Zümre Öğretmenler Kurulu

Zümre Öğretmenler Kurulu

8/8/2018 MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi (en son)

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri

Okul Sınıf/Alan Zümre Toplantı Takvimi:

Koordine ve Katılımcılar:
Koordine: Okul müdürü veya müdür yardımcısının koordinesinde
Katılımcılar: İlgili sınıf/alan öğretmenleri
Toplantı Tarihi:

  • Öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden 2 iş günü içinde
  • Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar ekim, kasım, aralık, mart ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü
  • Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, mayıs ayının son haftasında bir iş günü toplanarak, staj vapacak öğrencileri belirler

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri
MADDE – 12 (1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri; eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir. İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir ve e-Kurul ve Zümre Modülüne kurul/zümre başkanı yetkilisi olarak işlenmesi sağlanır. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan eğitini kurumu yönetimine bildirilir ve e-Kurul ve Zümre Modülüne kurul/zümre başkanı yetkilisi olarak işlenmesi sağlanır.

(2) Zorulu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde zümre başkam değiştirilemez.

(3) Eğitim kurumunda alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar.

(4) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Sene içerisinde yapılan toplantılarda, ders yılı başlamadan önce yapılan ilk toplantıda görüşülen gündem ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul ve Zümre Modülünde sadece onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluşmamış ise alman kararların oluşma düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve sonucu işlenmemiş karar bırakılmaz.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(6) Zümreler; Millî Eğitim Bakanlığı Zümrelerin Toplantı Takvimi’nde (EK-2) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu dununlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular* eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkammn katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından soma uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil İlgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve programına uygun yapılması,

c) Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

ç) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

e) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

f) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

g) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

ğ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

h) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

ı) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

i) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

j) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

k) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,

l) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kununlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

m) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(9) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,

b) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

c) Proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarının değerlendirilmesi,

ç) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerle ilgili konuların değerlendirilmesi, ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(10) Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar ekim, kasım, aralık, mart ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır.

(11) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, mayıs ayının son haftasında bir iş günü toplanarak, staj yapacak öğrencileri belirler.

(12) Eğitim kampüslerinde zümre öğretmenler kurulu toplantıları uygulanan her program için ayrı ayrı yapılır. Öğretmenler dersine girdikleri programların zümrelerine katılırlar.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu

Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu Toplantı Takvimi:

Koordine ve Katılımcılar:

Koordine: Eğitim kurumu müdürlüğünün koordinesi ve başkanlığında
Katılımcılar:  Sınıf/alan zümre başkanları
Toplantı Tarihi:

  • Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda
  • İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine

Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu
MADDE 13 – (1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu, sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde sınıf/alan zümre başkanları kurulu başkam değiştirilemez.

(2) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kumlu toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara toplantılar yapılır. Sene içerisinde yapılan toplantılarda, ders yılı başlamada önce yapılan ilk toplantıda görüşülen gündem ve alınan kararlar dışında yeni gündemler oluşmuş ise e-Kurul ve Zümre Modülünde sadece onlar için yeni bir toplantı kaydı oluşturulur. Yeni gündem oluşmamış ise alman kararların oluşma düzeyi değerlendirilerek sonuçları e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitini ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilerek e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve sonucu işlenmemiş karar bırakılmaz.’

(3) Eğitim kurumu sınıf/alaıı zümre başkanları kurulu; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kuınl ve Zümre Modülü üzerinden duyuınlacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

(4) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(5) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kumlu toplantılarında alınan kararlar sınıf/alan zümrelerinde yeniden değerlendirilerek gerekli önlemler alınır.

(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdüm/kurul başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile kurul başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından soma uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil kurul üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(7) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulunda;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Eğitim ve öğretimin planlanması,

c) Zümre ve alanlar arası işbirliği,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

d) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,

f) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların uygulanmasına yönelik planlamalar,

g) İş sağlığı ve güvenliği,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(8) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Alan/bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi,

b) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(9) Eğitim kampüslerinde ise alan zümre başkanları kurulu, her programın alan zümre öğretmenler kurulu başkanlarından oluşur.

ZÜMRELERİN TOPLANTI TAKVİMİ

Zümrelerin Toplantı Takvimi

Zümrelerin Toplantı Takvimi

Yönergenin Tamamını incele MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi – 08/08/2018 (en son)

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri
MADDE 111 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/9/2017-30182)

(1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri; eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder.

(2) Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içinde zümre başkanı değiştirilemez.

(3) Eğitim kurumunda, alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılırlar.

(4) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

(5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

(6) Zümreler; öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden 2 işgünü içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

(7) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

(8) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

b) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

c) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

ç) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

e) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği esaslarının belirlenmesi,

f) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

g) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

ğ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

h) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

ı) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

i) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

j) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

k) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi,

l) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

m) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(9) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca;

a) Dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi, gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,

b) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

c) Proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarının değerlendirilmesi,

ç) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerle ilgili konuların değerlendirilmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

(10) Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar ekim, kasım, aralık, mart ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir işgünü içinde yapılır.

(11) Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, mayıs ayının son haftasında bir iş günü toplanarak, staj yapacak öğrencileri belirler.

Öğretim Yılı Başı Zümre Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

1- “…Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder…” (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:111)

2- Gündem maddelerinin sıralanması ve tutanağa aktarılması (Zümre gündemleri; planlama, hazırlık yapma, uygulama, tamamlama, pekiştirme, ölçme-değerlendirme, yönlendirme, teşvik etme, iş birliği yapma, öğrenci merkezli öğrenme çalışmaları ağırlıklı olmalıdır.) Gündem maddelerinde açılış ve yoklama, dilek ve temenniler, kapanış maddelerini yer alması;

3- Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması; (Bir önceki öğretim yılı başında konulan hedeflerin gerçekleştirilme durumu, şubeler arasındaki başarı oranı; karşılaştırmalı sınav sonuçlarının konu ve şubeler bazında sonuçları; YGS ve LYS sonuçlarının Türkiye, il ve türündeki okullara göre durumu gibi hususların görüşülerek analizlerinin yapılması ve buna göre okul ve çevre imkanları da dikkate alınarak yeni hedeflerin belirlenmesi)

4- Anayasanın eğitimle ilgili maddeleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, planlamanın bu doğrultuda yapılması;

5- “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak,çalışmaların buna göre planlanması;(2104-2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)

6- Başarı durumunun görüşülmesi, hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti; başarının artırılması için alınması gereken önlemlerin görüşülmesi ve bununla ilgili kararlar alınması;

7- Programda belirtilen hedef ve davranışlar/kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi;

8- Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık-ders planlarının hazırlanması hususlarının görüşülmesi (Yıllık çalışma takvimi gözden geçirilerek fiili çalışma saatlerinin belirlenmesi, konulara göre dağılımının yapılması, konuların zorluk derecesine göre okutulma sürelerinin planlanması)

9- Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin (2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi) incelenmesi; tüm plan ve çalışmaların yönergeye uygun yapılması;

10- Bir önceki yıla ait ünitelendirilmiş yıllık ders planlarında “Değerlendirme” sütununa aktarılan hususların yeni planlamada dikkate alınması; (Ayrıca bir önceki yıl karşılaşılan aksamalar ve ders kesim raporlarında belirtilen hususların da dikkate alınması gerekir)

11– Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi; (Diğer zümrelerle hangi konuda, ne zaman ve nasıl iş birliği yapılacağına ilişkin esasların,iş birliği yapılması düşünülen zümre ile birlikte kararlaştırılması)

12– Bilim ve teknolojideki gelişmelerin,derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararların alınması;

13-Öğretim programlarında yer alan deneylerin planlara dengeli bir şekilde yerleştirilmesi; derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan ders araç-gereç,vb. ihtiyaçların belirlenmesi,temin edilmesi için okul yönetimine bildirilmesi;yönetimin zümrenin bu isteklerini karşılaması;eğitim bölgesindeki imkanların ortaklaşa kullanılması; (MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:19;Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği-Md:15)

14– Okul ve çevre imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilerek dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin isabetli bir biçimde planlanması; bununla ilgili araç-gereç ve dokümanın ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi;

15– Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak; öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması;

16– Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede; (yazılı, uygulamalı sınav vb.) birlik beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması, uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması; ortak sınavların planlanması,uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara bağlanması; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin sınavlarla ilgili hükümlerine dikkat edilmesi; sınavların şekli, soru sayısı, niteliği, soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması, soru türü ve soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması, soru türü ve soruların öğrenme aşamalarına göre düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının analizinin yapılması yönünde kararlar alınması)

17– Uygulamalı nitelikteki derslerin (İngilizce, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme kriterlerinin ve puanlarının belirlenmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:111)

18–  Performans  puanı sayısının belirlenmesi; (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği)

19– Öğrencilere verilecek ödev/proje konularının belirlenmesi; konularının öğretim programlarına uygun olması,öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, çevre ve okul şartlarının göz önünde bulundurulması; ödevlerin/projelerin araştırmayı özendirici olması;ödevlerin toplanma,sunulma ve sergilenme tarihleri; yararlanılacak kaynakların gösterilmesi ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi yönünde kararlar alınması; (Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik-Md:11; 2300 Sayılı Tebliğler Dergisi)

20– Okulun, varsa bölümlerinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili görüşmelere yer verilmesi;

21– Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak,öğrenmelerini engelleyen eksiklerinin tamamlanması;kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda gerekli görüşmelere yer verilmesi;

22– Öğrencilerin Türkçe’yi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda uygulama birliği sağlayıcı hususların belirlenmesi;

23– Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar (Türkiye geneli, ili ve türündeki okullara göre net ortalaması ve sıralaması) üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması; (Son üç yıla göre) Başarının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi;

24– Proje çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni çalışmaların planlanması;

2. Dönem Başı Zümre Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar

1- Öğretim yılı başı ve içinde yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama sonuçlarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi;
2- I.Kanaat dönemi başarı durumlarının (puan ortalamaları,genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi;başarının artırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi;
3- Ödevlerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi;
4- Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi;

Sene Sonu Zümre Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar:
1-I.ve II.dönem zümre toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

2- Eğitim-öğretim yılı II. kanaat ve yıl sonu başarı durumlarının (puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi;

3- 2551 Sayılı tebliğler Dergisinin 14.maddesi gereği ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planlarda-varsa-görülen eksikliklerin(konu dağılımı,süre,uygulama yönünden) değerlendirilmesi;

4- Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin(mevzuattan,araç-gereç yetersizliğinden,süreden vb.) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi;

Not:
1- Zümre toplantılarının gündemleri yukarıdaki hususlara göre oluşturulmalıdır. Okul müdürü zümre tutanaklarını incelerken gündemin bu hususlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder.
2- Zümre toplantılarında alınan kararların tutanağın son sayfasına toplu olarak yazılması, kararların takibi ve değerlendirilmesi açısından kolaylık sağlar.
3- Ayrıca okulun ve dersin özelliğine göre gündeme eklemeler yapılabilir.

Ayrıca bakınız->