Zümre Öğretmenler Kurulu

Zümre Öğretmenler Kurulu

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 111-

(1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.

(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.

(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,
c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,
f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
ilgili konular da görüşülür.

Öğretim Yılı Başı Zümre Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

1- Öğretmenlerin, kurulun ilk toplantısında kendi aralarından birini, o öğretim yılı için zümre başkanı olarak seçmesi;(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:111)

2- Gündem maddelerinin sıralanması ve tutanağa aktarılması(Zümre gündemleri; planlama, hazırlık yapma, uygulama, tamamlama, pekiştirme, ölçme-değerlendirme, yönlendirme, teşvik etme, il birliği yapma, öğrenci merkezli öğrenme çalışmaları ağırlıklı olmalıdır.) Gündem maddelerinde açılış ve yoklama, dilek ve temenniler, kapanış maddelerini yer alması;

3- Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması;(Bir önceki öğretim yılı başında konulan hedeflerin gerçekleştirilme durumu, şubeler arasındaki başarı oranı; karşılaştırmalı sınav sonuçlarının konu ve şubeler bazında sonuçları; YGS ve LYS sonuçlarının Türkiye, il ve türündeki okullara göre durumu gibi hususların görüşülerek analizlerinin yapılması ve buna göre okul ve çevre imkanları da dikkate alınarak yeni hedeflerin belirlenmesi)

4- Anayasanın eğitimle ilgili maddeleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, planlamanın bu doğrultuda yapılması;

5- “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak,çalışmaların buna göre planlanması;(2104-2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)

6- Başarı durumunun görüşülmesi,hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti;başarının artırılması için alınması gereken önlemlerin görüşülmesi ve bununla ilgili kararlar alınması;

7- Programda belirtilen hedef ve davranışlar/kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi;

8- Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık-ders planlarının hazırlanması hususlarının görüşülmesi(Yıllık çalışma takvimi gözden geçirilerek fiili çalışma saatlerinin belirlenmesi,konulara göre dağılımının yapılması,konuların zorluk derecesine göre okutulma sürelerinin planlanması)

9- Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin (2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi) incelenmesi;tüm plan ve çalışmaların yönergeye uygun yapılması;

10- Bir önceki yıla ait ünitelendirilmiş yıllık ders planlarında “Değerlendirme” sütununa aktarılan hususların yeni planlamada dikkate alınması; (Ayrıca bir önceki yıl karşılaşılan aksamalar ve ders kesim raporlarında belirtilen hususların da dikkate alınması gerekir)

11– Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi;(Diğer zümrelerle hangi konuda,ne zaman ve nasıl iş birliği yapılacağına ilişkin esasların,iş birliği yapılması düşünülen zümre ile birlikte kararlaştırılması)

12– Bilim ve teknolojideki gelişmelerin,derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararların alınması;

13-Öğretim programlarında yer alan deneylerin planlara dengeli bir şekilde yerleştirilmesi; derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan ders araç-gereç,vb. ihtiyaçların belirlenmesi,temin edilmesi için okul yönetimine bildirilmesi;yönetimin zümrenin bu isteklerini karşılaması;eğitim bölgesindeki imkanların ortaklaşa kullanılması; (MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:19;Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği-Md:15)

14– Okul ve çevre imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilerek dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin isabetli bir biçimde planlanması;bununla ilgili araç-gereç ve dokümanın ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi;

15– Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak;öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması;

16– Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede;(yazılı,sözlü,test,uygulamalı sınav vb.) birlik beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması,uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması;ortak sınavların planlanması,uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara bağlanması(Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin sınavlarla ilgili hükümlerine dikkat edilmesi;sınavların şekli,soru sayısı,niteliği,soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması,soru türü ve soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması,soru türü ve soruların öğrenme aşamalarına göre düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,sınav sonuçlarının analizinin yapılması yönünde kararlar alınması)

17– Uygulamalı nitelikteki derslerin (Görsel Sanatlar,Müzik,Beden Eğitimi vb.) değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi;sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme kriterlerinin ve puanlarının belirlenmesi;(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:111)

18– Sözlü sınav puanı sayısının belirlenmesi; ( Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği)

19– Öğrencilere verilecek ödev/proje konularının belirlenmesi; konularının öğretim programlarına uygun olması,öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, çevre ve okul şartlarının göz önünde bulundurulması; ödevlerin/projelerin araştırmayı özendirici olması;ödevlerin toplanma,sunulma ve sergilenme tarihleri; yararlanılacak kaynakların gösterilmesi ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi yönünde kararlar alınması; (Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik-Md:11; 2300 Sayılı Tebliğler Dergisi)

20– Okulun, varsa bölümlerinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili görüşmelere yer verilmesi;

21– Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak,öğrenmelerini engelleyen eksiklerinin tamamlanması;kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda gerekli görüşmelere yer verilmesi;

22– Öğrencilerin Türkçe’yi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda uygulama birliği sağlayıcı hususların belirlenmesi;

23– Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar(Türkiye geneli,ili ve türündeki okullara göre net ortalaması ve sıralaması) üzerinde durulması;başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması; (Son üç yıla göre) Başarının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi;

24– Proje çalışmalarının değerlendirilmesi,yeni çalışmaların planlanması;

2. Dönem Başı Zümre Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

1- Öğretim yılı başı ve içinde yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama sonuçlarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi;
2- I.Kanaat dönemi başarı durumlarının (puan ortalamaları,genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi;başarının artırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi;
3- Ödevlerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi;
4- Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi;

Sene Sonu Zümre Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar:
1-I.ve II.dönem zümre toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

2- Eğitim-öğretim yılı II. kanaat ve yıl sonu başarı durumlarının (puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi;

3- 2551 Sayılı tebliğler Dergisinin 14.maddesi gereği ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planlarda-varsa-görülen eksikliklerin(konu dağılımı,süre,uygulama yönünden) değerlendirilmesi;

4- Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin(mevzuattan,araç-gereç yetersizliğinden,süreden vb.) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi;

Not:
1- Zümre toplantılarının gündemleri yukarıdaki hususlara göre oluşturulmalıdır. Okul müdürü zümre tutanaklarını incelerken gündemin bu hususlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder.
2- Zümre toplantılarında alınan kararların tutanağın son sayfasına toplu olarak yazılması, kararların takibi ve değerlendirilmesi açısından kolaylık sağlar.
3- Ayrıca okulun ve dersin özelliğine göre gündeme eklemeler yapılabilir.