Rind Nedir? Kimdir? Özellikleri

Rind Nedir? Kimdir? Rindane Şiirler

Rind, dünya işlerine önem vermeyen kimse, kalender, gönül eri. Çoğulu rindân‘dır. Bu yolda yazılmış şiirler de rindâne sözcüğüyle nitelenir.

Rindlik “Divan şairlerinin hüviyyetidir. Divan şairleri şahsen nasıl bir hayat takip ederlerse etsinler, daima dünya âlâyişinden uzak bulunmak, maddeye kıymet vermez görünmek isterler. Onlar için cihanın bir pula değeri yoktur. Daima rindlikten bahsetmeleri, lâubâli ve derbeder görünmeleri bundandır. Ağzına bir katre içki koymayanların bile, zaman zaman meyhaneden, şaraptan ve sâkiden bahsetmeleri de, yalnız bazı hakikatleri tasavvufi remizlerle ifade etmek istemelerinden değil, belki rind ve derbeder görünmek arzusuna uymalarındandır.” (Agâh Sırrı Levent, Divan Edebiyatı).

Rindane Şiirler:

Fuzulî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bû ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı (Fuzuli)

Rind oldur kim götürdü bezm-i kesretten ayağ
Sâkî-i devrân elinden dolmadan peymânesi (Hayalî)

Kaba-yi atlas-ı çarha değişmem Tanrı hakkıyçün
Bu gün eğnimde rindâne Figanî köhne şâlım var (Figanî)

Olaldan halka-i zülfünle Nev’î bî-ser ü sâmân
Mahabbet bezminin ser-halka-i rindânıyız cânâ (Nev’î)

Âşık-ı yek-reng ü rindân-güşâde-meşrebiz
Bezm-i hâs-ı vahdete hem bâde hem peymâneyiz (Nefî)

Ben kimim bir rind-i şeydâ meskenim meyhanedir
Duhter-i rez mahremimdir hemdemim peymanedir (Ruhî)

Rind ü kallâşım makâmım gûşe-i meyhanedir
Gelmişim kâlü belâdan âşık ui hammâr mest (Nesimî)

Pâdişâh-ı ins ü cân olmak dilersen âşık ol
Ârif ü rind-i cihân olmak dilersen âşık ol (Vasfi)

Çağdaş Türk şiirinde rindlik ve rindâne söyleyiş Yahya Kemal’de belirgin bir özellik olarak görülür. Rindlerin Ölümü başlıklı şiirindeki şu dizeler mezar taşına da yazılmıştır:

Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu