Hakimane Şiir Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Hakimane Şiir Nedir?

Hakimane Şiir: Didaktik, öğretici bir nitelik taşıyan, bir hikmeti dile getiren şiirlere hakimane şiir veya hikemi şiir denir.

Bu tanım şiirin bütününü kapsamaz. Bir kasidenin ya da bir gazelin tek bir beyti de hakîmâne olabilir.

Genel olarak mesneviler konularına göre hakîmâne nitelik taşırlar.

Kıtalar, rubailer de çoğunlukta hakîmâne şiirlerdir.

Örnekler:

Dehr içinde bir yıkık divâr görsen öyle bil
Bir Süleyman mülküdür kim çerh viran eylemiş (Fuzulî)

Meyletme ol yâre ki ağyâr ile değmiş
Efsürde olan gülde letâfet bulunur mu (Şeyhülislam Yahya)

Yâ Rab ne eksilirdi deryâ-yı izzetinden
Peymâne-i vücûda zehr-âb dolmasaydı

Âzade-ser olurdum âsib-i derd ü gamdan
Yâ dehre gelmeseydim yâ aklım olmasaydı (Ziya Paşa)

Detaylı bilgi için ayrıca bakınız->

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu