Dünya Edebiyatı ve Edebiyat Akımları Konu Testleri

Dünya Edebiyatı/Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları Konu Testleri

Toplam 8 test ve 96 sorudan oluşan Dünya Edebiyatı, Batı Edebiyatı ve Edebiyat Akımları ile ilgili Konu Testleri.

EDEBİYAT AKIMLARI VE BATI EDEBİYATI KONU TESTLERİ

Test – 1 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. “Sanat toplumun yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkarmada bir araçtır; yaşanda hiçbir şey kötü, çirkin, adi, utanç verici olamaz. Herhangi bir şey anlatılırken iğrenç, çirkin, bayağı ayrımı yapılmamalıdır; çünkü kötü kişileri kötü çevreler yetiştirir, bunda kişinin bir suçu yoktur.”
Yukarıdaki görüşleri savunan edebi akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm – Namık Kemal
B) Realizm – H. Ziya Uşaklıgil
C) Sembolizm – Ahmet Haşim
D) Natüralizm – H. Rahmi Gürpınar
E) Klasisizm – Şinasi

2. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin bir özelliği değildir?
A) Ahlakçı olmak, dine önem vermemek
B) Tabiata önem vermemek
C) Akıl ve sağduyuyu egemen kılmak
D) Tezatlara çokça yer vermek
E) Üç birlik kuralına uymak

3. – 18. yüzyıldan sonra Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
– 1827’de Victor Hugo’nun “Cromwell” adlı eserinin önsözüyle duyulmuştur.
– Klasisizmdeki akıl ve sağduyunun yerini, hayal ve duygular almıştır.
– Din (Hristiyanlık) duygusu ağır basar.
– Türk edebiyatındaki en büyük temsilcileri: Namık Kemal, R. Mahmut Ekrem ve A. Mithat Efendi’dir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm B) Romantizm C) Sembolizm D) Natüralizm E) Parnasizm

4. Şair, şiirlerinde “Sanat, sanat içindir.” ilkesine bağlı dini ve milli duygularla şiirlerini yazmıştır. Şiirinin dış yapısına, biçimine oldukça önem vermiş, ahenkten çok ritmi ön planda tutmuştur. “Saf şiir” ilkesinden yola çıkarak romantizme karşı çıkmıştır.
Şairin şiirlerinde görülen bu durum, onu hangi edebiyat akımının temsilcisi konumuna sokar?
A) Realizm B) Sembolizm C) Parnasizm D) Empresyonizm E) Sürrealizm

5. “Benim eserlerimde akıl ve sağduyu egemendir. Her dönemde kalıcı olmayı istediğimden şekle, dış görünüşe oldukça önem veririm. Bu da benim yapıtlarımın her daim okunmasını sağlar. Okuyan da mutlak surette kendisiyle ilgili bir şeyler bulur.
Böyle düşünen bir yazar aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin etkisinde eserlerini yazıyor olabilir?
A) Sürrealizm B) Klasisizm C) Romantizm D) Parnasizm E) Realizm

6. Onlar parnasizme tepki olarak ortaya çıkan edebi akımın yolundadırlar. İnsan duyusunun dış dünyayı olduğu gibi değil, duyduğu gibi yansıttığını düşünürler. Şiirlerinde serbest ölçüyü kullanmış, anlamın kapalı olmasına, söz müziğinin önde yer almasına dikkat etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta tanıtılan edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri değildir?

A) Cenap Şehabettin
B) Ahmet Haşim
C) Tevfik Fikret
D) A. Muhip Dıranas
E) Cahit Sıtkı Tarancı

7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Natüralist akımla eser vermemiştir?
A) H. Ziya Uşaklıgil
B) H. Rahmi Gürpınar
C) Nabizade Nazım
D) Yahya Kemal
E) Beşir Fuat

8. I. “Sanat, sanat içindir.” görüşüne bağlı kalınır.
II. Roman duygu ve hayale kapılmadan gerçekleri dile getirmelidir.
III. Eser konusunu yaşanmış olaylardan alır.
IV. Yazar, eserde kişiliğini gizlemez, düşüncelerini ortaya koyar.
V. Gözleme çok fazla önem verilir.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi realizm akımının bir özelliği değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Öncülüğünü Tristan Tzara’nın yaptığı bu akım, kuralsızlığı kural kabul eder. Şiirdeki vezin, uyak, biçim ve dile karşı çıkar. Amaçları edebiyattaki bütün kuralları yıkmak, yerleşmiş her edebi anlayışı hiçe saymaktır. Şöyle bir bakıldığında bizim edebiyatımızda bu akımın temsilcisi olmadığı görülür.
Yukarıda tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dadaizm B) Kübizm C) Fütürizm D) Sürrealizm E) Empresyonizm

10. Klasisizm ve Romantizmin karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Klasisizmde Romantizmde
A) Akıl egemen Duygu egemen
B) Olaylar net Olaylar kapalı
C) Sanat, sanat için Sanat, toplum için
D) Ferdi insan Genel insan
E) Duygular kontrollü Duygular kontrolsüz

11. Romancı eserinde sonuna kadar bir hipotezi doğrulamak için uğraşmış, eserinde bir bilim adamı objektifliğiyle kahramanlarını içinden geldikleri çevreye göre konuşturmuştur.
Parçada sözü edilen yazar, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Sembolizm E) Natüralizm

12. Fütürizm akımının edebiyatımızdaki tek temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım Hikmet
B) Ahmet Haşim
C) H. Ziya Uşaklıgil
D) Cenap Şehabettin
E) Tevfik Fikret

Test – 2 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. “Şiirlerime ne anlam verilirse anlamları odur. Benim onlardan çıkardığım anlam görecelidir, kimsenin ona farklı anlamlar vermesine engel değildir. Her şiirin sadece bir anlamının olduğunu söylemek, yahut bu düşüncenin tıpkısına uygun boyun eğmek, şiirin yapısına aykırı, şiiri ve çeşitliliği öldürebilecek bir yanılmadır.” diyen şair aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?

A) Sembolizm B) Klasisizm C) Romantizm D) Realizm E) Natüralizm

2. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A) 17. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin geleneğine bağlı olan bir edebiyat akımıdır.
B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
C) Eserde konuya değil, konunun işleniş tarzına ve biçim kusursuzluğuna önem verilir.
D) İnsan dışındaki her şey ihmal edilir. Hasta ve sakat insanlara yer verilmez.
E) “Sanat, sanat içindir.” görüşü hakimdir.

3. Bu akım Fransa’da klasisizme tepki olarak doğmuştur. Bu akıma göre kişileri inanca götüren duygulardır. Duygu, hayal ve coşkunluk önemlidir. Akıl ve mantık bu coşku içinde kay-bolur. Kanunlarını tarih, milli kültür ve çağdaş edebiyattan alır. Zıtlıklara (iyi–kötü, güzel–çirkin, ak–kara…) fazlasıyla yer verilir.
Yukarıdaki parçada hangi edebi akından söz edilmektedir?

A) Klasisizm B) Realizm C) Romantizm D) Sembolizm E) Natüralizm

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, romantizm akımının temsilcileri arasında yer almaz?
A) Goethe
B) Sheakespeare
C) R. Descartes
D) Daniel Defoe
E) J. J. Rousseau

5.
I. Doğa kavramıyla dış dünya kastedilemez.
II. Hayal, aldatıcı ve sahtedir; hayal, gerçeğin tam tersidir; Hayalde süreklilik, değişmezlik
yoktur.
III. Ahlak ve erdem seçkin insanların bir özelliğidir. Eserlerde seçkin insan ideal olmalıdır.
IV. Devleti ve düzene ters düşen konuları işlemek, halkı aydınlatmada görev olmalıdır.
V. Örf, adet, modaya bağlı olan davranışlar sanata sokulmamalıdır. Çünkü bunlar geçicidir.

Yukarıda klasisizm ile ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

6. “Onlara göre su, ağaç, hayvan, eşya… doğa kavramının içinde düşünülmüyor: Ağaç bir yaprak açıyor, bir döküyor; hava bir ısınıp bir soğuyor; değiştikleri için sahte. Bir bakıyorsun kar var, bir bakıyorsun erimiş; karın sürekliliği yok.”
Yukarıda doğa ile ilgili görüşleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm
D) Natüralizm E) Sembolizm

7. Romantizm akımı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Klasik dönemde ihmal edilen lirizm canlandı.
B) “Toplum için sanat” ilkesi benimsendi.
C) Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemediler.
D) Karakterler çok yönlü ele alındı. İyi bir karakter kötü de olabildi.
E) Dram tiyatro için daha uygun bulundu. Böylelikle değişik sınıflardan insan sahneye çıktı.

8. (I) Realizmde gerçeğin ve gerçekçiliğin ardına düşen sanatçının ilk işi günlük yaşamı tanımak olmuştur. (II) Günlük yaşamda rastlanan kişiler, olaylar, çevreler anlatılmıştır. (III) Olağanüstü ve tekil olaylara da romanlarda yer verilmiştir. (IV) Yazarlar yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlemiştir. (V) Üslubun sağlam ve yapmacıksız olmasına önem verilmiştir.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

9. I. Tolstoy
II. Emile Zola
III. Goethe
IV. Balzac
V. Lamartine
Yukarıdaki numaralandırılmış sanatçılar temsil ettikleri akıma göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Romantikler, klasiklerin değer verdikleri tiyatroyu ihmal etmişlerdir.
B) Klasikler, trajedi ve komediyi, romantikler dramı daha çok tercih etmişlerdir.
C) Klasiklerde tiyatroya; romantiklerde romana büyük değer verilir.
D) Romantizmde yazar olaylar karşısında duygu ve düşüncesini anlatırken, klasisizmde yazar olaylar karşısında duygularını gizler.
E) Romantikler Eski Yunan ve Latin edebiyatına değer verirken, klasikler günlük olaylara önem vermişlerdir.

11. I. Realizm
II. Sürrealizm
III. Natüralizm
IV. Sembolizm
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda numaralandırılmış edebi akımların hiçbirinden etkilenmemiştir?
A) Nabizade Nazım
B) Ahmet Haşim
C) Ece Ayhan
D) Namık Kemal
E) Ömer Seyfettin

12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sembolizm akımından etkilenmemiştir?
A) Baudelaire
B) Verlaine
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Emile Zola
E) Ahmet Haşim

Test – 3 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. Okuduğum son romanda yazar esere kendi kişiliğini katmamış. Hiçbir yerde tutkularına, zaaflarına, sırlarına rastlamadım. Fakat esere biçim yönünden bakarsanız mükemmelin bile ötesinde. Gereksiz sözcükler yok, her şey net. Ben bu romanın konusunu daha başka okumalarımda da görmüştüm. Demek ki yazar ko-nuya değil, konunun işlenişine önem vermiş.

Böyle nitelendirilen bir roman hangi edebi akımı benimseyen bir yazar tarafından yazılmıştır?

A) Romantizm
B) Realizm
C) Klasisizm
D) Sembolizm
E) Empresyonizm

2. Onlar Hristiyanlığı mucizeleriyle ele almış ve konu etmişlerdir. Önemli olan evrensellik değil, ulusallık olmuştur onlarda. Ele alınan insan tipi soyut değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Ancak onların eserlerinde kişiler tek yönlüdür. Yani ya hep iyi ya da hep kötüdür. Çünkü yine onlara göre roman bu ikisinin çatışmasından doğar.

Bu parçada anlatılan yazarların eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir?

A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Fütürizm

3. (I) Realizmde konu gerçek hayattır. (II) Olağanüstü görülen istisnai olaylara yer verilmez.
(III) Okura yaşanmış bir olay sunulur. (IV) Anlatılan kişi tam anlamıyla insandır. (V) Olaylar subjektif bir bakışla incelenir, yan tutulmaz.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine bir bilgi yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Romancı, eserinde gerçeğin daha çok çirkin yönünü ele almış, yani gerçekler arasında seçme yapmamış. Kahramanlarını ait oldukları çevrenin diliyle konuşturmuş, pek çok argo ve küfür esere olduğu gibi girmiş.
Burada sözü edilen romancı hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Realizm
B) Romantizm
C) Klasisizm
D) Sembolizm
E) Natüralizm

5. Aşağıdakilerden hangisinde aynı edebiyat akımından etkilenmiş sanatçılar birlikte verilmiştir?

A) Verlaine – Tolstoy – La Fontaine
B) Stendhal – E. Zola – J. J. Rousseau
C) Lamartine – V. Hugo – Goethe
D) Mallerme – Stendhal – G. Flaubert
E) Goethe – E. Zola – Baudelaire

6. …, insanı aklın zincirinden ve aklın düzenin-den; sanatı dil, uyak, ölçü, sanat kaygılarından kurtarmak; yerleşmiş bütün kuralları, gelenekleri yıkmak; kuralsızlığı kural edinmek üzerine kurulan bir akımdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kübizm
B) Fütürizm
C) Dadaizm
D) Egzistansiyalizm
E) Ekspresyonizm

7. E. Zola ve J. Paul Sartre’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı dönemin sanatçıları olmaları
B) Realizm akımına bağlı olmaları
C) Zola’nın Natüralizm, Sartre’nin Egzistansiyalizm’in kurucusu olmaları
D) Şairlik yönleriyle tanınmaları
E) Tanzimat sanatçılarını etkilemeleri

8. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır? Yazar Eser Akım
A) E. Zola Germinal Natüralizm
B) Gogol Ölü Canlar Realizm
C) V. Hugo Sefiller Romantizm
D) Moliere Cimri Klasisizm
E) Balzac Budala Sürrealizm

9. – İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında Fransa’da ortaya çıkmıştır.
– Onlara göre değişmeyen gerçek: insan vardır, özgürdür, çevresini saran dünyayı bir türlü çözemez; bu nedenle umutsuzdur.
– Yaptıkları edebiyata “bunaltı edebiyatı” denmiştir.
– İnsan her şeye kendi karar vermelidir; çünkü insan kendi hayatını kendi kurtarır. Yukarıda özellikleri sıralanan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egzistansiyalizm B) Ekspresyonizm
C) Dadaizm D) Kübizm E) Fütürizm

10. Aşağıdakilerden hangisi realist sanatçıların herhangi bir özelliği değildir?
A) Onlarda gözlem ve araştırma önemli yer tutar.
B) Gerçekçilikte fotoğrafçı gibidirler.
C) Eserlerinde gerçekler ayna gibidir, değiştirilmez.
D) Olağanüstücülüğe, hayalciliğe ve duygusallığa yer vermez.
E) Eserlerde olay ve dram birinci plandadır.

11. Aşağıdakilerden hangisi realizmin Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında yer almaz?
A) R. Mahmut Ekrem
B) Y. Kadri Karaosmanoğlu
C) H. Edip Adıvar
D) A. Hamdi Tanpınar
E) R. Nuri Güntekin

12.I. Fenelon
II. Racine
III. Moliere
IV. Goethe
V. La Fontaine
Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangisi farklı bir edebi akıma mensuptur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

Test – 4 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları gözleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene aşırı sevgi göstermezse sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz. Bizler gerçeğin kurallarını bilimsel kurallara bağladık. Edebiyat bir ameliyat masası, roman ise bir deney aracı oldu elimizde.
Bu sözleri söyleyen E. Zola’nın kurucululuğunu yaptığı edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Sürrealizm
E) Parnasizm

2. Bir eser güzelliğini, değerini akıldan alır. Sağduyuya dayanmayan hiçbir anlatımın estetik değeri yoktur hiçbir şey gerçekten daha güzel olamaz. Ancak gerçek sevimli ve kalıcıdır.
Yukarıdaki sözler, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sürrealizm

3. Neoklasisizm, yeni klasikçilik anlamındadır. Klasisizmi eski klasik anlamıyla yeniden can-landırmak için ortaya atılan edebiyat hareketi-dir. Neoklasisizmin amacı, şiirde aklın üstünlüğünü, klasik biçimleri, Yunan mitolojisinden ya-rarlanmayı ön plana almaktır.
Yukarıda açıklaması verilen “Neoklasisizm”in Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) N. Fazıl Kısakürek
B) Y. Kemal Beyatlı
C) Ahmet Haşim
D) M. Akif Ersoy
E) A. Kutsi Tecer

4. Aşağıdakilerden hangisi Romantizmin özel-liklerinden biri değildir?
A) Din duygusuna dayanır.
B) Duygu, coşkunluk ve hayal önemli birer unsurdur.
C) Konular Yunan ve Latin edebiyatından alınır.
D) Dram türünü sahne için daha uygun bul-muşlardır.
E) En çok aşk, doğa ve ölüm konuları işlenmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm ile Divan edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?
A) Sanatçının eserinde kişiliğini gizlemesi
B) Anlatımın yalın, açık ve sade olması
C) Akla ve sağduyuya önem verme
D) Konudan çok, konunun işlenişine önem verme
E) Eserlerde milli dilin kullanılması

6. Elimdeki eserde yazar karakterlere ya iyi ya da kötü bir elbise biçmiş ve eserin sonuna dek bu böyle gidiyor. Bu bana “ak–kara” çatışmasının en belirgin olduğu … akımını hatırlattı.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşa-ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Klasisizm
D) Dadaizm
E) Sürrealizm

7. Aşağıdaki sanatçı–bağlı olduğu edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) A. Çehov – Realizm
B) Boileau – Klasisizm
C) Corneille – Romantizm
D) Dostoyevski – Realizm
E) E. Zola – Natüralizm

8. Geniş manada Rönesans gibi … de İtalya’da doğmuştur. Genel olarak iki sebepten oluşmuştur. 1- Kilise ve devlet baskısına dayanan Orta Çağ zihniyetine karşı düşüncenin tepkisi. 2- Klasik Yunan–Latin edebiyatlarına duyulan hayranlık. Bu akımın tutkunları, şu veya bu millet adına değil insanlık ülküsüyle konuşup düşünmeye çalıştılar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hümanizm B) Klasisizm C) Realizm D) Romantizm E) Natüralizm

9. Onlara göre sanat ve edebiyatta realizm mümkün değildir. Şiirde asıl önemli olan kulağa gelen ritim, müzikalite zevkidir. Biçimsel kurallar bir saçmalıktır. Önemli olan anlatmak değil, telkinde bulunmaktır. Fikir değil, duygu önemlidir.
Yukarıda bahsedilen edebi akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fütürizm – Nazım Hikmet
B) Realizm – M. Akif Ersoy
C) Sembolizm – Ahmet Haşim
D) Parnasizm – Tevfik Fikret
E) Kübizm – Cahit Külebi

10. I. Guy de Maupassant
II. Balzac
III. Emile Zola
IV. Mallarme
V. Baudelaire
Yukarıdaki sanatçılar temsil ettikleri edebi akıma göre eşleştirildikleri zaman hangisi dışta kalır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

11. I. Empresyonizm
II. Kübizm
III. Dadaizm
IV. Fütürizm
V. Sembolizm
Yukarıda numaralandırılmış akımlardan hangisi “Parnasizm”e tepki olarak doğmuştur?

A) V B) IV C) III D) II E) I

12. I. Cenap Şehabettin – Sembolizm
II. Abdülhak Hamit – Romantizm
III. Şinasi – Klasisizm
IV. Ahmet Haşim – Sembolizm
V. Tevfik Fikret – Empresyonizm
Yukarıda verilen sanatçı–akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Test – 5 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. Aşağıdakilerden hangisi “Ekspresyonizm” akımının özelliklerinden biri değildir?

A) 20. yüzyılın başında Almanya’da Dadaizm’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.
B) Tabiat ve eşya ikinci plana atılmış, sanatçının ruhi durumu ön plana çıkarılmıştır.
C) Sözün yaratıcı gücüne ve dünyayı değiştirme yeteneğine inanılmıştır.
D) Alışılmış, yerleşmiş değerlere karşı acımasız tavır alınmıştır.
E) T. S. Elliot, Franz Kafka dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileridir.

2. I. Geçmişe sırt dönülmüş, geleneklere karşı çıkılmıştır.
II. Makine ve hız sanata sokulmuştur.
III. Geleceğe yönelme amaçlanmıştır.
IV. Mayakovski dünyada, Türk edebiyatında ise Nazım Hikmet öncüsü olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dadaizm
B) Empresyonizm
C) Kübizm
D) Ekspresyonizm
E) Fütürizm

3. Bu edebi akım en az romanda gelişmiştir. Daha çok trajedi ve komedide görülmüştür. Eserler ulusaldır; ama soylu tabakanın konuşma diliyle yazılmıştır. Ahlaki amaç güdülmüş, bireyi olgunlaştırmayı esas almışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sürrealizm

4. Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm ile Parnasizm akımlarının ortak özelliğidir?

A) Bilim ve fenle ilgili konuların işlenmesi
B) Dış dünya ile gözlemlerin yansıtılması
C) Yunan ve Latin edebiyatlarından yararlanılması
D) Sadece soylu ve olgun kişilere yer verilmesi
E) Hayal ve olabilene yer verilmesi

5. Aşağıdaki “sanatçı–edebiyat akımı” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Balzac – Realizm
B) Lamartine – Romantizm
C) Racine – Parnasizm
D) J. Steinbeck – Natüralizm
E) A. Rimbaud – Sembolizm

6. Eserde, önce olayın geçtiği yer parçalara ayrılmış. Sonra bu parçalar sanatçının kişisel görüşüne göre yeniden birleştirilmiş. Böylece konunun tümü, aslındaki gibi değil, sanatçının duyumlarına göre geometrik bir yapı içinde şekil almış.

Paragrafta anlatılan yolu izleyen bir sanatçı aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?

A) Dadaizm
B) Kübizm
C) Fütürizm
D) Egzistansiyalizm
E) Empresyonizm

7. İspanyol ressam Picasso’nun resimde açtığı bir çığır olan, sonradan edebiyatı da etkileyen akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fütürizm
B) Dadaizm
C) Sürrealizm
D) Egzistansiyalizm
E) Kübizm

8. Edebiyatımızda İkinci Yeniciler topluluğu üyelerinin büyük çoğunluğu (Turgut Uyar, Ece Ayhan, İlhan Berk, Edip Cansever) aşağıdaki edebi akımlardan hangisine bağlı olarak eser vermişlerdir?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Sürrealizm
D) Parnasizm
E) Sembolizm

9. “Determinizm” görüşüne uyularak deneysel bilimlerde uygulanan deney yönteminin edebiyata da uygulanabileceği görüşünü ileri süren …, bundan hareketle hayatın iğrenç ve çirkin sahnelerinin anlatılmasından da çekinmemişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Sürrealizm
E) Romantizm

10. Türk edebiyatında Sembolist akımın izlerinin ilk görüldüğü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şehabettin
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Cahit Sıtkı Tarancı

11. Anlamın kapalı olması ve sözün anlamından çok musikisine önem veren akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Romantizm

12. Aşağıdakilerin hangisinde Natüralizmin dünyada ve Türk edebiyatındaki temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) Corneille – Şinasi
B) Goethe – Namık Kemal
C) Balzac – H. Ziya Uşaklıgil
D) Baudelaire – Cenap Şehabettin
E) E. Zola – Nabizade Nazım

Test – 6 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. Kişinin ruh halinin soyut olarak izlenmesi bıra-kılmış, kişiler çevreleri içinde ele alınmış ve in-sanın düzeltilmesi yerine toplumun düzeltilme-si amacı güdülmüştür.
Yukarıda özelliği verilen akım aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Natüralizm
B) Romantizm
C) Dadaizm
D) Realizm
E) Klasisizm

2. Lirizmden yoksun olan, aklın ilkelerine bağlı kalan Şinasi, hangi edebiyat akımının etkisinde kalmıştır?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Klasisizm
D) Natüralizm
E) Sembolizm

3. Aşağıdakilerden hangisi daha çok şiirde görülen edebi akımlardır?
A) Realizm – Parnasizm
B) Romantizm – Realizm
C) Klasisizm – Romantizm
D) Natüralizm – Sembolizm
E) Parnasizm – Sembolizm

4. “… ressam ve heykeltıraşlar gibi varlığın dış yönünü anlattıkları halde … iç yönü, konu içinde erimiş varlığı anlatmak ve bir müzisyen gibi hareket etmek istediler. Yapıtlarında zeka yerine hayal gücünden ve duyarlıktan yararlandılar.”
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sembolistler – Parnaslar
B) Parnaslar – Natüralistler
C) Romantikler – Parnaslar
D) Parnaslar – Sembolistler
E) Sürrealistler – Dadaistler

5. Dr. R. Freud’un “psikanaliz” yöntemini temel alan, bilinçaltına itilen özlem ve isteklerini özgür çağrışım yöntemi ile ortaya çıkarmaya çalışan, şiiri iç dünyanın derinliklerinde saklı olarak gören sanatçılar, hangi edebi akımın temsilcileri olabilirler?
A) Natüralizm
B) Realizm
C) Sürrealizm
D) Empresyonizm
E) Klasisizm

6. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özel-liklerinden biri değildir?
A) Klasik akım ahlaka büyük değer verir.
B) Klasisizm, akla önem verir.
C) Klasisizmde din duygusu güçlüdür.
D) Klasik akım, doğaya saygı ve sevgiyi temel alır.
E) Sanatsal mükemmellik klasisizmde önemlidir.

7. Toplumu büyük bir laboratuar, insanı deneme ve inceleme konusu, sanatçıyı da bilgin sayarlar. İnsanın tüm özelliklerini bilim çıplaklığıyla ortaya çıkarıp göstermeyi amaçlarlar.
Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen bu akımın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Byron – La Bruyere
B) Racine – Schiller
C) Bualo – Corneille
D) Sophakles – Aristophanes
E) Emile Zola – Maupassant

8. “Freud olmasaydı bilinç olmazdı, şiir olmazdı.” sözünü hangi akımın sanatçısı söyleyebilir?
A) Parnasizm
B) Sembolizm
C) Sürrealizm
D) Romantizm
E) Dadaizm

9. Bizler yaşamın acı dilini öğretir, gerçeğin yük-sek dersini veririz, “İşte olan bu!” deriz. Bir ke-re daha söylüyoruz: Bizler bilimle uğraşan, çö-zümleme yapan her şeyin içini dışını didik di-dik eden kişileriz; yapıtlarımızda da, bilim kitaplarındaki kesinliği, sağlamlığı ve uygulama-ları bulursunuz.
Yazarın “bizler” diye söz ettiği grup aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden olabilir?
A) Romantizm
B) Natüralizm
C) Klasisizm
D) Sembolizm
E) Realizm

10. Değişen toplum, ruhu da değiştiriyor. Yaşayan her şey gibi, insan da, kendini besleyen havayla birlikte değişiyor. Her yüzyıl, kendine özgü koşullarıyla, kendine özgü duygular, güzellikler yaratıyor.
Yukarıda açıklanan edebi terim aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Tür B) Üslup C) Kavram
D) Akım E) Biçim

11. Eskiden ne varsa artık yok; ilerde ne olacaksa daha olmadı. Dertlerimizin nedenini başka yerde aramayın. İşte bizim karamsarlığımızın, şaşkınlığımızın, aşırı duyarlılığımızın nedeni…
Bu yanıt aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir?
A) Klasik sanatçının trajediyi önde tutmasının nedeni nedir?
B) Natüralizm, kişilik oluşumunda hangi olgu-ları öne sürer?
C) Siz realistler neden çirkinliği ve bayalığı yazıyorsunuz?
D) Sürrealist şairler olarak niçin anlamı yok ettiniz?
E) Romantik bir sanatçı olarak niçin böyle duygusalsınız?

12. “Abartmadan denilebilir ki herkesin anlayabile-ceği şiir, yalnız aşağı ozanların işidir. Büyük şi-irlerin girişleri tunç kanatlı şehir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır, her el o kanatları itemez ve o kapılar kimi zaman yüzyıllarca insanlara kapalı durur.” diyen bir şair hangi şiir akımını sa-vunuyor olabilir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Sürrealizm
D) Sembolizm
E) Parnasizm

Test – 7 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. “İnan ki sanatçının yarattığı her şey gerçektir. Benim zavallı Bovary’m şimdi şu saatte Fran-sa’nın yirmi kentinde birden acı çekiyor, göz-yaşı döküyor.”
Bu sözlerin altına aşağıdaki sanatçılardan hangisi yazılmalıdır?
A) Stendhal B) Çehov C) Emile Zola D) Victor Hugo E) G. Flaubert

2. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) V. Hugo – Sefiller – Romantizm
B) Stendhal – Kırmızı ile Siyah – Realizm
C) W. Shekespeare – Hamlet – Romantizm
D) Balzac – Goriot Baba – Romantizm
E) E. Zola – Germinal – Natüralizm

3. “Tolstoy, Gogol, Dostoyevski” için aşağıdakilerden hangisi ortak bir özelliktir?
A) İngiliz edebiyatı sanatçıları olmaları
B) Realist akımın temsilcileri olmaları
C) Şiir türünde eser vermeleri
D) Ağır bir üslup kullanmaları
E) A. Çehov’dan etkilenmeleri

4. Dönemini ve içinde yaşadığı toplumu bir tarihçi tutumuyla incelemiş; insanların ilişkilerini yoz-laştıran, onları acıklı durumlara düşüren etken-leri göstermeye çalışmıştır. Tam bir gözlemci-likle “töreleri, alışkanlıkları, zevkleri, buluşları, toprak alışverişleri, süslü salonları, kırsal Fransa’nın töre ve ahlakını” yansıtmıştır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen Fransız romancısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balzac B) Andre Gide C) Moliere
D) Pascal E) Anton Çehov 5. ……………………….
6. Musiki yine musiki! Senin şiirin öyle uçucu bir şey olsun ki bunun ileriye hamle eden bir ruhtan, başka göklere, başka aşklara doğru kaçtığı hissedilsin. Şiir bir düşünceyi, bir duyguyu ahenkle anlatan edebi bir melodidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda düşünceleri verilen edebi akıma bağlı bir sanatçı değildir?
A) Baudelaire B) Verlaine C) Mallarme D) Rimbaud E) Lamartine

7. Şiirlerinde kendisi hiç yoktu. Yüreğinin sesi ve sıcaklığı, hayal gücü yoktu. Güzeldi güzel olmasına ama soğuk bir güzellikti bu. Sesi vardı ama aklın sesiydi. Sevemedim bir türlü bu şiiri. Ben, tam tersini beklerim bu şiirden. Ayrıca her şeyi açıkça söylemeyen, kapalı olanı severim. Doğayı, bakanda bıraktığı izlenime göre anlatanı, yaratısına benim de katıldığım şiirleri…
Bu parçada hangi iki edebi akıma bağlı şair karşılaştırılıyor?
A) Romantik – Realist
B) Realist – Sürrealist
C) Parnasyen – Sembolist
D) Klasik – Romantik
E) Sembolist – Sürrealist

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımına bağlı değildir?
A) A. Dumas B) Boccacio
C) J. J. Rouesseau D) La Martine
E) W. Goethe

9. “Temel ilkeleri akıl, gerçek doğa olan (…) prenslerin, soyluların çevresinde gelişir. (…) ise aklın yerine duyguyu koyar. (…) geneli anlatır; onun için önemli olan tiptir. (…) ise özenli anlatmaya çalışır; tiplerle değil, karakterlerle uğraşır. Bu nedenle de bireycidir.”
Yukarıdaki parçada karşılaştırılan iki edebi-yat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm – Natüralizm
B) Klasisizm – Romantizm
C) Romantizm – Parnasizm
D) Realizm – Romantizm
E) Klasisizm – Sembolizm

10. Aşağıdaki tanımlardan hangisinin sonuna “romantizm” sözü getirilemez?
A) Varlıkların, olduklarından başka bir türlü olmadıklarına, olamayacaklarına üzülmektir…
B) Aklın yerine hayali, ölçünün yerine savrukluğu, ılımlının yerine abartılmışı koymaktır…
C) Doğaya hayranlık, kişisellik, geleneklere başkaldırma, duygulara ve rüyalara bağlılıktır…
D) Edebiyatta liberalizmden başka bir şey değildir….
E) Gerçeği tüm güzellik ve çirkinlikleriyle anlatma sanatıdır…

11. “Realizm romancı ile roman kişileri arasındaki göbek bağını kesti.” yargısı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır?
A) Realizm, günlük hayatta yaşanan ya da yaşanması mümkün olan olay, kişi ve çev-releri anlatır.
B) Realist yazar, anlatımın çok sağlam olma-sına özen gösterir.
C) Realistler, çevrenin betimine önem verir-ler, çevrenin kişiliğin oluşumundaki öne-mini vurgularlar.
D) Realizmde yazar tarafsız bir gözlemcidir, eserine kişiliğini katmaz.
E) Realist, kılı kırk yararcasına yaptığı göz-lemi, aynı titizlikle anlatır.

12. İngiliz edebiyatında deneme türünün öncü-sü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Defoe B) Bacon C) Flaubert
D) Dickens E) Stendhal

Test – 8 (Edebiyat Akımları ve Batı Edebiyatı)

1. Bir deha olarak kabul edilen …, şair, bilgin, bilge kişiliğiyle dünya edebiyatının en ünlü kişilerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri bütün dünya dillerine çevrildi. Romantizm akımından etkilenen sanatçının şiirlerinde büyük bir lirizm vardır. Faust adlı eseri onun dünya görüşünü yansıtması açısından önemlidir.
Paragraftaki boşluğa getirilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Goethe B) Lamartine
C) J. J. Rousseau D) Balzac
E) Stendhal

2. Fransız romantiklerinin en içli ve en duygulu sanatçısıdır. Romanlarında ve şiirlerinde daha çok doğadan esinlendi. Ölüm ve aşk konularını kendine has büyük bir duyarlılıkla dile getirdi. Sanatçının Graziella ve Raphael adlı romanları en önemli eserlerindendir.
Yukarıdaki parçada tanıtılan Fransız roman-tiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alfred de Musset
B) Mallarme
C) Alphonse Davdet
D) Guy de Mauppassant
E) Lamartine

3. Dünyanın en büyük destan derleyicisi ve şairidir. İki destanı vardır: İlyada ve Odysseia. Bunlarda; Akalar ve Troyalılar arasında yapılan Troya Savaşı’nın 51 günlük bölümü anlatılır.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçı ve ait olduğu millet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sapho – Yunan
B) Dante – İtalyan
C) Cervantes – İspanyol
D) Homeros – Yunan
E) Tasso – İtalyan
4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi modern romanın kurucusu sayılmaktadır?
A) Cervantes B) Petrarca C) Dante D) Boccacio E) Montaigne

5. … dünyanın en ünlü deneme yazarıdır. Özgür düşüncenin öncülerindendir. Fransızcayı yabancı unsurlardan kurtararak konuşma ve yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı … adlı tek eseri günümüzde bir başyapıt olma özelliğini sürdürmektedir.

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Boccacio – Decameron
B) Dante – İlahi Komedya
C) Montaigne – Denemeler
D) Tasso – Kurtarılmış Kudüs
E) Cervantes – Don Kişot

6. I. Corneille
II. Dostoyevski
III. E. Zola
IV. Fenelon
V. Gogol

Yukarıda numaralandırılarak verilen sanatçılar temsil ettikleri edebi akıma göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

7. …………………………………

8. Dünyanın en büyük romancılarından sayılan …, … kurucusudur. Romanlarını “İnsanlık Komedyası” genel başlığı altında toplamıştır. “Goriot Baba” bugün de en sevilen ve klasikleşmiş yapıtlar arasındadır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Victor Hugo – Romantizmin
B) Balzac – Realizmin
C) E. Zola – Natüralizmin
D) Baudelaire – Sembolizmin
E) J. P. Sartre – Egzistansiyalizmin

9. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz edebiyatının en büyük sanatçısı olan W. Shakespeare’in dramlarından biri değildir?

A) Romeo ve Juliet
B) Hamlet
C) Karamazof Kardeşler
D) Kral Lear
E) Macbeth

10. – Rus edebiyatının en büyük hikaye yazarıdır.
– Hikayeleri durum tarzındadır.
– Olaya pek önem vermez.
– Realisttir.
– Hikayeleri dışında “Vanya Dayı, Vişne Bahçesi” vb. oyunları da vardır. Yukarıda bazı yönleri verilen Rus sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İvan Turganyev
B) Nicolay Gogol
C) Lev Nikolayeviç Tolstoy
D) Maksim Gorki
E) Anton Çehov

11. …, “Werther” romanıyla ünlenmiştir. Romantik olan yazar, eserlerinde ince, usta bir dil ve dramatik bir yön kullanmıştır. Yazılarında hiciv, mizah, yoğunluk, akıcılık ve coşku vardır. Hayat felsefesiyle ilgili şiirler yazmıştır. “Faust” adlı tiyatrosu, ayrıca ilgiyle okunmuş ve izlenmiştir.
Parçanın başına getirilmesi gereken Alman sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schiller B) A. Puşkin C) Goethe D) C. Dickens E) J. London

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Dostoyevski’ye ait değildir?
A) Anna Karenina
B) Suç ve Ceza
C) Budala
D) Yer Altından Notlar
E) Ecinniler

Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Testlerinin Cevap Anahtarları

Cevap Anahtarları

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu