Kategori: Nedir?

Nedir?

İdrak, idrak etmek nedir?

İdrak , idrak etmek nedir? idrak -ki isim (idra:k) Arapça 1. isim Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme “Kişilik idraklerle doğar, diyenler de var.” – Ç. Altan 2. Erişme, ulaşma …
Nedir?

Fiktif, itibari Nedir?

Fiktif, itibari Nedir? fiktif isim Fransızca fictif: İtibari itibari sıfat (i:tiba:ri:) Arapça Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif. “Kâğıt paranın değeri itibaridir.” itibari hizmet zammı isim Ağır …
Nedir?

Basiret Nedir?

Basiret Nedir? Basiret sözcüğünün anlamları basiret isim (basi:ret) Arapça Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon. “Kanal’ı müdafaa edenler, yüz millik cephe üzerinde çok basiretle vazife …
Nedir?

Entonasyon (Ton ve Tonlama) Nedir?

Entonasyon (Ton ve Tonlama) Nedir? Konuşma sırasında seslerin titreşimlerindeki yükselip alçalma farklarından kaynaklanan perdelenmeye ton (=entonasyon=tonlama) denir. Tonlama, bir anlamda değişik ses renkleri kullanarak, konuşmayı bestelemektir. Aynı cümleye uygulanacak …
Nedir?

Külliye Nedir?

Külliye Nedir? Külliye: (isim, Arapça kulliyye) Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü. “Fatih külliyesi.” TDK Sözlük Külliye Külliye, cami ile birlikte …
Nedir?

Feraset Nedir?

Feraset Nedir? Feraset Kelimesinin Anlamları feraset isim, ruh bilimi (fera:set) eskimiş Arapça 1. isim, ruh bilimi Anlayış, seziş, sezgi “Diplomatça bir ferasetle söylemek istediğini anlayıveriyordum.” – A. Gündüz 2. …
Nedir?

Havsala Nedir?

Havsala Nedir? havsala, Arapça isim eskimiş 1. Kuşun kursağı. 2. (anatomi) Gövdenin arka veya alt ucunda bulunan, bir yandan omurganın bel bölümüyle, öte yandan bacaklarla eklemlenen kemik çatı, leğen. …
Nedir?

Kültür Nedir? Anlamı, Özellikleri

Kültür Nedir? Kültürün Anlamı, Özellikleri, Unsurları, Etimolojisi Kültür, kavramının pek çok anlamı vardır. Kültür, insanoğlunun maddi ve manevi olarak ürettiği, yarattığı herşey: Geleneleri, görenekleri, dili, dini, edebiyatı, giyimi, mimarisi, …
Nedir?

Hayrat Nedir?

Hayrat Nedir? Hayrat Sözcüğünün Anlamları hayrat (I) (isim) (hayra:tı) Arapça 1. (isim) Sevap kazanmak için yapılan iyilik. “Küçük bir hayrat çeşmesinin başındaydı.” – A. H. Tanpınar 2. Halkın yararlanması …
Nedir?

Soyutlama Nedir? Türleri, Örnekleri

Soyutlama Nedir? Türleri, Örnekleri, Özellikleri Soyut Nedir ? Soyut anlamlı sözcükler ise beş duyu organımız ile algılayamadığımız kavramlardır. Bu sözcükler düşünce yoluyla algılayabileceğimiz kavramları ifade eder. Örnek: Sevgi, mutluluk, …
Nedir?

Somutlama Nedir?

Somutlama Nedir? Özellikleri, Örnekleri SOMUTLAMA Soyut kavramların anlatılması ve kavranması zordur. Soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanılır. Buna somutlama/somutlaştırma denir. Örneğin, “güç, hüner” soyut anlamlıdır. …
Kitap

Harnâme – Şeyhi

Harnâme – Şeyhi Harnâme, divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından mesnevi türünde kaleme alınmış bir hikâyedir. 126 beyitten oluşmaktadır. Türk edebiyatında ilk fabl örneği sayılabilir. Sonunda canından olan, öküz’e özenen …
Nedir?

Özne-Yüklem Uyumu, Uyumsuzluğu

Özne-Yüklem Uyumu, Uyumsuzluğu Nedir? Özellikleri, Örnekleri » Türkçe’de bazı özneler olumlu, bazıları olumsuz anlamlar verir. Buna göre yüklemlerin de olumlu, olumsuz çekimlenmesi gerekir. Örnekler: Kimse gelmemiş, maça gitmiş. (yanlış) …
Nedir?

İstek Cümlesi

İstek Cümlesi (İstek Kipi) Gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan bir dileği, isteği bildiren cümlelere istek cümlesi denir. İstek cümlesi istek ve dilek-şart kipleriyle yapılır; bu kiplerle birlikte “bari, tek, …
Nedir?

Şart (Koşul) Cümlesi

Şart (Koşul) Cümlesi Nedir? Özellikleri, Örnekleri İçinde şart ve koşul anlamı bulunan cümlelere şart cümlesi denir. Şart cümlelerinin yüklemleri şart kipine göre çekimlenmiştir ve yardımcı cümle oluşturmuştur. Yani bir …
Nedir?

Olumsuz Cümle Nedir?

Olumsuz Cümle Nedir? Olumsuz Cümlenin Özellikleri, Örnekleri Olumsuz Cümle: Fiil cümlesinde işin, oluşun, durumun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını/gerçekleşmediğini; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını …
Nedir?

Olumlu Cümle nedir?

Olumlu Cümle Nedir? Özellikleri, Örnekleri Olumlu cümle, fiil cümlesinde işin, oluşun yapıldığını veya olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir. Örnekler: …
Nedir?

Üslup nedir? Üslup çeşitleri ve özellikleri

Üslup nedir? Üslup çeşitleri ve özellikleri Üslup: Sözlük anlamı “tarz, yol, usül”dür. Edebiyat terimi olarak üslup, dilsel araç ve olanaklardan yararlanarak düşünce, duygu, hayal ve eylemlerin özgün,  kişisel bir yaklaşımla ifade ediliş …
Nedir?

Muhafazakâr, Muhafazakârlık Nedir? Kimdir?

Muhafazakâr, Muhafazakârlık Nedir? Kimdir? muhafazakâr sıfat (muha:fazakâr) Arapça sıfat Tutucu “Yeni prens halk hürriyetleri aleyhinde idi ve muhafazakârlara dayanıyordu.” – F. R. Atay TDK Sözlük Muhafazakârlık Muhafazakârlık, var olan …
Nedir?

Bijuteri nedir? Bijuterinin anlamı

Bijuteri Nedir? Bijuteri Kelimesinin Kökeni, Anlamı bijuteri isim Fransızca bijouterie 1. isim Kuyumcunun yaptığı değerli takıların tamamı 2. Değerli olmayan maden veya taşlardan yapılmış takı, süs eşyası
Nedir?

Sosyete nedir?

Sosyete nedir? sosyete isim Fransızca société 1. isim Bir topluluktaki gelir düzeyi yüksek ve kendilerine özgü yaşama biçimleri olan topluluk “Çevre mevre yaveleri okuyan, doğa deniz kutsallığını sosyete övünmesi …
Nedir?

Lümpen Nedir? Kimdir?

Lümpen Nedir? Lümpen Kimdir? Anlamı lümpen (sıfat) Almanca lumpen 1. (sıfat) Sınıfsız 2. (isim) Ayaktakımı “Turist Ömer gülmeyi unutmamış, horlandıkça iyimserliği pekişmiş bir kesimin simgesidir, lümpenin çaresizliğidir.” – S. …
Nedir?

Günübirlik Nedir?

Günübirlik Nedir? Günübirlik Sözcüğünün Anlamları günübirlik zarf (günü’birlik) 1. zarf Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere, günübirliğine “Akrabalarından birinin evine günübirlik misafirliğe gitmişlerdi.” – O. C. Kaygılı 2. Gelişigüzel …
Nedir?

Tecrübe Nedir?

Tecrübe Nedir? tecrübe Arapça isim 1. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, deneyim: “Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine …