyleyeceği yerde, seçtiği sözcükleri kullanmak için düşünce aramak zorunda kalmıştır.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üslup kaygısı çoğu zaman bir yazarın düşüncesini olduğu gibi aktarmasını engeller.
B) Biçimin içerikten daha önemli olduğuna inanan yazarların yapıtları bir düşünce değeri taşımaz.
C) Yepyeni sözcüklerle yapıtlarını donatan yazarlar özgün bir anlatıma ulaşabilir.
D) Üslup ve içeriğin aynı ölçüde değer taşıdığına inanan yazar, yapıtlarında kendi düşüncelerine yer vermez.
E) Üsluba önem veren yazarlar yapıtlarında kendini gizlemeyi başarır.

2. Eleştirmen, yargılarına ister istemez düşüncelerini katacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Eleştirmen tarafsız olmaktan ödün vermemelidir.
B) Eleştirmenin, eleştirilerine duygularını katması yanlıştır.
C) Kendi değer yargılarını eserlerine katmayan eleştirmen yok gibidir.
D) Eleştirmen, sanat eserine değer biçerken kimsenin etkisinde kalmamalıdır.
E) Her eser en çok öznel bir nitelik taşır.

3. Şairler, şiirlerinin bütününde dertlerini, kederlerini, sevinçlerini, heyecanlarını anlatır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Şairler, şiirlerinde kendi duygularından başka bir şey anlatmaz.
B) Her şair. şiirinde gerçek hayatı dile getirmeyi amaç edinmelidir.
C) Şairler, çok iyi tasvir edebilme yetisine sahiptir.
D) iyi bir sanatçı, gözlemlerinden başka bir şey anlatmaz.
E) Gerçek şair, insanlardaki ortak duyguları konu edinir.

4. Güçlü eserler, yazarlarının ölümsüzleşmesini sağlar.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır?

A) Her dönemde nitelikli eserler veren sanatçılar olmuştur.
B) Bir eserin başarılı olabilmesi, daha çok, yazarının kişiliğine bağlıdır.
C) Sanatçılar, okuyucularından destek görmezlerse güçlü eserler ortaya koyamazlar.
D) Bir yazar, unutulmamak için sağlam ve başarılı eserler vermelidir.
E) Toplumun beğendiği yazarlar her zaman güçlü eserler vermeye çalışır.

5.
I. Sanatçıların, bütün eserlerinde aynı düşüncede olmamaları çok doğaldır.
II. Sanat eserleri, başka eserlerden izler taşıyabilir.
III.Okuyucular, içerisinde çelişki bulunan eserlere pek değer vermez.
IV.Yazarların, zamanla düşüncelerinin değişmesi şaşılacak bir durum değildir.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca en yakındır?
A) I. ve II B) II. ve III. C) III. ve IV. D) I. ve IV. E) II. ve IV.

6. Şiirlerim sade olmasına sade; ama bu sadelikte benim payım arpa boyunu geçer mi? Bence bu, şiirin geçmiş ve bugünü ile ilgili bir şey.

Yukarıdaki cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir şiirin dilinin açık ya da ağır olması şiirin tarihse gelişimi ile ilgilidir.
B) Her dönemde şiir anlayışında değişme olması doğaldır.
C) Yalın şiir yazamayan şairler geçmişi ve bugünü suçlayıcı tavır takınırlar.
D) Geçmişin ve bugünün şiir anlayışı yarının şiirini hazırlayacaktır.
E) Geçmişten geleceğe uzanmak isteyen şair yalın şiir yazmalıdır.

7. Bir dilin yaşaması için önce o dili konuşan bir topluluğun bulunması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğrultudadır?

A) Şair ve yazarların dil üzerindeki çalışmaları o dili ayakta tutar.
B) Dil, yeni kavramlara karşılık bulundukça gelişimini devam ettirir.
C) Bir dili konuşan topluluk olduğu sürece o dil hayattadır, denilebilir.
D) Her dilde, o dili konuşan toplumun kültürüne ait sözcükler vardır.
E) Dilleri ayakta tutanlar şair ve yazarlardır.

8. “Bir esere değer biçerken yanılmak, her sanatçı gibi eleştirmenin de hakkıdır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleyle anlamca çelişir?
A) Sanatçı, değerlendirmelerinde nesnel olmak zorundadır.
B) Eleştirmen de bir sanatçı gibi yanlış değerlendirmeler yapabilir.
C) İyi bir eleştirmen, titiz davranıp değerlendirmelerinde yanlışa düşmez.
D) Eleştirmenin görevi, sanatçının yanlışlarını düzeltmektir.
E) Eleştirmen, eserini kaleme alırken bir sanatçı titizliğini göstermeyebilir.

9. Emile Zola bir yazısında: “Bir sanat eserine yansıyanlar gerçekler değil, gerçeklerin bir buzlu cam ardından görünüşüdür.” diyor.

Aşağıdakilerden hangisi Emile Zola’nın bu sözüyle anlatmak istediğine en yakın anlamdadır?

A) Sanatçı doğadaki siyah – beyaz varlıkları renklendiren kişidir.
B) Sanatçı, çevresinde gördüklerini hiç değiştirmeden eserine yansıtır.
C) Sanatçının görevi gerçekleri kopya etmektir.
D) Sanatçı hayal ürünü düşünceleri gerçekmiş gibi anlatır.
E) Sanatçı, gerçekleri olduğu gibi anlatmaz, sadece sezdirir.

10. “Bir dildeki sözcük sayısını artırmanın yollarından biri de sözcükleri alışılmış anlamlarının dışında kullanmaktır.” cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir dildeki sözcüklerden yeni sözcükler türetilerek o dil zenginleştirilebilir.
B) Bir dilin sözcük hazinesi, sözcüklere yeni anlamlar kazandırılarak zenginleştirilebilir.
C) Başka dillerden alınan yeni sözcüklerle bir dilin anlatım gücü geliştirilebilir.
D) Halk ağızlarından derlemeler yapılarak bir dildeki sözcük sayısı artırılabilir.
E) Ses taklidi sözcüklerle veya bileşik sözcükler yapma yöntemiyle bir dilin sözcük hazinesi zenginleştirilebilir.

11. (I) Belki de köy kökenli bir yazar olmamdan olacak romanlarımda köy yaşamını yansıttım. (II) Bunlardan ilki bir edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birinci seçildi. (III) Ödül aldığım bu romanımın dışındakilerde köy yaşamını yansıtmadığım söylenemez. (IV) Ben romanlarıma kendimden de bir şeyler katmayı uygun buldum. (V) Zaman ilerledikçe son romanımın daha doğru değerlendirileceğini ve daha yansız yargılara ulaşılacağını düşünüyorum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca en yakındır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) I. ve III.  D) III. ve IV. E) IV. ve V.

12. Aşağıdakilerden hangisi “Düşüncelerini dosdoğru ve apaçık dile getiriyor.” cümlesine anlamca en yakındır?

A) Anlatımda dolaylı söyleşten, süsten ve özentiden uzak duruyor.
B) Fikirlerini ortaya koyarken duygusallıktan kaçınıyor.
C) Düşüncelerini açıklarken kimseyi incitmek istemiyor.
D) Şiirsel bir anlatımın düşünceyi daha etkili kavratacağına inanıyor.
E) Olayları anlatırken yorum yapmaktan kaçınmıyor.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu