Fiil Çekim Ekleri

Fiil Çekim Ekleri. Fiil Çekim Eklerinin Özellikleri, Türleri, Görevleri, Örnekleri

Türkçede Ekler

Dilimizde fiiller çekimli hâlde kullanılır. İkinci tekil şahıs emir çekimi hariç bütün fiiller çekim eki alarak kullanılır.

Fiil çekim ekleri, fiil kök veya gövdelerine eklenerek, fiillerin zamanını, yapılış şeklini ve şahsını belirtirler.

Dilimizdeki fiil (eylem) çekim eklerini şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 1. Zaman ve şekil ekleri (haber ve dilek kipleri)
 2. Şahıs (kişi) ekleri
 3. Olumsuzluk eki (-ma/-me)
 4. Soru eki (mi)
 5. Ek-fiiller

Şimdi bunları tek tek inceleyelim.

1. ZAMAN VE ŞEKİL EKLERİ

A) HABER KİP EKLERİ

Dilimizde üç temel zaman vardır: Geçmiş zaman, Şimdiki zaman, Gelecek zaman.

Ama bütün zamanları içeren tasnif şudur: 

1- Geçmiş zaman (Bilinen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman),
2- Şimdiki zaman,
3- Gelecek zaman,
4- Geniş zaman.

Fiilde anlatılan işin, kılışın, oluşun, hareketin, durumun bağlı bulunduğu zamana fiilin zamanı denir. Haber kiplerinde de fiilin zamanı bildirilir. Yalnız aşağıda ele alınacak olan zaman ekleri bazen kendi zamanlarını belirtmeyebilirler; çekim eki olmaktan çıkabilirler veya anlam kayması sonucu başka bir zamanı belirtebilirler:

 • okur yazar (oku-r yaz-ar) ⇒ yapım eki görevinde,
 • Bir gün Hoca pazara çıkar. (çıkmış)… (anlam kayması)

Bu zamanları ifade eden ekler şunlardır: 

1. Bilinen Geçmiş Zaman Eki: “-dı/-di/-du/-dü” “-tı/-ti/-tu/-tü”

• Fiil kök veya gövdesine gelerek görülen/şahit olunan ve bilinen geçmişe ait bir işin vb. anlatılmasını/hikâye edilmesini/haber verilmesini sağlar:

 • Geldim, okumadın, yürüdü, koştuk, söylediniz, ağladılar…

Diğer görevleri: 

• İkilemeler kurar: Oldu bittiye getirdiler.

• Zaman bildirme işlevini yitirip yapım eki olarak kullanılabilir; sıfat ve isim olarak kullanılan kelimeler türetir:

 • Mirasyedi (adam), şıpsevdi, külbastı, imambayıldı, gecekondu, kaptıkaçtı…

2. Öğrenilen Geçmiş Zaman Eki: “-mış/-miş/-muş/-müş”

• Fiil kök veya gövdesine gelerek görülmeyen/şahit olunmayan ve bilinmeyen geçmişe ait, başkasından duyulan bir işin vb. anlatılmasını/nakledilmesini sağlar:

 • Uyumuşum, konuşmuşsun, sevmemiş, durmuşuz, bilememişsiniz, almışlar…

Diğer görevleri:

• Farz etme anlamı katar:

 • “Çay içen var mı?”, diyorlar. Ben de “evet, ben bir çay tiryakisiyim.” diyormuşum.

• Sonradan fark etme anlamı katar; başkasından duyma söz konusu olmaz:

 • Dün çok yorulmuşum.
 • Teşekkür ederim, yemek güzel olmuş.

• Anlam kayması sonucu -yor eki yerine de kullanılmakta:

 • Nasıl bir şey aramıştınız?

• Zaman anlamını yitirip yapım eki (sıfat-fiil eki) olarak kullanılabilir; sıfat-fiiller türetir; bu sıfat-filler sıfat olarak kullanıldıkları gibi isimleşebilirler de:

 • Başlamış iş, verilmiş sadaka
 • geçmiş (zaman), ermiş (adam)…

3. Şimdiki Zaman Eki: -yor

• Fiil kök veya gövdesine gelerek hâlen yapılmakta olan bir işin vb. anlatılmasını/bildirilmesini sağlar:

 • Zil çalıyor.
 • Öğrenciler teneffüse çıkıyor.
 • Dünya dönüyor, zaman geçiyor, insanlık gelişiyor, ama Türkiye…

4. Gelecek Zaman Eki: “-acak/ecek”

• Fiil kök veya gövdesine gelerek daha sonra yapılacak olan bir işin vb. bildirilmesini sağlar:

 • Oraya gideceğim ve onu göreceğim.
 • Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
 • Ömrüm böyle esrarlı geçecek ses vermeden.

• Zaman anlamını kaybedip yapım eki olarak da kullanılır; sıfat-filler yapar; bu sıfat-fiiller isimleşebilir:

 • Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
 • Buralar yaşanılacak yerler değil.
 • Geleceğini garantiye almalısın.
 • Alacaklı gibi duruyorsun.
 • Soğuk içecekler satılır mı burada?
 • Yakacakları yazdan hazırlamalı.

5. Geniş Zaman Eki: “-r” ; “-ar/-er”; “-ır/-ir/-ur/-ür”

• Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin vb. geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığının bildirilmesini sağlar:

 • Seni ancak ebediyyetler eder istiab.
 • Ağlarımağlatamamhissederimsöyleyemem
 • Yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
 • Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
  Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
 • Her duvar, her kovukta şimdi niye
  Bir büyük göz niyaz ederağlar
  “Bitsin artık bu gizli şüphe!” diye?

• Bu ek zaman anlamını yitirip yapım eki olarak da kullanılarak sıfat-fiiller yapar; bu sıfat-fiiller de isimleşebilir:

 • Benzer soruları daha önce cevaplamıştım.
 • Seninki çekilir dert değil.
 • Okur yazar oranı sürekli artıyor.
 • Uyurgezer, uçaksavar, yanardöner, benzerleri…

• Geniş zamanın olumsuz çekiminde bu ekin kullanımı biraz izah gerektirir. Bazı şahıslarda olumsuzluk ekinden sonra geniş zaman eki gelmezken bazılarında da “z” olarak kullanılır:

 • Gel-i-r-im>gel-me-m                     ek yok
 • Gel-i-r-sin>gel-me-z-sin                z
 • Gel-i-r>gel-me-z                            z
 • Gel-i-r-iz>gel-me-y-iz                    ek yok
 • Gel-i-r-siniz>gel-me-z-siniz           z
 • Gel-i-r-ler>gel-me-z-ler                 z

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

B) DİLEK KİP EKLERİ

Dilek kipleri, iş, oluşu, kılışı, durumu ve hareketi zamana bağlı olmadan, tasarı ve dilekle ilgili olarak bildiren kiplerdir.

Dilek kipleri dörde ayrılır:
1-Dilek-şart kipi
2-İstek kipi
3-Gereklilik kipi
4-Emir kipi

Bu kiplere ait ekler şunlardır:

1. Dilek-şart kipi eki: “-sa/-se”

Fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe ve şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar:

 • Ağlarsa anam ağlar
 • İsterse, veririz.
 • Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
 • Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azîmetten
 • Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına
 • Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına
 • Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç!

2. İstek kip eki: “-a/-e”

• Fiil kök veya gövdesine gelerek istek anlamı katar.

 • Bana sor sevgili kaari, sana ben söyleyeyim
 • Sonra bir yer bulup oturdum. Hadi bir sigara içeyim dedim
 • Bunu böyle bilesiniz.
 • Nereye dikilmek istersen
  Söyle seni oraya dikeyim!

3. Gereklilik eki: “-malı-meli”

• Fiil kök veya gövdesine gelerek işin olması gerektiği anlamını katar:

 • Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli…
  Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli..
 • Ya şevk içinde harap ol, ya aşk içinde gönül!
  Ya lâle açmalıdır göğsümüzde yahut gül.

Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim

4. Emir kipi eki: -sİn, -İn(İz), -sİnlEr

• Fiil kök veya gövdesine gelerek ikinci ve onların aracılığıyla da üçüncü şahıslara emir verilmesini sağlar.

• Birinci şahısların emir çekimi olmadığı gibi ikinci tekil şahsın da çekimi olduğu hâlde eki yoktur:

 • Ağla ağla Sakarya!
 • Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!
  Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!
 • Bu yazıyı acele yazsınlar!
 • Alın, bunları da okuyun!

2. ŞAHIS EKLERİ

• Şahıs ekleri, fiili şahsa bağlayan; fiildeki işi, kılışı, hareketi yapanı; oluşa ve duruma sahip olanı bildiren eklerdir.

• Şahıs eklerinin tekil ve çoğul şekilleri vardır.

• Kiplere göre şahıs ekleri değişiklik gösterir; fiil kök veya gövdesinin ünlüyle veya ünsüzle bitişine göre iki çeşit şahıs eki vardır:

1. Şimdiki, gelecek, geniş ve -miş’li geçmiş zamanlarla gereklilik ve dilek kiplerinde kullanılan kişi ekleri: 

-İm, -sİn, —, -İz, -sİnİz, -lEr

 • bilir-im, bilir-sin, bilir, bilir-iz, bilir-siniz, bilir-ler
 • geliyor-um, alacak-sınız, olmuş-lar, bilmeliy-iz, gide-sin

2. -di’li geçmiş zamanla dilek-şart kipinde kullanılan kişi ekleri: 

-m, -n, —, -k, -nİz, -lEr

 • aldı-m, aldı-n, aldı, aldı-k, aldı-nız, aldı-lar
 • alsa-m, alsa-n, alsa, alsa-k, alsa-nız, alsa-lar

Emir çekimi de ayrı eklerle yapılır: git-sin, gid-in(iz), git-sinler

 Not: Çekim Tablosuna Bakınız:İndirmek İçin Tablo Üzerne tıklayınız.

İndir ⇒ Fiil Çekim Tablosu

3. OLUMSUZLUK EKİ: “-ma/-me”

• Fiil kök veya gövdelerine gelerek olumsuz çekimlerini yapar. Fiilin yapılmadığını, işin olmadığını bildirir. Bütün fillere gelebilir:

 • Gel-me-di, al-ma-dı, ver-mi-yor, ol-mu-yor, bil-me-meli, söyle-me!, dinle-me!

• Bazı durumlarda ekin ünlüsü daralır: Gel-mi-yor, oku-mu-yor, sev-mi-yor…

4. SORU EKİ: “mı/ mi/ mu/ mü”

• Soru eki isimlerden ve fiillerden sonra kullanılabilir. Eklendiği kelimeden ayrı yazılır. ünlü uyumlarına girer.

 • Aldık mı?
 • Geldi mi?
 • Okudun mu?
 • Gördün mü?
 • Bilir misiniz?
 • Okur musunuz?

Soru anlamının dışında başka görevlerde de kullanılır:  

• Seçenek sunar:

 • Alır mı almaz mı bilemem.

• Şart, koşul bildirir:

 • Buraya geldi mi tepesi atıyor.
 • Derslerine çalıştı mı kazanır.
 • Yollar kapandı mı gelemez.

• Zaman anlamı katar:

 • Hava bulutlandı mı yola çıkın, dedi.
 • Buraya geldi mi size de uğrar.

• Şaşırma, hayret, beklenmezlik bildirir; ünlem ifade eder:

 • Bir de onu karşımda görmeyeyim mi!
 • Aniden babasına rastlamasın mı!

• Tehdit, korkutma bildirir:

 • Sopayı elime aldım mı görürsün.

• Fiile kesinlik anlamı katar:

 • Bakarsın buraya uğrar mı uğrar.
 • Sizin işinizi yaptı mı yaptı.

5. EK-FİİL

• Fiillerin birleşik zamanlı çekimlerini yapmayı sağlar:

• “imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır. Genellikle bitişik yazılır.

 • çalışmış i-di-k ⇒ çalışmıştık
 • okuyor i-se ⇒ okuyorsa
 • okuyor i-miş-ler/okuyorlar imiş ⇒ okuyorlarmış
 • geliyor i-miş ⇒ geliyormuş
 • gelecek i-di ⇒ gelecekti
 • gelecek i-se ⇒ gelecekse

Ek-Fiil konusunda ayrıntılı bilgi için şu sayfayı inceleyiniz: Ek-Fiiller ve Özellikleri

———————–

 • -di’li geçmiş zamanın hikâyesi, şartı;
 • -miş’li geçmiş zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı;
 • şimdiki zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı;
 • gelecek zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı;
 • geniş zamanın hikâyesi, rivayeti, şartı;
 • dilek-şart kipinin hikâyesi, rivayeti;
 • istek kipinin hikâyesi, rivayeti;
 • gereklilik kipinin hikâyesi, rivayeti ve şartı ek-fiil alabilir. Bunlar için fiiller konusuna bakınız.

Ayrıca bakınız ⇒

Yapı (Şekil) Bilgisi:

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu