ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI

ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI

Atatürk İlkeleri
 1. Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hâkim kılındığı bir yönetim biçimidir.
 2. Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkânlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.
 3. Milliyetçilik İlkesi: Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamı ifade edilmektedir.
 4. Laiklik İlkesi: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir.
 5. Devletçilik İlkesi: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir.
 6. İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi: Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.

Atatürk İnkılâpları

 

Sosyal alanda yapılan inkılaplar:
 • Kılık kıyafette değişiklik,
 • tekke ve zaviyelerin kapatılması,
 • takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler,
 • sağlık alanında yapılan düzenlemeler,
 • şapka kanunu,
 • Türk kadınına tanınan haklar.
Siyasal alanda yapılan inkılâplar:
 • Cumhuriyetin ilanı,
 • saltanatın kaldırılması,
 • halifeliğin kaldırılması,
 • çok partili hayata geçiş denemeleri,
 • 1924 anayasasının kabul edilmesi.
Eğitim alanında yapılan inkılâplar:
 • Öğretimin birleştirilmesi,
 • millet mekteplerinin açılması,
 • harf devrimi,
 • medreselerin kapatılması,
 • güzel sanatlarda yapılan yenilikler,
 • Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması,
 • üniversite reformları.
Hukuk alanında yapılan inkılâplar:
 • Teşkilatı esasiye kanunu,
 • yeni anayasanın kabulü,
 • medeni kanunun kabulü,
 • Türk ceza kanunu,
 • mecellenin kaldırılması,
 • şeriyye mahkemelerinin kapatılması.
Ekonomik alanda yapılan inkılâplar:
 • Aşar vergisinin kaldırılması,
 • İzmir iktisat kongresi,
 • çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar,
 • tarım kredi kooperatiflerinin kurulması,
 • kabotaj kanunu,
 • sanayi teşvik kanunu,
 • 1. ve 2. kalkınma planlarının yapılması,
 • ticaret ve sanayi odalarının kurulması,
 • örnek teşkil edecek çiftliklerin kurulması.