Kurs Nedir? Kurs Türleri ve Özellikleri

Kurs Nedir? Kurs Türleri ve Özellikleri

Kurs Nedir?

Sözlükte “kurs” ne demek?

Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen derslere dayanan ve belli bir süresi olan eğitim etkinliği; dil kursu, hızlı okuma kursu, biçki dikiş kursu, sürücü kursu gibi.

Halk Eğitim Kursları

Yaygın Eğitim; Örgün eğitimin yanında ve dışındaki tüm kişileri hedef kitlesi içine alan ve yaşamboyu devam edenbir eğitimdir. Bu nedenle yaygın eğitimin hedef kitlesini geniş bir yetişkin grubu oluşturmaktadır.

 • Okuma-yazma bilmeyenler, temel eğitim eksikliği olanlar,
 • Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar,
 • Herhangi bir örgün eğitimi bitirmiş olanlar,
 • Örgün eğitime devam ederken, arta kalan boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler,
 • Bir mesleğe sahip olamayanlar,
 • Meslek değiştirmek isteyenler,
 • Yaşlı ve emekliler,
 • Yasal kısıtlılık altında bulunanlar,
 • Köyden kente göçenler,
 • Özel eğitim gerektiren kişiler,
 • Kendi işini kurmak isteyenler.

Halk Eğitimi merkezleri bünyesinde açılan kurslardan yararlanabilirler.

Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma-yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak, yeni yönetim düzenini geniş halk kitlelerine duyurmak ve benimsetmek amacını güden halk eğitim faaliyetleri, artık bugün istihdam ve eğitim amaçlı yeni yaygın eğitim modelleriyle toplumsal kalkınmaya hız veren biçimde sürdürülmektedir. Yaygın eğitim bireylere;

 • Okuma-yazma becerisi kazandırmayı ve bu becerisini günlük hayatında kullanabilmeyi,
 • Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyum sağlamayı,
 • Milli kültür değerlerimizi korumayı, geliştirmeyi, tanıtmayı ve benimsetmeyi,
 • Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma alışkanlıklarını kazandırmayı,
 • Boş zamanlarını değerlendirmeyi, beceri kazandırmayı, ekonomik güçlerini artırmayı, meslek edindirme ve mesleğini geliştirme imkanlarını sağlamayı,
 • Karşılaştıkları sorunları çözebilen, dengeli, verimli ve sağlıklı insan olmayı destekleyen bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir.

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan halk eğitimi merkezlerinde, kişilerin ilgi, istek, yetenek, beklenti ve taleplerine göre mesleki ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılması mümkün olabilmekte ve kurs saatlerinin düzenlenmesinde kursiyerlerin talepleri de dikkate alınmaktadır.

Kurslara Kabul: Halk eğitimi merkezlerince açılacak kurslara devam edeceklerde;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma (Yabancı uyruklular için valilik izni gerekir) şartı aranır.
 • Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur. Ancak ilköğrenim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumlarının öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilirler.
 • Örgün eğitime devam eden öğrenciler derslerinden arta kalan zamanlarda halk eğitimi etkinliklerinden yararlanabilirler.
 • Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum halk eğitimi merkezlerince kurs duyurularında belirtilir.

Kurslara Kayıt : Kurslara kayıt olmak üzere başvuranlardan

 • nüfus cüzdanı (kayıttan sonra örneği alınarak geri verilir),
 • öğrenim belgesi,
 • ikametgah belgesi ile belge defteri için iki adet fotoğraf istenir.
 • Okur yazar olmayan vatandaşlardan öğrenim belgesi talep edilmez. Ancak açılacak kurslarda bu kişilerin okur yazar hale getirilmeleri yönünde gerekli önlem alınır.
 • Kurslara kayıt için bireysel olarak başvuru yapılacağı gibi halk eğitimi merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden uzak yerleşim birimlerinde ikamet edenler, bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Mahalle muhtarlıkları ve okul-kurum müdürlükleri kendilerine yapılan başvuruyu ilgili halk eğitimi merkezine ulaştırdıktan sonra halk eğitim merkezleri talep doğrultusunda alan çalışması yaparak kursun açılması yönünde gerekli önlemleri alır.

Kurslara Kayıt Dönemleri : Kurslara kayıt olmak için yılın on iki ayında halk eğitimi merkezlerine başvuru yapılabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için sadece bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durum da merkez yönetimince iletişim araçları yoluyla duyurulur.

Kurslara Devam: Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Kurs süresinin 1/5’i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve belgesi verilmez. Geç kalmayı alışkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık işlemi yapılır.

Kurslar Nasıl Açılır?

Kurslar genel olarak 15 kişilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların yaşatılması yönünde açılacak kurslarda katılım sayısı 15’ten daha aza indirilebilinir. Bu husus istihdam kolaylığı sağlayan, üretime yönelik gelir getirici kurslar için de geçerlidir.

Kurslar Nerelerde Açılır?

Halk eğitim kursları genel olarak;

 • Halk eğitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarında,
 • Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde,
 • Eğitim odalarında,
 • Ceza ve ıslah evlerinde,
 • Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda,
 • Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda,
 • Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde,
 • İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde açılır.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Yıllık Çalışma Süresi: Halk eğitimi merkezlerindeki etkinlikler yılın on iki ayında sürdürülür. Kadrolu kurs öğretmenleri yıllık izinlerini diğer örgün eğitimde görevli öğretmenler gibi kullanırlar. Öğretmen/öğreticiler ile kursiyerlerin ortak talepleri doğrultusunda kurslar tatil dönemlerinde de devam edebilir.

Kursların Haftalık Çalışma Süresi: Kursların haftalık çalışma süresi, uygulanan programın, kurs yerinin durumu, kursiyerlerin devam edebilmeleri durumları dikkate alınarak merkez müdürlüğünce belirlenir.

Kursların Günlük Çalışma Saatleri: Kurslar uygulanan programın, katılımcıların devam edebilmeleri talepleri ve imkanların dikkate alınması suretiyle sabah 07.00 ile 24.00 (tam gün tam yıl uygulaması kapsamında) saatleri arasında belirlenir ve mülki amir onayı ile uygulanır.

Kurslarda Bir Ders Saati Süresi: Kurslarda bir ders saati süresi 40 dakikadır. Atelye veya uygulamalı derslerde blok ders yapılabilir.

Kurslarda Başarı Değerlendirmesi: Kurs süresince uygulanan öğretim programının özelliğine göre;

 • Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna,
 • Yapılacak ev ödevlerinin sonucuna,
 • Öğretim süresince bitiminde yapılacak sınav sonucuna göre kursiyerlerin başarısı saptanır.

Öğretim süresi sonunda kursiyerlerin başarılı sayılabilmesi için, kurs programında öğretim süresi içinde alınan notların ortalaması ile öğretim süresi sonunda yapılacak sınavlarda alınan notun ortalamasının en az beş olması gerekir. Buçuklu notlar tama çıkarılır. Değerlendirmelerde en yüksek not on üzerinden takdir edilir. Her öğretmen kursiyerlere vereceği notlar için bir not çizelgesi tutar. Not çizelgesine öğretim süresince kursiyerlere verilen notlar yazılır. Bu çizelge denetleme yetkisi olanlardan başkasına gösterilmez ve kurs sonunda müdüre teslim edilir. Kurslarda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi, kursa devam edip de başaramayanlara kursa devam belgesi verilir.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır: Halk eğitimi merkezlerinde okuma yazma, mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılır. Tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir.

Kurs Dışı Etkinlikler Hangileridir?: Halk eğitimi merkezlerinde kurs faaliyetlerinin dışında sosyal ve kültürel uygulama denilen yarışma, toplantı, sempozyum, sergi, seminer, konferans, gezi, kutlama vb. etkinlikler de düzenlenir. Ayrıca gönüllü kişilerden oluşturulan eğitsel kollarda sosyal kültürel amaçlı faaliyetler düzenlenir. Sosyal kültürel uygulamalar ile eğitsel kollara katılacaklarda kursiyer olma şartı aranmaz. Bu etkinliklere kurslara kayıtlı kişiler katılabilecekleri gibi kayıtlı olmayan gönüllü kişilerde devam edebilmektedirler.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Üretime Yönelik Açılan Kurslar: Halk eğitimi merkezlerinde boş zamanları değerlendirmek, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla beceri geliştirmeye yönelik kurslar açıldığı gibi, kişilere istihdam kolaylığı sağlayıcı, üretime dönük, gelir getirici kurslarda düzenlenir. Bu kurslar normal şekilde açılacağı gibi halk eğitimi merkezleri bünyesindeki döner sermaye işletmeleri yoluyla da açılır. Kurslara devam edenler bir yandan ilgili kurs dalında bilgi ve beceri sahibi olurken diğer yandan da üretime katılarak gelir elde edebilmektedirler. Halıcılık, kilimcilik, trikotaj, makine nakışları, konfeksiyon, bez dokuma, el sanatları, ayakkabıcılık, ağaç işleri, gümüş işlemeciliği, çinicilik kursları üretime yönelik düzenlenen kurslardan bazılarıdır.

Halk Eğitimi Merkezlerinde Engelli Kişiler İçin Açılan Sosyal-Kültürel ve Mesleki Teknik Amaçlı Kurslar: Bakanlığımız özel eğitim gerektiren kişilere duygusal yaklaşım yerine gerçekçi yaklaşım sağlayıp onları üretici kılmak, topluma kazandırmak, istihdamlarını kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak, sosyal aktivitelere katılımlarını teşvik etmek amacıyla halk eğitimi merkezleri yoluyla kurslar düzenlemektedir. Bağımsız kurs veya kaynaştırma şeklinde düzenlenen kurslarda kişilerin engel durumları dikkate alınmaktadır.

MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bağlı birimleri işbirliğinde sürdürülen kurslar: İşitme engelliler, konuşma engelliler, zihinsel engelliler, hastanede yatan çocuklar, görme engelliler, bedensel engelliler şeklinde planlanıp uygulanmaktadır.

Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Resmi ve Özel Kuruluşlar İle Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği: Halk eğitimi faaliyetleri halk eğitimi merkezlerince ve tamamen halk eğitimi merkezlerinin imkanlarıyla açıldığı gibi belli prensipler dahilinde diğer resmi ve özel kurum-kuruluşlar ile gönüllü kuruluşlar işbirliğinde de düzenlenir. Birlikte hazırlanıp uygulamaya konulan bir işbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen kurslarda tarafların yükümlülükleri ve görevleri açık olarak belirtilir ve faaliyetler bu doğrultuda yürütülür.

Ayrıca bakınız ⇒

YAZILI ANLATIM

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.