Kategori: Makale

Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili makaleler.

Kimdir?

İlk Mutasavvıflar

İlk Mutasavvıflar İlk mutasavvıflardan; Ahmed Yesevî, Süleyman Hakim Ata, Şâh İsmâil Safavî Hatayî, Devlet Mehmed Âzâdî ve Mahdumkulu hayatları, edebi ve tasavvufi kişilikleri, özellikleri Ahmed Yesevî Ahmed Yesevî, XI. …
Makale

Anonim Halk Şiirinde Bilmece

Anonim Halk Şiirinde Bilmece Anonim halk şiiri kapsamında değerlendirilen bilmece türü, Türkiye’de “atlı hekât, atlı mesel, bilmeli matal, bulmaca, dele, mesel, fıcık, gazelleme, hikâye, masal, matal, metel, söz tanımaca, …
Makale

Anonim Halk Şiirinde Ninni

ANONİM HALK ŞİİRİNDE NİNNİ Annenin çocuğunu uyutmak veya teskin etmek amacıyla söylediği şiir anlamına gelen ninni, Anonim halk şiiri kapsamında değerlendirilen bir nazım türüdür. Ninniyle ilgili ilk bilgileri Divanü …
Makale

Anonim Halk Şiirinde Tekerleme

Anonim Halk Şiirinde Tekerleme Tekerlemeler, halk edebiyatının şekil, konu, muhteva ve işlevleri açısından sınırları tam olarak çizilememiş türlerindendir. Bunun temel sebebi, tekerlemelerin müstakil olarak değil, masal, halk hikâyesi, halk …
Makale

Anonim Halk Şiirinde Mani

ANONİM HALK ŞİİRİNDE MANİ Maninin oluşumu üzerine bugüne kadar farklı görüşler öne sürülmüştür, ancak kelimenin kökenini açıklayan kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Fuat Köprülü, “mani” kelimesinin “mana”dan geldiğini öne sürer. …
Makale

Halk Şiiri Hakkında Kısa Bilgiler

Halk Şiiri Hakkında Kısa Bilgiler Türk Halk Edebiyatı’nda nazım, anonim ve ferdî olmak üzere iki kolda toplanabilir. Anonim olanlar başlangıçta bir kişi tarafından söylenmiş veya yazıya geçirilmiş, cemiyetin ortak …
Makale

Halk Şiirinin Temel Özellikleri

HALK ŞİİRİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Halk Şiirinin Şekil Özellikleri Halk şiirinin nazım birimi, ölçü, durak, hacim, kafiye ve redif gibi şekil özellikleriyle diğer şiir geleneklerinden farklılaştığı dikkati çekmektedir. Bu özelliklerden …
Makale

Gelenekçi Romanın Özellikleri ve Gelişimi

Gelenekçi Romanın Özellikleri ve Gelişimi GELENEK VE ROMAN “Anane” sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılan “gelenek”, Türkçe Sözlükte “Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa …
Makale

12 Mart-12 Eylül Romanları

Çağına Tanıklık Eden Romanlar (12 Mart-12 Eylül Romanları) BİR DÖNEMİN YARGILANIŞI YA DA 12 MART/12 EYLÜL ROMANLARI 1950’li yıllardan itibaren başlayan çok partili hayat ve buna bağlı olarak gelişen …
Makale

Drama Eğitimi

Drama Eğitimi Drama Nedir? Okulöncesinde Çocuk Edebiyatı ve Drama Drama Etkinlik Türleri Drama Türleri Drama ve Matematik Drama Çalışmaları Eğitimde Drama Uygulamaları Yaratıcı Drama Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama Dramanın Önemi Drama Araç ve Gereçleri …
Makale

Drama Etkinlikleri

DRAMA ETKİNLİKLERİ 1. Drama etkinlik planı hazırlama 2. Oyun alanının hazırlanması 3. Etkinliklerin hazırlanması, kurgulanması 4. Etkinliklerin uygulanması 5. Etkinliklerin değerlendirilmesi 1. DRAMA ETKİNLİK PLANI HAZIRLAMA Drama iyi bir …
Makale

Drama ve Oyun

Drama ve Oyun OYUNUN ÖNEMİ Oyun, kişiliğin gelişimi süresince diğer insanlarla paylaşarak, taklit ederek gerçekleştirilen ve yaşamın temel dayanağı olan önemli bir etkinliktir. Oyun ortamları, çocukluktan başlayarak her yaştan …
Makale

Drama ve Matematik

DRAMA TEMELLİ GEOMETRİ DERS PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ ve UYGULANMASI Özet: Bu çalışmada, 7. sınıf geometri konularının öğretilmesi ve öğrenilmesinde dramanın kullanılmasını amaçlayan ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması örnekler verilerek sunulmaktadır. …
Makale

Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama

Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi yazınsal …
Makale

Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA Teknoloji çağı olarak adlandırılan çağımızda insanın en önemli sorunlarından biri, her alanda karşısına çıkan hızlı gelişmeler, değişimler karşısında bir birey olarak kendini gerçekleştirebilmek ve gelişmelere ayak uydurabilmektir. …
Makale

Drama İlkeleri ve Aşamaları

DRAMA İLKELERİ VE AŞAMALARI 1. DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ 2. DRAMA İLKELERİ a. Drama Oyun İlkeleri b. Drama Araç ve Gereçlerini Hazırlama ilkeleri c. Drama Oyun Alanı Hazırlama İlkeleri 3. …
Makale

Eğitimde Drama Uygulamaları

Eğitimde Drama Uygulamaları Dramada bir organizasyon gereklidir. Bu nedenle çocuklarla drama etkinlikleri yapılırken öncelikle göz önüne alınması gereken bazı koşullar vardır. Daha sonra her tür eğitim etkinliğinde olduğu gibi …
Makale

Drama Çalışmaları

Drama Çalışmaları Drama, tanım olarak, kendi içerisinde sosyalleşmeyi barındırmaktadır. Çeşitli etkinliklerin özelliğine göre tartışan, konuşan, olayları yaşayan, gözleyen ve yaratan çocuk sosyal iletişimin temellerini sağlamlaştırır. Bu nedenle sosyal gelişime …
Makale

Drama Araç ve Gereçleri

Drama Araç ve Gereçleri Araç, gereç ve materyaller dramanın ayrılmaz parçasıdır. Araç ve gereçler rol oynamada ve doğaçlamalarda bireyin dikkatinin odaklaşmasında ( konsantrasyon ) yerinde kullanıldığında yararlı işlev üstlenir. …
Makale

Dramanın Önemi

Dramanın Önemi Drama, tiyatro,sinema,dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Drama insanı kuşatır ve geliştirir. Eğitim ve öğretimde öğretmenler pek çok konuda dramadan yaralanırlar. Rol oynama, yaratıcı dramanın önemli …
Makale

Drama Etkinlik Türleri

DRAMA ETKİNLİK TÜRLERİ 1. ISINMA ÇALIŞMALAR a. Fiziksel Isınma b. Grubun Birbirine Isınması c. İletişimi Artırıcı Isınma Çalışmaları 2. DRAMATİZASYON 3. DRAMATİK OYUN 4. DRAMA ( YARATICI DRAMA ) …