Şiir Bilgisi Ders Slaytları, Sunuları

Şiir Bilgisi Ders Slaytları, Sunuları

Şiir Bilgisi Sunusu

Tüm Şiir Bilgisi Konularını kapsayan 50 slaytlık sunum:

İndir ⇒ Siir_Bilgisi_Sunu_Slayt.pptx (2533 indirme )

Sunu içeriğinden bir bölüm:

Duyguları, izlenimleri, coşkuları sözlerin uyumlu kullanımıyla, imgelerle etkili bir biçimde dile getiren edebi türe şiir denir.

Genel olarak uyaklı, ölçülü sözlere nazım denir.

Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve kafiyeli olarak anlatıldığı şiirlere “manzum şiir” denir.

Her manzume şiir olmayacağı gibi her şiir de nazım olmayabilir. Çünkü ölçü ve uyak olmadan da şiir yazılabilir. Ölçüsüz ve uyaksız yazılmış şiirlere serbest şiir denir.

Düzyazı biçiminde yazılmış şiirlerde bulunmaktadır. Böyle şiirlere mensur şiir denir.

TÜRK ŞİİRİNDE NAZIM BİÇİMLERİ VE TÜRLERİ

Nazım Birimi

Şiirde iki temel unsur vardır.Bunlar “biçimsel(dış)” ve “içeriksel(iç)” olarak sınıflanabilir. Biçimsel unsurların başında nazım birimi gelir.

Şiiri oluşturan dize kümelerin “nazım birimi” denir. Nazım birimi,nazım şekillerini belirlemede ölçü olarak kullanılır. Şiirde en küçük nazım birimine “mısra(dize)” denir.

İslamiyet’ten önceki Türk şiirinde ve Halk şiirinde “dörtlük”, Klasik Türk şiirinde (Divan şiiri) “beyit”, Çağdaş Türk şiirinde ise “dize” nazım birimi olarak kullanılmıştır.

Dize(Mısra): Şiirde her satıra mısra(dize) denir. Dize nesirdeki cümlenin karşılığıdır. Dizeler büyük harfle başlar.

Beyit: İki dizeden oluşan ve bütünlük gösteren bölümlere “beyit” denir. Aynı ölçüde ve anlamca birbirine yakın iki dizeden oluşur.

Bölüm(Küme,Bent): İkinin üstünde bütünlük oluşturan dizelere “bölüm(bent)” denir.

Dörtlük: Dört dizeden oluşan kümeye “dörtlük” denir. Halk edebiyatının temel birimlerinden biridir. Bunlar düz yazıdaki paragraf gibidir.

Kıt’a: Bir şiirde ikiden fazla dizenin oluşturduğu bölüme “bent” veya “kıt’a” denir.

Nazım Biçimi(Nazım Şekli)

Manzumelerin uyak örgüsü,nazım birimi, ölçüsü ve konusuna göre kazandığı dış özelliğin genel adına “nazım biçimi” denir.

İslamiyet Öncesi

 • Koşuk
 • Sagu
 • Destan

Halk Edebiyatı

 • Destan
 • Semai
 • İlahi
 • Koşma
 • Varsağı
 • Nefes
 • Mani
 • Türkü…

Divan Edebiyatı

 • Gazel
 • Kaside
 • Mesnevi
 • Mersiye
 • Muhammes
 • Müseddes
 • Müstezat
 • Terkib-i Bent
 • Terci-i Bent
 • Rubai
 • Murabba
 • Şarkı
 • Tuyuğ…

Ayrıca bakınız ⇒ ŞİİR BİLGİSİ – ŞİİR TÜRLERİ

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu