Cümlede Anlam Konu Testi-10

Cümlede Anlam Konu Testi-10

1. İnsan varoluşunun bilincine sanat yoluyla erer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) İnsanoğlu varlığının sırlarını çeşitli araçlarla arar
B) Sanatçı, sanatının varoluş gayesini unutmamalıdır.
C) Sanatsever insanlar, diğer insanlara göre daha araştırmacıdır.
D) Sanatla insan arasındaki ilişki en eski dönemlerden başlar.
E) İnsanoğlu bir varlık olarak anlamını ancak sanatla kavrayabilir.

2. “Dil, düşünce tarafından üretilir ve düşünceyi üretir.”
Yukarıdaki sözle ilgisiz olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan sözcüklerle düşünür.
B) Sözcükler düşünceyi geliştirir.
C) Dillerin gelişimi düşünceyle olmuştur.
D) İnsanlar düşünerek dili oluşturmuşlardır.
E) İnsan konuşurken sözün nereye varacağını düşünmelidir.

3. Sokrates, bugünü dünde yaşamıştır. Bu yüzden……
Bu cümle en anlamlı biçimde aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) Sokrates’in düşünceleri zamanla unutulmuş, doğruluğunu yitirmiştir.
B) Sokrates çeşitli konularda birçok eser vermiştir.
C) Sokrates’in düşünceleri üzerinde bugün bile yoğun değerlendirmeler yapılmaktadır.
D) Sokrates çağını en iyi yansıtan sanatçıdır diyebiliriz.
E) Sokrates düşüncelerini doğrudan, dolaysız anlatan bir düşünürdür.

4. İnsanın geçmişini araştırma isteği, geleceğini daha iyi yaşayabilme inancının etkisiyle oluşur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) İnsanoğlu geleceğini geçmişe bakarak oluşturmamalıdır.
B) Her insan belli bir amaç doğrultusunda yaşamını sürdürür.
C) İnsanlığa bir şey vermeyen gelecek hazırlama çabaları gereksizdir.
D) İyi bir gelecek hazırlama çabaları, geçmişi araştırma isteğini doğurur.
E) İyi bir gelecek, daha iyi bir geçmişten oluşur.

5. İnsanın yeniliğe ulaşma uğraşı, yeni birşeyler menin verdiği nazdan kaynaklanmaktadır.

Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bilinmeyeni kavrama, anlama tutkusu her çağda ha da büyüyerek karşımıza çıkmaktadır.
B) İnsanlardaki yaşama çabası, öğrenebilme olgusunda yoğunlaşmaktadır.
C) İnsanın sürekli yeniliklerin peşinde koşması, bilinmeyene ulaşmanın cazibesindendir.
D) Her yeni, bir zaman gelip eskiyecektir.
E) Bilinmeyeni öğrenme çabası insanda ölünceye kadar devam edecektir.

6. Her ödül alan eser başarılı sayılamayacağı gibi başarılı her eser de ödül alacak diye bir kural yoktur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Başarılı eserler kendini ilk bakışta ele verir.
B) Ödüller bir eserin değerini ortaya koyan en önemli ölçüttür.
C) Bir yazarın başarısı bir eseriyle değil, bütün eserlerine ne bakarak belirlenebilir.
D) Bir eserin değeri ödül alıp almamasıyla ölçülemez.
E) Her başarılı eser hak ettiği ilgiyi göremeyebilir.

7. Bir sanat eserinin ortaya konmuş olması o eseri değerlendirecek kişilerin varlığının kabul edildiğini gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye yakındır?

A) Sanatçı, eserinin değerlendirilmesinin daima olumlu yönde olmasını ister.
B) Sanat eserinin anlaşılabilmesi bir eleştirmenin elinden geçmesine bağlıdır.
C) Eleştirmenin bir eseri değerlendirebilmesi, onu anlamasına bağlıdır.
D) Sanat eserinin yazılması, eleştirinin varlığını kabul etmek anlamına gelir.
E) Sanat eserinin anlaşılması, eleştirmenin varlığıyla mümkündür.

8. Çalışma, yeteneğin yanında olursa başarı gelir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye en yakın anlamdadır?

A) Yetenek, çalışma ve gayret olmazsa bir işe yaramaz
B) İnsan sınırlarını zorlayan bir çalışma, başarı getirir.
C) Başarılı olmanın sırrı çok çalışmaktır.
D) Düzenli çalışma başarının sihirli anahtarıdır.
E) Herkes yeteneği ölçüsünde başarılı olur.

9. Bir kişiyi tanımanın en iyi yolu onun yaptıklarına, arkadaşlarıyla ve çevresiyle nasıl geçindiğine bakmaktır. Başkalarının anlatımıyla o kişi tam anlamıyla tanına¬maz. Aksi halde yanılgıya düşeriz. Bundan dolayı, kişiyi ele veren ancak kendi davranışlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçayı en iyi şekilde özetler?

A) Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.
B) Düşünmeden konuşan, konuşunca düşünür.
C) Bin dinle, bir konuş.
D) Mecliste arif ol, her sözü dinle.
E) Her yüze güleni dost sanma.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazar, iç dünyasına yönelik özelliklerinden söz etmiştir?

A) Bunca yıl, hep çocuklarıma güzel bir gelecek bırak¬mak amacıyla çalıştım.
B) Günlerim evden işe, işten eve gidip gelmekle geçi¬yor.
C) Girişken biri değilim, bir türlü çekingenliğimi üzerim¬den atamıyorum.
D) Büyüklerime saygıda kusur etmemeye özen gösteri¬yorum.
E) Hayatımı tekdüzelikten kurtarmak için hafta sonların¬da sosyal etkinlikleri takip ediyorum.

11. “Kendini uysal ve zararsız bir insan gibi göstermeye çalışan birisi için” aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

A) Karda yürüyüp izini belli etmek istemeyen
B) Kuzu postuna bürünen
C) Mangalda kül bırakmayan
D) Suya sabuna dokunmayan
E) Mırın kırın eden

12. Beethoven’le ilgili hikâyeyi bilirsiniz; çaldığı bir parçayı dinleyen biri: “Ne anlatıyor bu?” diye sormuş. Beetho¬ven, aynı parçayı tekrar çalmış, “işte bunu!” demiş.

Bu davranışıyla Beethoven’in anlatmak istediği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir parçanın ancak iki defa dinlemekle anlaşılabileceği
B) Müziğin zor anlaşılır bir sanat dalı olduğu
C) Gerçek sanat eserinin açıklanamayacağı
D) Bir parçayı herkesin anlamasının gerekmediği
E) Sanat öğreniminde tekrarın gerekliliği

13. I. Yazar, dili kullanırken diğer yazarların etkisinde kal
II. Yazar, olay örgüsünde pek başarılı sayılmaz.
III. Eserin başarısı, yazarın sıradan olayları ele alma¬sından kaynaklanıyor.
IV. Bu eserinde yazar, üslupta özgünlüğü yakalayama¬mış.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca bir¬birine en yakındır?

A) I. ve II. B) II. ve IV. C) I. ve III. D) I. ve IV. E) III. ve IV.

14. Sanatçı, kendini beğeniyorsa okuyucularının onu unutmasını göze almış demektir.

Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Kendini beğenen sanatçı okuyucularının onu unuta¬cağını bile bile yazar.
B) Her sanatçıda başlangıçta unutulma korkusu vardır.
C) Sanatçı, eserlerinde hoşuna giden konuları işler.
D) Gerçek sanat eseri, hayatın en güzel yanlarını ortaya koyar.
E) Her sanatçı, beğenilme isteğiyle kalemi eline alır.

15. Okumak istemeyenler için ….. “Yerim dar oynayamıyorum.” diyen misali “Okullar, araçlar, gereçler” der, durur.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa alıntı sözler pekiştirilmiş olur?
A) okumayı özendirici yollar bulunmalıdır.
B) can sıkıntısından kurtulmak mümkün değil.
C) cevap şimdiden hazırdır.
D) bahane yok değil ya.
E) sözü uzatmaya gerek yok.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu