Modernist Akımlar ve Yazarlar

Modernist Akımlar ve Yazarlar

Modernist Akımlar ve Yazarlar

» Sembolizm (Simgecilik),
» Empresyonizm (İzlenimcilik),
» Dadaizm,
» Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk),
» Sürrealizm (Gerçeküstücülük) ve
» Fütürizm (Gelecekçilik) modernist akımlardır.

Modernizm, Yeniçağcılık anlayışı ya da Çağdaşlaşma akımı olarak ifade edilebilir. Herhangi bir alanda geleneksel hale gelmiş, yerleşmiş bir takım duygu, düşünce ve olguların ortaya çıkan yeni şartlara uyum sağlama gayretine “modernizm” denir.

Modernizm düşüncesinin etkileriyle birlikte gelenekselleşmiş, üstü kapatılmış, gerçek şekli gizlenmiş birtakım gerçekler ortaya çıkarılmıştır.

Modernizm hareketleri Rönesans’la başlamış ve Ortaçağ’ın din merkezli düşüncesine ve bu düşüncenin etkilerine isyan etme, karşı koyma şeklinde kendini göstermiştir.

Modernizm, var olan kültürün artık bir kenara atılması gerektiğini ve yeni bir kültüre ihtiyaç olduğu düşüncesini benimser.

Modernizmin temelinde, modern bilimin etkilerinin geleneksel otoriteyi zayıflatan yenilikleri vardır.

Modernizm sadece sosyal alanda değil aynı zamanda sanat, mimari ve edebiyatta da kendini göstermiştir.

Modernizm, sanat anlayışı olarak klasisizme karşı çıktığı için gerçekçi sanat anlayışından kopmayı temsil eder.

Modernizmi benimseyen sanatçılarda varoluşçuluk akımının etkileri görülür. Varoluşçuluk bireyin kendi özünü bulması gerektiğini, hür olmanın son derece önemli olduğunu, kişinin geleceğini kendisinin verdiği kararların oluşturduğunu ve bu yüzden bireyin kendini sorgulaması gerektiğini, kendi değerini bulmasının ihtiyaç olduğunu savunur. Burjuva toplumuna karşı isyancı yaklaşımı benimser.

Varoluşçuluk, eserlerde burjuva aydınının ruhsal bunalımlarını işler. Modernist edebiyat bu yüzden “Bunalım edebiyatı” olarak da adlandırılmıştır.

Modernizm, Türk edebiyatında zaman zaman aynı çizgilerde ele alınmış, kimi zaman da Türk aydınlarının ideolojik yaklaşımlarıyla Batı’da kabul gören şeklinden uzaklaşmıştır.

Emekçilerin hayatlarının eserlere konu edilmesi, emperyalizme karşı ideolojik bir duruşun belirginleşmesi, iki tür dünya ve iki tür insan oluşturma eğilimi gibi konular Türk edebiyatındaki modernist anlayışı ideolojik bir yapıya büründürmüştür. Türk edebiyatındaki modernizm bu yönüyle batılı modernizm anlayışından ayrılmıştır.

Modernist bazı yazarlar:

Ayrıca bakınız:

EDEBİYAT/KÜLTÜR/SANAT/FİKİR AKIMLARI

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu