Mitoloji Sözlüğü (T-U) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (T-U) Harfleri

Mitoloji Sözlüğü (T) Harfi

Talos : Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı.
Talthybios : Agememnon’un habercilerinden biri.
Tanais : Okeanos ile Tethys’in oğlu, bugünkü Don nehrinin tanrısı
Tantalos : Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto’nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağında hüküm sürüyordu. Atlas’ın kızı Dione ile evlenmişti. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun çocukları idi. Tantalos tanrıların hoşgörüsünü kötüye kullandı ve müthiş bir azaba çarptırıldı.
Tantalid’ler : Tantalos’un soyundan gelenler.
Taraksippos : Hipodrumlarada atları ürküten habis ruh.
Taras : Poseidon ile Satyra adlı bir perinin oğlu. İtalyada Tarente şehrinin kurucularından.
Tartaros : Yeraltında, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı.
Tauros : Pasiphae’nin aşık olduğu bir delikanlı. Minotauros bu birliktelik sonucu doğdu. Minos onu Girit’te yer altı mağarasına hapsetti. Theseus onu öldürdü.
Taygete : Atlas ile Pleione’nin kızı. Zeus ile birlikte olup Lakedaemon’u doğurdu. Çok utangaç bir yapıya sahipti.
Teiresias : Ünlü kahin, ve Manto’nun babası.
Tekmessa : Anadolu da Phrygia kralı Teuthras’ın kızı. Yunanlıların saldırısı sırasında büyük kahraman Aiaks’ın eline düştü. Bu evliliğin sonucunda Eurysakes adında bir oğlu oldu.
Telamon : Büyük Aiaks’ın babası ve Aigina kralı. Birçok savaşta Herakles ile birlikte oldu.
Telegonos : Odysseus’un sihirbaz Kirke’den olan oğlu
Telemakhos : Odysseus’un Penelope’den olan oğlu. Babası Troia savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak iiçin yollara düştü. Zeka tanrıçası Athena Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima öğüt verdi yol gösterdi.
Telephassa : Agenor’un karısı.Kadmos, Kiliks, Phoeniks,Europa’nın annesi.
Telephos : Herakles’in oğlu.Akhilleus onu savaşta yaralamıştı. Bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.
Telesphoros : Meşhur bir hekim. Tanrılar katına kadar çıkmış.
Telkhin’ler : Güneşin çocukları. Volkanik olayların sembolüdürler. Bir bakışta insanları büyüleyebilen sihirbazdırlar.
Telmessus : Bugünkü Fethiye şehrinin kahramanı. Apollon ile Fenike kralının kızlarından birinin oğlu idi.
Tellus : Romalıların toprak tanrıçası Gaia’ya verdikleri ad.
Telonia : Yunanlıların dini merasim yapılmadan önce çocuklarının ruhlarına verdikleri ad.
Telphoussa : Bir Nymphe’nin adı.Ladon ırmağının kızıydı.Adını suyu buz gibi olan bir çeşmeye vermişti.
Tempe : Thessalia’da bir vadi. Poseidon burayı üç dişli yabasıyla açmıştı.
Tenedoks : Bozcaadanın eski adı.
Tenes : Tenedoks’a adını veren kahraman. Kolones kralı Kyknos’un oğlu.Akhilleus tarafından öldürüldü.
Terambos : Zamanın en iyi musiki sanatçısıydı, lir ve flüt çalmakta çok ustaydı.
Tereos : Thrakia kralı. Ares’in oğlu
Termeros : Termera şehrine adını veren azılı bir haydut. Herakles tarafından öldürüldü.
Terminüs : Romalıların sınır taşı tanrısı.
Terpsikhore : İlham perilerinden biri, dans Musa’sı.Sirenlerin annesi.
Tethys : Okeanos’un karısı. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel kızın annesi
Teukris : Teukros’un kızı, Dardanos’un karısı
Teukros : Skamandros çayının tanrısı ile İda dağı perisi İdaea’nın oğlu.
Teuthis : Arkadia şeflerinden biri. Troia savaşında Agamemnon ile aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu ordudan ayrılmıştı.
Tuthras : Anadoluda Mysia bölgesi kralı
Thalia : İlham perilerinden biri. Apollon ile evlenmiş Korybant’ları doğurmuştu. Sürülerin, bitkilerin, ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden birinin adıda Thalia’dır.
Thamyris : Thrakia’lı efsanevi müzisyen ve şair. Philammon ile peri Argiope’nin oğlu. İlham perilerine meydan okuduğu için sesini güzelliğini ve gözlerini kaybetti.
Thanatos : Yunanlıların ölüm tanrısı, Hypnos’un ikiz kardeşi idi.
Thaumas : Pontos ile Gaia’nın oğlu. Okeanos’un kızı Elektra ile evlendi. İris ile Harryi’ler bu evlilik sonucu dünyaya geldiler.
Thebe : Kilika’lı bir kahraman kadın.Adramys’in kızı. Koşuda kendisini yenecek erkekle evleneceğini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi.
Thebai : Boiotia’lı Kadmos tarafından kurulan ünlü bir şehir. Yüksek surlarını Amphion lirinin sesi ile taşları yürüterek yapmıştı.
Theia : Uranos ile Gaia’nın kızı. Hyperion ile evlendi. Helios, Eos, Selen onun çocuklarıdır.
Theias : Belus’un oğlu, kendi öz kızı Smyra ile evlendi.
Themis : Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçası. Uranos ile Gaia’nın kızı. Zeus ile evlenerek Hora’ları, Parka’ları ve Metis’I doğurdu.
Theonoe : Thestor’un kızı.
Theophane : Bisaltes’in kızı. Çok güzel bir kızdı. Poseidon onu Krinis adasına kaçırdı.
Therapne : Leleks’in kızı
Thermedon : Amazonlar diyarında akan Terme çayı.
Therodamas : Skythia’nın efsanevi kralı. Aslanlarını insan eti ile beslerdi.
Thersandros : Thebai şehrinin kralı. Polynikes ile Argia’nın oğlu olan Amphia’nın oğlu. Amphiaros’un kızı Demonassa ile evlendi ve Tisamenos adında bir oğlu oldu. Telephos tarafından öldürüldü.
Thersites : Argios’un oğlu. Troia savaşında maskaralıklar yaparak askerleri eğlendirirdi.
Theseus : Yunanlıların en büyük kahramanlarından biri.
Thespiadlar : Thespios’un elli kızına ve onların çocuklarına verilen ad.
Thespios : Thespies şehrinin kahramanı. Erekhtheus’un oğlu. Elli kızının hepsinide Herakles’e metres olarak vermişti. Sadece bir kızını vermekten kaçınmıştı. Herakles te bu kızı Thespies şehrindeki kendi tapınağına rahibe yaptı. Diğer 49 kızın her biri birer erkek çocuk dünyaya getirdi. Bunlara Thespiadlar dendi.
Thesprotlar : Epir halkına verilen ad.
Thessallia : Tanrılar dağı Olympos’u da içine alan kuzey doğu Yunanistan da bir bölge.Herakles ile Khalkiope’nin oğlu Thessalos bu bölgeye adını vermiştir.
Thestiad’lar : Melagros’un iki dayısına bu ad verilir.
Thestion : Pleuron kralı.
Thestor : Apollon ile Laothoe’nin oğlu. Çok bilgili zeki biri olduğundan ona Yunanca bilgili anlamına gelen İdmon lakabını vermişlerdi.
Thetis : Nereus ile Doris’in kızı. Peleus’un karısı. Akhilleus’un annesi.Thetis Nereidlerin en güzeli idi. Zeus ile Poseidon onunla evlenmek istemişlerdi ancak Thetis’ten doğacak çocuğun babasını geçeceği haberi üzerine tanrılar küçük düşmekten çekinerek onunla evlenmeyi göze alamadılar. Bu yüzden de bu güzel tanrıça kral Peleus ile evlendirildi.
Thiasos : Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleri.
Thoas : Lemnos adasının kralı. Otreus’ın kızı Kallikopis (Myrina) ile evlendi. Karısının kendisini Dionysos ile aldattığını öğrenince çok öfkelendi fakat tanrı şarap içirerek onu sakinleştirdi ve ona şarap yapmayı öğretti. Çok sonra Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başladıklarında kızı Hipsipyle Thoas’u gizlice Lemnos’dan kaçırdı.
Thoe : Deniz Nymphelerinden biri. Okeanos ile Tethys’in kızı.
Thoosa : Phorkys’in kızı. Poseidon’dan Polyphemoz adında bir çocuğu oldu.
Thrakia : Ares’in, rüzgarların ve Orpheus’un yurdu.
Thrake : Okeanos ile Parthenone’nin kızı. Adını Thrakia bölgesine verdi.. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi.
Thriai : Apollon’u Parnassos dağında büyüten üç periye verilen ad.Bunlar küçük çakıl taşları ile fala bakarak gelecekte olacaklarla ilgili bilgiler verirlerdi.
Thyestes : Pelops ile Hippodamia’nın oğlu. Babasının yerine kral olmak istediğinden kendisinden büyük olan kardeşi Atreus’tan nefret ediyor onun aile sadetini kıskanıyordu.Atreus’un karısı Europa’yı baştan çıkarıp ondan bir kaç tane çocuk sahibi oldu. Durum ortaya çıktığındaysa öldürülmekten korkarak kaçtı.
Thyia : Deukalion’un kızı. Zeus’tan Makedonia adında bir kızı olmuştu.
Thyiadlar : Mainadlara, Bakhantlara verilen ad.
Thyria : Amphinomus’un kızı.Apollon’dan Kyknoks adında bir oğlu oldu.
Tiphys : Poseidon’un oğlu eşşiz bir gemi olan Argo gemisinin baş kaptanı idi.
Tiresias : Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena’yı çıplak gördüğü için gözleri tanrıça tarafından kör edilmişti.
Tisiphone : Üç Eriny’den birinin adı. Öldüreni cezalandıran anlamına gelir. Bu kadın katillerden intkam almakla görevlendirilmişti.
Titanlar : Uranos ile Gaia’nın oğulları. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştiler. Kronos kardeşlerin en küçüğü idi ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçti.
Titanidler : Uranos ile Gaia’nın çocukları olan Titanlardan altı kzı kardeşe verilen ad. Bunlar Theia, Rhea, Themis, Mnomosyne, Phoebe, veTethys. Bunlar kendi kardeşleri ile evlenerek başka tanrıların doğmasını sağladılar.
Tithonos : Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros’un kızı olan Strymo’nun oğlu. Eos bu prense aşık olarak onu kaçırdı. Zeus’tan kocasını ölmezler arasına almasını istedi ancak bu arada ebedi gençliğini istemeyi unutmuştu. Yıllar geçipte Tithonos yaşlanmaya başlayınca çekilmez biri oldu ve tanrılar onu çır çır böceğine dönüştürdüler.
Tityos : Zeus ile Elara’nın oğlu olan dev. Zeus kıskanç Hera’nın krokusundan Elara’yı yerin altında bir mağaraya saklamıştı. Elara doğum sırasında ölünce Zeus oğlunu yer’e emanet etti. Yer ona süt annelik yaptı bu yüzden Tityos’a yerin oğlu derler.
Tlepolemos : Herakles ile Astyokhe’nin oğlu. Yalnışlıkla Alkmene’nin kardeşi Lykymnios’u öldürünce Rodos adasına kçtı ve orada bir koloni kurdu.
Tlos : Miletus ile Praktisidike adlı bir perinin oğlu. Tlos şehrini o kurdu.
Tmolos : Lydia kralı. Ares ile Theogone’nin oğlu. Artemis’in arkadaşlarından biri olan peri Arripe’ye zorla sahip olunca Artemis tarafından cezalandırıldı ve bir boğanın boynuzlarında can verdi.
Trambelos : Telamon ile Theanira’nı oğlu. Miletus şehrinin kralı Arion tarafından büyütüldü. Bir peri kızna zorla shaip olup öldürdüğü için Akhilleus tarafından öldürüldü.
Trinakria : Helios’un yurdu.Sicilia adası.
Triopas : Poseidon’un oğlu Knidos şehrini kuran kahraman.
Triptolemos : Eleusis kralı. Keleus ile Metanire’nin oğlu. Ziraat aletlerinin mucididir.
Triton : Poseidon ile Amphhitrite’ninoğlu. Belden yukarısı insan belden aşağısı balık şeklinde ayakları at ayağına benzeyen bir deniz tanrısı.
Tritonlar : Nereidlerin arkadaşları olan deniz tanrıları.
Troia : Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunduğu yerde olan eski bir şehir. Mitolojide Troia savaşına büyük yer verilmişti.
Troilos : Priamos ile Hekube’ninn oğlu. Akhilleus tarafından öldürüldü.
Trokhilos : Argos’lu bir kahraman. İo’nun oğlu savaş arabasını icat etmiştir.
Trophonios : Erginos’un oğlu olan Boiotia’lı kahraman.
Tros : Phrygia kralı Erikhthonios’un oğlu,Troia şehrine adını vermiştir.
Turnus : İtalyada yaşayan Rutillerin kralı.
Tydeus : Etolia kahramanlarından. Kral Oeneus ile Periboia’nın oğlu. Diomedes’in babası.
Tykhe : Talih, tesadüf tanrıçası.
Tympanon : Korybantların icat ettikleri tef.
Tyndareos : Isparta kralı, Leda’nın kocası.
Typhon : Tartaros ile Gaia’nın oğlu olan korkunç bir ifrit. Yüz başlı ve yılan ayaklı idi.
Tyro : Salmoneus ile Alkidike’nin kızı. Enipe ırmağınıntanrısına gönül vermişti.
Poseidon Tyro’yu sevdi ve Enipe ırmağı tanrısının kılığına girerek onunla birlikte oldu. Pelias ile Neleus adlarında iki çocukları oldu.

Mitoloji Sözlüğü (U) Harfi

Udeus : Euripe’nin babası. Kadmos’un arkadaşlarından biri.
Ufens : İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia’lı Gyas tarafından öldürüldü.
Ukelegon : Priamos’un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.
Ulius : Apollon’un isimlerinden biri. Canlı sıhhatli anlamına gelir.
Ultio : İntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)’nın kızı.
Ultor : İntikamcı. Zeus ile Ares’in lakabı
Uragos : Hades’in bir diğer adı.
Urania : Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gökkubbesini idare ederlerdi.
Urania : Dokuz Musa (İlham tanrıçası) ndan biri. Astronomi ve geometri ilham ederdi.
Apollon ile birlikteliğinden Linus ile Hymene doğdu.
Uranos : En eski tanrı. Gaia’nın oğlu ve kocası.

MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu