Ses Olayları

Türkçede Ses Olayları Nelerdir? Örnekleri, Özellikleri

ahmet-hasim

Türkçede kelimeler türetilirken, çekimlenirken veya birleşirken kelimenin kökünde veya üzerine gelen ekte birtakım ses olayları meydana gelebilir.

Ünlü ve ünsüz harflerle ilgili bu ses olayları şunlardır:

1. Ünlü Düşmesi:

• Türkçede iki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer:

 • ul-u > oğlu
 • karın-ı > karnı
 • fikir-i > fikri
 • gönül-ü > gönlü…

• Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda ünlü düşmesi görülebilir:

 • kahve+altı > kahvaltı
 • kayın+ana > kaynana…

• Dilimize yabancı dillerden gelen bazı sözcükler, yardımcı fiillerle birlikte kullanıldığında sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü düşebilir:

 • seyir et- > seyret-
 • keşif et- > keşfet-
 • sabır et- > sabret- …

• Bazı sözcükler yapım eki aldığında ünlü düşmesi görülebilir:

 • oyun-a – > oyna-
 • ileri-le- > iler-le- ….

• “-idi,-imiş,-ise” ek fiilleri, sözcükle birleşirken kullanıma bağlı olarak “-i” sesi düşebilir:

 • güzel imiş > güzelmiş
 • yorgun ise > yorgunsa
 • garip idi > garipti…

• “ile” bağlacı veya edatı sözcükle birleştiğinde “i” ünlüsü düşer:

 • kedi ile>kediyle
 • çiçek ile>çiçekle …

2. Ünlü Daralması:

• Sonu düz-geniş ünlü ile biten sözcükler “-yor” ekini aldığında sözcüğün sonundaki “a” veya “e” sesi daralarak “ı, i, u, ü” seslerinden birine dönüşür:

 • başla-yor > başlıyor
 • gelme-yor>gelmiyor
 • oyna-yor>oynuyor…

. “de-” ve “ye-” fiilleri “-yor” ekinden başka ekler aldığında da daralmaya uğrar:

 • de-y-ecek > diyecek
 • ye-y-ecek > yiyecek
 • de-y-en > diyen
 • ye-y-en > yiyen …

Bu durum y yardımcı ünsüzün daraltıcı özelliğinden kaynaklanır.

3. Ünlü Türemesi:

• Ünsüzle biten bazı sözcükler “-cik” yapım ekini aldığında iki ünsüz arasında bir ünlü türer:

 • bir-cik > biricik
 • genç-cik > gencecik…

• Bazı sözcükler pekiştirilirken ünlü türemesi görülür:

 • sapasağlam
 • güpegündüz
 • düpedüz…

4. Ünsüz Yumuşaması

• Sonu “p, ç, t, k” sert ünsüzleri ile biten sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki bu sert ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ” ye dönüşür:

 • dolap-ı > dola-bı
 • burç-u > burcu
 • kilit-e > kilide
 • köpek-in > köpeğin …

• Dilimize yabancı dillerden gelen bazı sözcükler bu kurala uymaz:

 • millet-in
 •  hukuk-a
 • hürriyet-e…

• Dilimizdeki tek heceli sözcüklerin çoğu bu kurala uymaz:

 • at-ın
 • ölç-er
 • saç-ı …

• Sert ünsüzle biten özel isimler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşama yazıda gösterilmez:

 • Burak’ın
 • Zonguldak’a…

5. Ünsüz Uyumu (=Ünsüz Benzeşmesi=Ünsüz Sertleşmesi)

• Dilimizde sert ünsüzle (p, ç, t, k, f, s, ş, h)  biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır: 

Türkçede sert ünsüzle (p, ç, t, k, f, s, ş, h) biten bir kelime “c-d-g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında ekin başındaki c-ç’ye, d-t’ye, g-k’ye dönüşerek sertleşir.

 • aş-çı
 • ağaç-tan
 • seç-kin…

. Yumuşak ünsüzle biten kelimeler ise yumuşak ünsüzle başlayan ekler alır:

 • sev-gi
 • ev-den
 • göz-cü…

6. Ünsüz Düşmesi

• “k” ünsüzüyle biten bazı sözcüklere “-cik/-cek” eklerinden biri geldiğinde sözcük sonundaki “k” ünsüzü düşer:

 • çabuk-cak > çabucak
 • sıcak-cık > sıcacık
 • ufak-cık > ufacık…

7. Ünsüz Türemesi (Ünsüz İkizleşmesi)

• Dilimize yabancı dillerden gelen bazı sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ya da ünlüyle başlayan bir yardımcı fiille birleştiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane türer:

 • zan et- > zannet-
 • af eyle- > affeyle-
 • hak-ı > hakkı…

8. Yardımcı Ünsüzler (Kaynaştırma harfleri)

• Ünlü harfle biten bir kelimenin üzerine, ünlü harf ile başlayan bir ek geldiğinde araya “n, s, ş, y” harflerinden biri girer:

 • hava-y
 • sevgi-n-in
 • iki-ş-er …
 • biri-s-i

Dikkat! Bir kelimede meydana gelen ses olayının yazıda gösterilmemesi yazım yanlışına neden olur.

Ayrıca bakınız:

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu