Kategori: Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü L Harfi

L Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri LA-EDRİ: Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına “bilmiyorum” anlamında yazılan sözcük. LAFÇILIK: Özellikle yazılı edebiyatta anlatımı gereksiz sözlerle doldurma ve bunu alışkanlık edinme. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü M Harfi

(M) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri MAKLUB Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, bab, aba gibi. MAZMUN Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü N Harfi

(N) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri NAKARAT Şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. Bu bölüm, anlam bakımından her bendi şiirin ana duygusuna bağlar. Şiirin, nakarat bölümlerinde ifade olunan duygu …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü O-Ö Harfi

(O-Ö) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri -O- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri OTOBİYOGRAFİ Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değer taşımalıdır. OTOGRAF Yazarın kendi el yazısı. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü P Harfi

(P) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri PASTORAL Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler’in bukolik dedikleri bu türü Edebiyat-ı Cedide’ciler eş’ar-ırâiyâne (Çoban şiirleri) diye adlandırmışlardır. Pastoral şiir, …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü S-Ş Harfi

(S-Ş) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri S Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri SADR Bir beyitte birinci mısraının ilk parçası ile nesirde (düzyazıda) cümlenin ilk parçası. SAGU İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü T Harfi

(T) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri TAHLİL (İÇ ÇÖZÜMLEME): Kişilerin ve durumların gözle görülemeyen taraflarının anlatılmasıdır. Tahliller, psikolojik ve sosyolojik olabilir. Kişilerin iç dünyası, yazar tarafından açıklanır. “Ve kaderine karışan …
Nedir?

İsim (Ad) Tamlamaları

İsim (Ad) Tamlamaları ve Özellikleri 1) Belirtili İsim (Ad) Tamlaması 2) Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması 3) Zincirleme İsim (Ad) Tamlaması 4) Takısız İsim (Ad) Tamlaması 5) Karma Tamlama İsim …
Nedir?

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Belirtisiz isim (ad) tamlaması nedir? Tamlayanın ek almadığı, tamlananın da belirtili isim tamlamasında olduğu gibi iyelik eki aldığı isim tamlamasıdır. Tamlayan ek …
Nedir?

Takısız İsim (Ad) Tamlaması

Takısız İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Takısız isim (ad) tamlamasının tanımı: Tamlayanın da tamlananın da ek almadığı isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamasında tamlayanın görevi, tamlananın neden yapıldığını (aslını, …
Nedir?

Karma Tamlama

Karma Tamlama Nedir? Özellikleri, Örnekleri Karma tamlamanın özelliği şudur: Bir isim tamlamasının tamlayanının, tamlananının veya her ikisinin birden bir sıfat tarafından nitelenmesi ya da belirtilmesi. Başka bir deyişle; tamlayan, …
Nedir?

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

Zamir (Adıl) Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Bazı cümlelerde iyelik zamiri kullanılmadığı taktirde bir anlam belirsizliği ortaya çıkar. Cümlenin başına hem ‘senin‘ hem de ‘onun‘ zamirini getirebiliyorsak orada bir anlam belirsizliği vardır. Bu tip cümlelerdeki anlam …
Nedir?

Anlatım Bozuklukları Konu Testi

Anlatım Bozuklukları Konu Testi ve Cevapları 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Emile Zola şöyle diyor: “Artık zevk olsun diye, tasvir için tasvir yapmamamız gerektiğini biliyoruz.” B) Şiirin, …
Nedir?

Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması

Sözcüklerin ve Sözcük Öbeklerinin Yanlış Yerde Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Bir cümle içinde sözcükler, bulunması gereken yerde bulunmazsa anlam karışıklığı, anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Cümlenin anlamında belirsizlik olur. Örnekler: …
Nedir?

Anlatım Bozuklukları

Anlatım Bozuklukları ve Anlatım Bozukluklarının Nedenleri Dilin en önemli görevi onu kullanan insanlar arasındaki anlaşmayı sağlamaktır. Söylenmek istenen her şey, açık, yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir. İyi bir cümlede kelimeler …
Nedir?

Sözcüklerin Yanlış Kullanılması (Anlatım Bozukluğu)

Sözcüklerin Yanlış Kullanılmasından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Sözcüklerin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozuklarını şu başlıklar altında inceleyebiliriz: 1. Birbiriyle Karıştırılan Sözcüklerin Kullanımı 2. Bir Sözcüğün Yerine Yanlış Anlam Verecek Şekilde …
Nedir?

Tamlamalarla İlgili Anlatım Bozuklukları

Tamlamalarla İlgili Anlatım Bozuklukları 1) Bir sıfatla bir ismin (adın) ortak tamlanana bağlanması anlatımı bozar: Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna neden olur; çünkü isim tamlamalarında …
Nedir?

Özne Eksikliği-Yanlışlığı

Özne Yanlışlığından veya Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Cümlede öznenin bulunmamasından, öznenin gereksiz ekler almasından ya da özne olmayacak bir sözün özne gibi kullanılmasından kaynaklanır. Örnekler: O insanların sayısı azalıyor, …
Nedir?

Tümleç Yanlışları-Eksiklikleri

Tümleç Yanlışlarından/Eksikliklerinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları Özellikle sıralı cümlelerde tümleç (dolaylı tümleç, nesne (düz tümleç), zarf tümleci) kullanılması gereken yerde kullanılmamışsa anlatım bozulur. Bir tümlecin birden çok yüklem için ortak …
Nedir?

Yapısına Göre Cümle Türleri

Yapısına Göre Cümle Türleri: Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümleler ve Özellikleri Yapısına göre cümle türleri şunlardır: 1. Basit Cümle 2. Birleşik Cümle a. Girişik Birleşik Cümle b. İç İçe …
Nedir?

Anlamına Göre Cümle Türleri

Anlamına Göre Cümle Türleri İşin, oluşun, hareketin, durumun, kılışın yüklemde nasıl anlatıldığına göre cümleler çeşitlere ayrılır. Burada işin yapılıp yapılmadığı, durumun varlığı yokluğu, işin istenildiği ya da emredildiği, bildirildiği …
Nedir?

Öğelerin Dizilişine Göre Cümle Türleri

Öğelerin Dizilişine Göre Cümle Türleri Öğelerinin dizilişine göre cümle türleri şunlardır: 1. Kurallı (Düz) Cümle 2. Devrik Cümle 3. Eksiltili Cümle Türkçe cümle yapısında öğe dizilişi şöyledir: Özne + tümleçler + yüklem. Yüklem …