Divan Edebiyatı Sanatçıları (Yüzyıllara Göre)

Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları (Şairleri-Yazarları)

Divan Edebiyatı Sanatçıları

13. 14. Yüzyıl Divan Edebiyatı

13.14.Yüzyıl Nazım

13.14.Yüzyıl Nesir

15.Yüzyıl Divan Edebiyatı

15.Yüzyıl Nazım

15.Yüzyıl Tekke Şiiri

 • Hacı Bayram Veli
 • Kaygusuz Abdal
 • Hamid-i Veli
 • Emir Sultan
 • Akşemseddin
 • Abdurrahim Rumi
 • Kemal Ümmi
 • İbrahim Tennuri
 • Dede Ömer Ruşani
 • Mudinndin Dolu
 • Cemal-i Halveti

15.Yüzyıl Nesir

 • Mercümek Ahmet
 • Eşrefoğlu Rumi
 • Ahmet Bican
 • Sinan Paşa
 • Haliloğlu Yahya
 • Ebul-Hayr Rumi
 • Arif Ali
 • Firdevsi-i Rumi
 • Küçük Abdal
 • Yazıcıoğlu Ali
 • Kıvami
 • Aşık Paşazade
 • Oruç Beğ
 • Neşri
 • Tursun Bey
 • Ahmet Dai

15.Yüzyıl
Çağatay Edebiyatı Sanatçıları

 • Ali Şir Nevai
 • Hüseyin Baykara
 • Mevlana Lütfi
 • Yusuf Emiri
 • Seydi Ahmed Mirza
 • Gedai
 • Atai
 • Yakini
 • Sekkaki
 • Haydar Tilbe
 • Hamidi

16.Yüzyıl Divan Edebiyatı

16.Yüzyıl Nazım

 • Baki
 • Bağdatlı Ruhi
 • Zati
 • Fuzuli
 • Hayali
 • Güvahi
 • Taşlıcalı Yahya
 • Revani
 • Hatayi
 • Suzi Çelebi
 • Behişti
 • Lamiî
 • Figani
 • Gazali
 • Kemal Paşazade
 • Hayreti
 • Meali
 • İshak Çelebi
 • Usuli
 • Şükrî
 • Şerifi
 • Şahidi
 • Nazmi
 • Amrî
 • Dai
 • Zaifi
 • Dukakinzade Ahmed
 • Rahmi
 • Celili
 • Fevri
 • Aşık Çelebi
 • Ubeydi
 • Emri
 • Helaki
 • Agehi
 • Yahya Bey
 • Makaali
 • Âzeri
 • Muidi
 • Ulvi
 • Şemi
 • Kabuli
 • Meyli
 • Cinani
 • Muradi
 • Şemseddin Sivasi
 • Nevi
 • Gelibolulu Ali
 • Nihani
 • Taliî
 • Vasfi
 • Hakaani
 • Gazayi

16.Yüzyıl Tekke Şiiri

 • Abdurrahim Tırsi
 • Sünbül Sinan
 • İbrahim Gülşeni
 • Ahmet Sarban
 • Vizeli Alaeddin
 • Ümmî Sinan
 • Üftade
 • Sivaslı Şemseddin
 • Seyyid Nizamoğlu
 • Arşî
 • Azmi

16.Yüzyıl Çağatay Edebiyatı Sanatçıları

 • Şeybani Han
 • Ubeydullah Han
 • Muhammet Salih
 • Babur
 • Kamran Mirza
 • Bayram Han

17.Yüzyıl Divan Edebiyatı

17.Yüzyıl Nazım

 • Nefi
 • Nevizade Atai
 • Şeyhülislam Yahya
 • Naili
 • Nedim
 • Neşati
 • Nâbi
 • Riyazi
 • Faizi Kafzade
 • Farisi (II.Osman)
 • Ganizade Nadiri
 • Veysi
 • Bahti (I.Ahmet)
 • Sabri (Muhammet Şerif)
 • Sabuhi (Ahmet Dede)
 • Fehim-i Kadim
 • Şeyhülislam Bahayi
 • Cevri
 • Tıfli
 • Vecdi
 • Şehri
 • Küfri-i Bahayi
 • Kelim-i Eyyubi
 • İsmeti (Mehmet)
 • Haşimi
 • Rıza
 • Azmizade Haleti
 • İsmail Rusûhi Efendi
 • Mezaki (Süleyman Dede)
 • Güfti
 • Abdi (Abdurrahman Paşa)
 • Kâmi
 • Vefai (IV.Mehmet)
 • Ahmed (II.Ahmet)
 • Fasih (Ahmet Dede)
 • Tâlib
 • Rami Mehmet Paşa
 • Mantıki
 • Sâbit

17.Yüzyıl Tekke Şiiri

 • Niyazi-i Mısri
 • Muhyi
 • Zakiri Hasan
 • Lâmekâni Hüseyin
 • Aziz Mahmud Hüdayi
 • Abdulahad Nuri
 • Nakşi
 • Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi
 • Gaybi Sunullah
 • Zakirzade Biçare Abdullah
 • Sinan Ümmi
 • Derviş Himmet
 • Kul Himmet
 • Kul Budala

17.Yüzyıl Nesir

18.Yüzyıl Divan Edebiyatı

18.Yüzyıl Nazım

 • Şeyh Galip
 • Enderunlu Vasıf
 • Fıtnat Hanım
 • Osmanzade Taib
 • Hasib
 • Kavsarazade Selim
 • Nazim Yahya
 • Beliğ İsmail
 • Nedim Ahmet
 • Nati
 • Rasih Bey
 • Vahid Mahtumi
 • Arpaeminizade Sami
 • Enis Recep Dede
 • Şeyhülislam İshak Efendi
 • Sakıp Dede
 • İzzet Ali Paşa
 • Raşit
 • Seyyid Vehbi
 • Zati Süleyman
 • Nahifi
 • Âtıf
 • Münif
 • Sâlim
 • Şeyh Rıza Efendi
 • Hami
 • Neyli
 • Şeyhülislam Edat Efendi
 • Hatem Akovalızade
 • Beliğ Mehmet emin
 • Âkif
 • Küçük Çelebizade Âsım
 • Nevres-i Kadim
 • Hazık
 • Koca Rakıp Paşa
 • Haşmet
 • Âsaf Mehmet Paşa
 • Kâmi
 • Sermet
 • Naşit İbrahim
 • Kâni
 • Esrar Dede
 • Mekki
 • Dürri-i Yekçeşm
 • Nuri
 • Neyyir
 • Hoca Neşet
 • İlhami (III.Selim)
 • Sünbülzade Vehbi
 • Nesib Dede

18.Yüzyıl Tekke Şiiri

 • Sezayi-i Gülşeni
 • Bursalı İsmail Hakkı
 • Neccarzade Şeyh Rıza
 • Şîri
 • İbrahim Hakkı

18. Yüzyıl Divan Edebiyatı

18.Yüzyıl Divan Nesri

 • Naima
 • Dürri
 • Uşşakizade Hasip
 • Taip Osmanzade
 • Silahdar Mehmet Ağa
 • Safayi
 • Mucip Mansurizade
 • Bursalı Beliğ
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet
 • Şeyhi Mehmet
 • Sakıp Mustafa Dede
 • Raşit
 • Seyyid Vehbi
 • Salim
 • Küçükçelebizade Âsım
 • Şehrizade Mehmet Said
 • Abbasizade Haşmet
 • İbrahim Hakkı
 • Şamdanizade Süleyman Efendi
 • Resmî Ahmet Efendi
 • Azizzade Ramiz
 • Ayvansarayi Hafız Hüseyin Efendi
 • Müstakimzade Süleyman Sadettin
 • Ebubekir Kani
 • Esrar Dede
 • Aziz Ali Efendi
 • Ahmet Cavit Bey

19.Yüzyıl Divan Edebiyatı

19.Yüzyıl Nazım

 • İzzet Molla
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Muallim Naci
 • Leskofçalı Galip
 • Leyla Hanım
 • Şeyhülislam Arif Hikmet
 • Şeref Hanım
 • Ayni
 • Nevres
 • Yenişehirli Avni
 • Kâzım Paşa
 • Hersekli Arif Hikmet
 • Dâniş
 • Pertev Paşa
 • Deli Hikmet
 • Refi-i Kalayi
 • Fehim Süleyman Efendi
 • Âlî
 • Şeyh Nazif
 • Lebip Efendi
 • Naili-i Cedid
 • Hâlet Bey
 • Celâl Bey
 • Abdi Efendi
 • Osman Şems
 • Eşref Paşa
 • Üsküdarlı Hakkı Bey
 • Âgâh Paşa

19.Yüzyıl Divan Nesri

 • Mütercim Âsım
 • Şanizade Ataullah
 • Âkif Paşa
 • Esat Efendi
 • Fatin
 • Atâ Bey
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Lutfi Ahmet

Ayrıca bakınız ⇒

Divan Edebiyatı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu