Türkçe Öğretmenliği Alan Bilgisi Soruları

Türkçe Öğretmenliği Alan Bilgisi Soruları ve Cevapları (KPSS -14 Temmuz 2013)

1.
I. Sözün ezgisine dikkat ederek okur.
II. Akıcı biçimde okur.
III. Sözcükleri doğru telaffuz eder.
Yukarıdaki okuma ile ilgili kazanımlardan hangileri öğrencinin konuşma becerisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlar?
A) Yalnız I       B) Yalnız II         C) I ve II       D) II ve III          E) I, II ve III

2. Aşağıdaki eşleştirilmiş anlama tekniklerinden hangileri paralel özellikler taşımaz?
A) Altını çizme – Not alma
B) Konusunu belirleme – Ana düşünceyi bulma
C) Metnin şemasını çıkarma – Metnin yapısını belirleme
D) Olayları karşılaştırma – Metni sorgulama
E) Kendi kelimeleriyle yazma – Metni özetleme

Hatalı Soru 2: ÖSYM bu soruyu iptal etmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi, etkili dinleme becerisini geliştirmek için yapılabilecek çalışmalardan değildir?
A) Ortamdaki dinleme engellerini belirleme
B) Dikkat dağıtan unsurlarla başa çıkmayı öğrenme
C) Dinleme türüne göre teknikleri değiştirme
D) Dinlemede doğal sesleri tercih etme
E) Dinleme sonunda değerlendirme yapma

4. Öğrencinin çözümlemeler ve karşılaştırmalar yaptığı, etkileme ve yönlendirme yollarını fark ettiği dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Empatik       B) Seçici        C) Yaratıcı        D) Katılımlı     E) Eleştirel

5. Aşağıdakilerden hangisi, konuşmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için sorulabilecek sorulardan biri değildir?
A) Sizce bu konuşmanın en etkili bölümü neresidir?
B) Konuşmadan sonra bu konudaki fikirleriniz değişti mi?
C) Konuşmayı dinlemek için harcadığınız çabaya değdi mi?
D) Bu konuşmayı niçin dinlemek istemiştiniz?
E) Anlatılanlar hakkında sormak istedikleriniz var mı?

6. Akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için aşağıdaki edebî türlerden hangisinin öncelikli olarak kullanılması uygundur?
A) Tekerleme    B) Mâni         C) Türkü         D) Hikâye           E) Bilmece

7.
I. Okuma kurallarını kazandırma
II. Dil bilgisi kurallarını sezdirme
III. Okumaya heveslendirme
IV. Söz varlığını zenginleştirme
Okuduğunu anlamakta zorlanan ve okumayı sevmeyen bir öğrencinin okuma güçlüklerini gidermek için yukarıdakilerden hangilerine öncelik verilmelidir?
A) I ve II        B) I ve III          C) I ve IV        D) II ve III          E) II ve IV

8. Okuma sırasında, metindeki önemli bilgi ve düşünceleri seçme becerilerini geliştirmek için hangi okuma tekniğinden yararlanılmalıdır?
A) Not alma         B) Göz atma       C) Tahmin etme       D) Ezberleme      E) Sesli okuma

9. Dinlediğini anlamanın ilk aşaması, seslerin ve sözlerin işitilmesidir. Sesler ve sözler fiziksel olarak alınır ve beyne iletilir. Bu süreçte telaffuz, vurgu ve tonlama önemlidir.
Bu açıklamalara dayanarak, okuduğunu anlama sürecinde aşağıdakilerden hangisinin çok gerekli olmadığı söylenebilir?
A) Önce harflerin ve sözcüklerin görülmesi
B) Yazıların ve görsellerin beyne iletilmesi
C) Metinlerin taranarak okunması
D) Noktalama işaretlerine uyulması
E) Dil bilgisi kurallarının dikkate alınması

10. Öğrencinin yazma konusu hakkında araştırma yapması aşağıdaki amaçlardan hangisine uygundur?
A) Yazma kurallarını uygulama
B) Planlı yazma
C) Farklı türlerde metin yazma
D) Kendi yazdıklarını değerlendirme
E) Yazım ve noktalama kurallarını uygulama

11. Öğretmen, “kitap” sözcüğünü tahtaya yazarak öğrencilerinden bu sözcüğün çağrıştırdığı sözcükleri yazmalarını ve bunlarla bir metin oluşturmalarını ister.
Bu etkinlik aşağıdaki yazma türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Yaratıcı              B) Eleştirel         C) Güdümlü       D) Kontrollü           E) Serbest

12. Planlı yazma sürecinin aşamalarından biri; konuyu sınırlama, yazma amacını belirleme, ana maddeleri ve başlıkları düzenleme etkinliklerini içermektedir.
Bu etkinlikler aşağıdaki aşamaların hangisinde gerçekleştirilir?
A) Hazırlık yapma
B) Taslak oluşturma
C) Metni yazma
D) Metni düzeltme
E) Metni yayımlama

13. Konuşmada sözcük ve cümlelerdeki ton değişikliklerinin tümüne —- denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki ses bilimi terimlerinden hangisi getirilmelidir?
A) ezgi          B) vurgu        C) tını       D) durak       E) ulama

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, aynı boğumlanma noktasından çıkan ünsüzler bir arada verilmiştir?
A) b, m, n, v         B) d, n, s, y          C) g, k, l, s           D) c, ç, j, ş          E) f, l, n, s

15. Türkçede edatların bir bölümü, fiil veya isim köklerine getirilen eklerin kalıplaşması yoluyla meydana gelmiştir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı kökten türemiş bir edat vardır?
A) Öğle yemeğinden sonra mutlaka biraz uyurdu.
B) Hatırlayacağınız üzere bu konuyu daha önce de anlatmıştım.
C) Getirdiğin malzemeleri belirttiğin ölçüye göre karıştırdım.
D) Sınava girmeden önce bütün konuları gözden geçirdiler.
E) Bu projeyi bitirmekten başka bir çaremiz kalmadı.

16. Bratislava’nın bir kalesi var. Tuna kıyısında bir tepenin üzerinden, dört köşesinde kulelerle şehre “tepeden bakıyor”. Bu kuleler maket gibi duruyorsa da muazzam bir mimariye sahip. Son yıllarda kulelerin ikisi müze olmuş ama ben bu hâlini henüz görmedim.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik kelime
B) Yüklemin türüne göre farklı cümleler
C) İsim tamlaması
D) Sıfat tamlaması
E) Birleşik çekimli fiil

17. Edatlarla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Tek başına bir anlamları yoktur, görevli sözcüklerdir.
B) Kendilerinden önce gelen adla sözcük grubu oluşturur.
C) Yalın hâl, yönelme hâli veya çıkma hâlindeki adlardan sonra gelir.
D) Oluşturduğu sözcük grubu, cümlede yüklem olarak da kullanılabilir.
E) Bazı durumlarda, işlevini bir yapım eki üstlenir.

18. Belirtisiz isim tamlamasına gelen sıfatlar, tamlamanın bütününü niteler.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır?
A) Elinde içi dolu pazar poşetleriyle eve döndü.
B) Bankalar düşük faizle, kullanılmış araç kredisi vermeye başladı.
C) İki arkadaş, büyük çınar ağacının gölgesinde oturup sohbet ettiler.
D) Yaz aylarında soğuk maden suyu içmek ferahlık verir.
E) Ünlü ses sanatçısı son konseriyle gönülleri fethetti.

19. Ferdinand de Saussure’ü izleyen, onun kuramına katkılarda bulunan ve diğer dil bilimi okullarına öncülük eden dil bilimi okulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prag          B) Kopenhag        C) Cenevre       D)Amerikan       E) Viyana

20. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir gönderim ögesi kullanılmıştır?
A) Her gün eve dönerken sokak başında yaşlı bir çiçekçi görürdüm. Ona birkaç gündür rastlamıyorum.
B) Yazar, yıllar boyu, oluşturduğu eserlerde toplum-birey ilişkisini ele aldı. Bu, onun için vazgeçilmez bir olguydu.
C) Ayşe, bahçedeki en güzel çiçekleri toplayarak onlardan bir çiçek sepeti oluşturdu.
D) Ahmet lise yıllarında sayısız şiir yazmış, bunların çok azını bizlerle paylaşmıştı.
E) Öğrencilik yıllarında bütçem elverdiğince kitaplar aldım. Kütüphanemin çekirdeğini o zaman aldığım bu kitaplar oluşturdu.

21. Aşağıdakilerden hangisi, çocuk kitaplarındaki resimlerde bulunması gereken en temel özelliktir?
A) Bilgilendirici olması
B) Renklerin canlılığı
C) Boyutların uygunluğu
D) Çizgilerin gerçekliği
E) Estetik değeri

22. Bir çocuk edebiyatı eserinde sanatçının ele aldığı “düşünce, olay veya durum” olarak tanımlanan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konu     B) Plan      C) İzlek        D)Kazanım         E) Amaç

23. Nabi’nin, oğluna öğütler vermek amacıyla yazdığı, Türk çocuk edebiyatının ilkleri arasında sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Altın Işık      B) Hayriyye      C) Halûk’un Defteri    D) Ömer’in Çocukluğu      E) Neşideler

24. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, zaman zaman idi, bit bineğim, pire yedeğim idi. Darı topuzum, çavdar kalkanım idi. Bir tüfeğim var idi, ayran ile doldurur, şerbet ile ateşler idim. O yalan, bu yalan, masalım değil yalan. Masal masal matitas, çorba dolu tas, çorbayı içelim, masala başlayalım.
Bir masalın döşeme bölümünden alınan bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olağanüstü olaylardan yararlanılmıştır.
B) Kalıp sözlerden yararlanılmıştır.
C) Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
D) Uydurma sözlerden yararlanılmıştır.
E) Atasözlerinden yararlanılmıştır.

25.
I. Nazım-nesir karışık bir yapıya sahiptir.
II. Girişinde kalıp ifadeler vardır.
III. Atlı göçebe hayatının ürünüdürler.
IV. Dili, sözlü anlatmalarda sade ve anlaşılır olmasına rağmen yazma ve basma hikâyelerde klasik edebiyatın etkisi görülür.
V. Halk edebiyatının diğer türlerine ait örnekler içerebilir.
Halk hikâyelerinin içerik özellikleriyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I         B) Yalnız III          C) Yalnız IV              D)I ve II            E) IV ve V

26. Aşağıdakilerden hangisi, bir destanın oluşumunu tamamlaması için gereken özelliklerden biri değildir?
A) Halk hafızasında derin izler bırakan büyük bir olayın meydana gelmesi
B) Anlatıcılar tarafından söz konusu olayın işlenip zenginleştirilmesi
C) Sözlü gelenekte yaşatılan anlatının bir kimse tarafından yazıya geçirilmesi
D) Şekil özelliği bakımından manzum, mensur ve manzum-mensur karışık yapıda olması
E) Tarihî olayların envanteri niteliğini taşıması

27. Atasözleri, aşağıdaki yazılı kaynaklardan ilk defa hangisinde yer almıştır?
A) Divanü Lugâti’t-Türk         B) Kitab-ı Atalar Sözü             C) Codex Cumanicus
D) Orhon Yazıtları                         E) Altun Yaruk

28. XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyılın başlarında yaşadığı kabul edilir. Dinî-tasavvufi düşünceyi, mensubu bulunduğu Alevi-Bektaşi felsefesi etrafında şekillendirmiştir. Ölümünden sonra, şöhreti dolayısıyla onunla aynı mahlası kullanan şairler olmuştur.
Bu parçada anlatılan Türk halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kul Himmet
B) Pir Sultan Abdal
C) Şah İsmail Hatayi
D) Nesimî
E) Gevherî

29. Yenileşme döneminde, medreselerin yanında kurulan modern üniversitelerde okutulacak derslerin kitaplarını hazırlamak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Encümen-i Daniş
B) Maarif-i Umumiyye Nezareti
C) Encümen-i Şuara
D) Darü’l-Maarif
E) Darü’l-Muallimat

30. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin‘in, konusunu tarihten alan hikâyelerinden biri değildir?
A) Pembe İncili Kaftan         B) Topuz      C) Bahar ve Kelebekler        D) Vire          E) Forsa

31. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Haşim‘in şiirlerinde sıkça ele aldığı temalardan değildir?
A) Aşk          B) Göl           C) Ölüm          D) Kaçış         E) Tarih

32. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiiri için söylenemez?
A) Söz oyunlarına yer vermez.
B) Günlük konuşma diliyle yazılır.
C) Büyük kentlerdeki orta hâlli insanların yaşamını işler.
D) Vezin ve kafiyeyi önemser.
E) Mizah yoluyla toplumsal eleştiride bulunur.

33.
Âşıkım dirsen belâ-yı aşkdan âh eyleme
Âh idüp ağyârı esrârından âgâh eyleme

Bu beyitte şair, âşığın neyi gizlemesi gerektiğini dile getirmektedir?
A) aşk          B) âh          C) ağyâr         D) âşık          E) âgâh

34. Türk edebiyatında fabl, mizah ve hiciv gibi türlerin önde gelen örneklerinden biri olan eserini II. Murat’a sunmuştur. Eser; şahsi yetenek ve yeterliklerini hesaba katmayan, başından büyük işlere girişenlerin hayatta düştükleri acıklı ve gülünç durumları alegorik bir tarzda anlatmaktadır.
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Siham-ı Kaza – Nefî
B) İşretname – Revani
C) Muradname – Bedr-i Dilşad
D) Garibname – Âşık Paşa
E) Harname Şeyhî

35.
Oldu hevâlar mu’tedil geldi bahâr-ı dil-güşâ
Sürsün safâsın âlemin zevk etsin erbâb-ı safâ

Bu beytin vezni aşağıdakilerden hangisidir?
A) mefûlü – fâ’ilâtün – mefûlü – fâ’ilâtün
B) müstef ilün – müstef ilün – müstef ilün – müstef ilün
C) mefâ’îlün – fe’ûlün – mefâ’îlün – fe’ûlün
D) müstef ilâtün – müstef ilâtün – müstef ilâtün -müstefilâtün
E) mefâ’îlün – mefâ’îlün – mefâ’îlün – fe’ûlün

36. Aşağıdakilerden hangisi Sebkihindî’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Sözün kısa, anlamın derin olması
B) İkiden fazla sözcükle oluşturulan tamlamalara sıklıkla yer verilmesi
C) Tasavvuf ve ızdırap gibi konuların daha çok işlenmesi
D) Bir üslup özelliği olarak alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmesi
E) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcilerinin XVI. yüzyılda yetişmiş olması

37.
Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstân söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş

Divan şiirinde; kendine özgü vezinlerle yazılan, dört mısralık tek bentten oluşan ve bir örneği verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Murabba   B) Müstezat       C) Rubai       D) Terbi         E) Kıta


38.

Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Yukarıdaki beyitte altı çizili tamlamayla hangi edebî sanat yapılmıştır?
A) Kinaye
B) Mecazımürsel
C) Teşbih
D) Tariz
E) Kapalı istiare


39. Aşağıdakilerden hangisi, karşısında verilen İslamiye öncesi türün İslamiyet sonrası dönemdeki karşılığı değildir?

A) Sagu – Ağıt
B) Sav – Atasözü
C) Şlok – Taşlama
D) Kojan – Şarkı
E) Koşuk – Koşma

40. Türk edebiyatında tekerlemeler, bazı halk oyunlarındaki olağan dışı kişiler ve olaylar, halk şiirindeki bazı şathiyeler —-le benzerlik göstermektedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi getirilmelidir?
A) natüralizm
B) romantizm
C) klasisizm
D) sürrealizm
E) sembolizm

41. Yapılandırıcı yaklaşıma göre dil bilgisi öğretiminde aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir?
A) Dilin kurallarının öğretilmesine ağırlık verilir.
B) Dil becerileri temel alınır.
C) Etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir.
D) Dildeki her birim bağlamla ilişkilendirilir.
E) Dilin kullanımı esas alınır.


42.
Öğretmen bir metni, sıfatların olduğu yerleri boş bırakarak tahtaya yazar ve bu boşluklara uygun sözcüklerin yazılmasını ister.
Sıfat öğretimine yönelik bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Kavratma        B) Sezdirme          C) Çözümleme          D) Ezberletme          E) Birleştirme

43. Türkçe öğretmeni önce sıfatların özellik ve görevlerinden söz eder, ardından sıfat türlerini örneklerle açıklar.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Genelden özele       B) Özelden genele    C) Sezdirme D) Çözümleme      E) Karşılaştırma

44. Öğretmen, derste öğrencilerin kullandıkları edebiyat, eser, rehber, telaffuz, mesaj, mektup sözcüklerinin Türkçe olmadıkları için kullanılmaması gerektiğini söyler.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?
A) Düşünceyle dil arasında doğrudan bir ilişki vardır.
B) Dil, kültürün en önemli aktarıcısıdır.
C) Diller arasında kelime alışverişi olabilir.
D) Dil, insanın dünyayı tanıma aracıdır.
E) Hint-Avrupa dilleri geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.

45. Bir proje kapsamında yolum Konya Havzası’na düştü. İki yılda toplam 50.000 km.lik yol aldık Konya Havzası’nda. İlk durağımız, ülkemizin beyaz incisi Tuz Gölü oldu. Sonra bu uçsuz bucaksız beyazlığı batımıza alarak ilerledik. Bozkırların arasından geçerken Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Bu şehir bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır.” sözlerini anımsadım. Bu güzelliklerden sonra derinliği 100 metreden fazla olan Obruk Gölü, enfes bir görsel şölenle karşıladı bizi. Derken Beyşehir Gölü bütün ihtişamıyla karşımıza çıkıverdi. Gölün güzelliği karşısında, “Selçuklu Sultanı Alâattin Keykubat, boş yere yazlık sarayını buraya yaptırmamış.” diye düşünmeden edemedim.
Bu metin kullanılarak aşağıdaki etkinliklerden hangisi yapılamaz?
A) Metinler arası okuma
B) Görselleştirme
C) Özetleme
D) Çıkarım yapma
E) Çözüm üretme

46. “Çanakkale Zaferi”ni anlatan resim sergisini gezen öğrencilere “Çanakkale Türküsü” dinletilir ve onlardan o dönemle ilgili hayal, duygu ve düşüncelerini yazmaları istenir.
Bu etkinlik aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A) Yaratıcı yazma
B) Serbest yazma
C) Grup olarak yazma
D) Duyulardan hareketle yazma
E) Kontrollü yazma

47. Dil becerilerini birbirinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Bir dil becerisi geliştirilirken başka bir dil becerisinin gelişmesine de katkı sağlanır.
Bu durum aşağıdaki kazanımlardan hangisinde görülmektedir?
A) Dinlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder.
B) Konuşmasını, belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle sona erdirir.
C) Okuduklarını kendi cümleleriyle kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
D) Yazısına, konunun ve türün özelliğine uygun bir giriş yapar.
E) Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.

48. Çocuk, dili çevresiyle kurduğu ilişkilerden ve çevresindeki insanlarla etkileşerek öğrenir. Dil gelişmeden, öğrenme mümkün olmaz. Öğrenme dili gerektirir, dil de öğrenmeyi etkiler.
Bu paragrafta açıklanan dil öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilişsel       B) Geleneksel        C) İşlemsel        D) Davranışçı         E) Yapılandırıcı

49. Türkçe öğretmeni öğrencilerin sunumlarını dinlerken öğrencilerin konuşma kurallarını uygulayıp uygulamadığını “evet-hayır-kısmen” gibi ölçütlere göre değerlendirmektedir.
Bu uygulama hangi ölçme aracına uygundur?
A) Ürün dosyası          B) Kontrol listesi       C) Gözlem formu     D)Görüşme formu      E) Sözlü değerlendirme

50. Öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerinin gelişimini her ay sonunda düzenli olarak değerlendiren öğretmen,
I. sonuç değerlendirme,
II. süreç değerlendirme,
III. başlangıç değerlendirme
yöntemlerinden hangilerini kullanmaktadır?

A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III          D) I ve III         E) I, II ve III

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TEST
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
(14 TEMMUZ 2013)
CEVAP ANAHTARI
1.    E    26.    E
2.    D    27.    D
3.    D    28.    B
4.    E    29.    A
5.    C    30.    C
6.    A    31.    E
7.    B    32.    D
8.    A    33.    A
9.    C    34.    E
10.    B    35.    B
11.    A    36.    E
12.    B    37.    C
13.    A    38.    E
14.    D    39.    C
15.    C    40.    D
16.    A    41.    A
17.    E    42.    B
18.    B    43.    A
19.    C    44.    C
20.    E    45.    E
21.    E    46.    D
22.    A    47.    C
23.-    B    48.    E
24.    E    49.    C
25.    B    50.    B

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu