Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – V

Türkçe İmla (Yazım) Kılavuzu – V

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 • vaat,-di
 • vaaz
 • vaaz etmek
 • vabeste
 • vacip,-bi
 • vacip olmak
 • vade
 • vade bitimi
 • vadeli
 • vadeli döviz ticareti
 • vadeli hesap,-bı
 • vadeli mevduat
 • vadeli satış
 • vadesiz
 • vadesiz hesap,-bı
 • vadesiz mevduat
 • vade sonu
 • vadetme
 • vadetmek
 • vadi
 • vaftiz
 • vaftizhane
 • vagina
 • vagon
 • vagonet
 • vagon restoran
 • vagotoni
 • vah
 • vaha
 • vahamet
 • vahametli
 • vahdaniyet
 • vahdet
 • vahdetivücut,-du
 • vahi
 • vahim
 • vahit,-di
 • vahiy,-hyi
 • vahşet
 • vahşî
 • vahşîce
 • vahşî hayvan
 • vahşîleşme
 • vahşîleşmek
 • vahşîlik,-ği
 • vahşî orman
 • vahşiyane
 • vahvahlanma
 • vahvahlanmak
 • vahyolunma
 • vahyolunmak
 • vaiz
 • vaizlik,-ği
 • vak’a
 • vak’anüvis
 • vak’anüvislik,-ği
 • vakar
 • vakarlı
 • vakarsız
 • vakayiname
 • vaketa
 • vakfe
 • vakfetme
 • vakfetmek
 • Vakfıkebir (ilçe)
 • Vakfıkebir yağı
 • vakfiye
 • vakıa
 • vakıf,-kfı (para,
 • mülk)
 • vâkıf (bilen;
 • vakfeden)
 • vakıf arazisi
 • vakıf geliri
 • vakıf malı
 • vakıfname
 • vâkıf olmak
 • vakıf senedi
 • vakıf toprağı
 • vaki,-i
 • vakit,-kti
 • vakitçe
 • vakitli
 • vakitli vakitsiz
 • vakitsiz
 • vakit vakit
 • vaklama
 • vaklamak
 • vaks
 • vaktaki
 • vaktikerahat
 • vaktiyle
 • vaktizamanında
 • vakum
 • vakumlama
 • vakumlamak
 • vakur
 • vakvak (ördek)
 • vak vak
 • vakvaklama
 • vakvaklamak
 • vale
 • valf
 • vali
 • valide
 • valide sultan
 • valilik,-ği
 • valiz
 • vallahi
 • vallahi billâhi
 • vallahi tallahi
 • valör
 • vals
 • vamp
 • vampir
 • Van
 • vana
 • vanadyum
 • vandal
 • vandalizm
 • vandallık,-ğı
 • vanilya
 • Van kedisi
 • vantilâtör
 • vantrilok,-ğu
 • vantuz
 • vapur
 • vapurculuk,-ğu
 • vapurdumanı
 • (renk)
 • var
 • varagele
 • varagele
 • bombardımanı
 • varagele botu
 • varagele halatı
 • varagele kayığı
 • varak,-ğı
 • varaka
 • varakçı
 • varaklama
 • varaklamak
 • varaklanma
 • varaklanmak
 • varaklı
 • varakpare
 • varan
 • varda
 • vardabandıra
 • vardacı
 • vardakosta
 • vardelâ
 • vardırma
 • vardırmak
 • vardiya
 • vardiyacı
 • vareste
 • var etmek
 • vargel
 • vargel tezgâhı
 • vargı
 • var gücüyle
 • varılma
 • varılmak
 • varış
 • varış çizgisi
 • varışlı
 • varışlılık,-ğı
 • varış yeri
 • varı yoğu
 • varidat
 • varidatçı
 • varide
 • varil
 • varis (damar
 • genişlemesi)
 • vâris (mirasçı)
 • varisli
 • vârisli
 • varissiz
 • vârissiz
 • varit,-di
 • varit olmak
 • variyet
 • variyetli
 • var kuvvetiyle
 • varlık,-ğı
 • varlık bilimci
 • varlık bilimi
 • varlık birliği
 • varlık kartı
 • varlıklı
 • varlıklılık,-ğı
 • varlık nedeni
 • varlık sebebi
 • varlıksız
 • varma
 • varmak
 • var olmak
 • varoluş
 • varoluşçu
 • varoluşçuluk,-ğu
 • varoş
 • varsağı
 • varsayım
 • varsayımlı
 • varsayımsal
 • varsıl
 • varsıl erki
 • varsıllaşma
 • varsıllaşmak
 • varsıllık,-ğı
 • varta
 • Varto (ilçe)
 • varyant
 • varyasyon
 • varyemez
 • varyete
 • varyeteci
 • varyetecilik,-ği
 • var yok
 • varyos
 • vasat
 • vasatî
 • vasatî irtifa
 • vasatî sür’at,-ti
 • vasektomi
 • vasıf,-sfı
 • vasıflandırma
 • vasıflandırmak
 • vasıflanma
 • vasıflanmak
 • vasıflı
 • vasıflı işçi
 • vasıflılık,-ğı
 • vasıfsız
 • vasıfsız işçi
 • vasıfsızlık,-ğı
 • vasıl
 • vasıl olmak
 • vasıta
 • vasıta hâli
 • vasıta hâli eki
 • vasıtalı
 • vasıtalık,-ğı
 • vasıtalı vergi
 • vasıtasıyla
 • vasıtasız
 • vasıtasızlık,-ğı
 • vasıtasız vergi
 • vasi,-si (mirası
 • yöneten)
 • vâsi,-i (geniş, engin)
 • vasilik,-ği
 • vasistas
 • vasiyet
 • vasiyet etmek
 • vasiyetname
 • vaşak,-ğı
 • Vaşington portakalı

 

 • vat
 • vatan
 • vatan borcu
 • vatandaş
 • vatandaşlık,-ğı
 • vatan haini
 • vatan hainliği
 • vatanî
 • vatanî görev
 • vatanî vazife
 • vatanlaştırma
 • vatanlaştırmak
 • vatanperver
 • vatanperverlik,-ği
 • vatansever
 • vatanseverlik,-ği
 • vatansız
 • vatansızlık,-ğı
 • vatka
 • vatlık,-ğı
 • vatman
 • vatoz
 • vat saat,-ti
 • vatvat
 • vaveylâ
 • vay
 • vaybabamcı
 • (yankesici)
 • vaybabamcılık,-ğı
 • vayvaycı
 • vayvaycılık,-ğı
 • vazedilme
 • vazedilmek
 • vazelin
 • vazelinleme
 • vazelinlemek
 • vazetme
 • vazetmek
 • vazgeçilme
 • vazgeçilmek
 • vazgeçirme
 • vazgeçirmek
 • vazgeçme
 • vazgeçmek
 • vazı,-z’ı
 • vazıh
 • vaz’ıhamil,-mli
 • vazııkanun
 • vazıyet (el koyma)
 • vazife
 • vazife aşkı
 • vazife etmek
 • vazife kurbanı
 • vazifelendirilme
 • vazifelendirilmek
 • vazifelendirme
 • vazifelendirmek
 • vazifeli
 • vazife şehidi
 • vazifeşinas
 • vaziyet
 • vazo
 • vazolunma
 • vazolunmak
 • ve
 • veba
 • vebal,-li
 • vebalı
 • ve başkaları
 • ve benzerleri
 • veca,-ı
 • vecibe
 • vecih,-çhi
 • vecit,-cdi
 • veciz
 • vecize
 • veçhe
 • veçhişebeh
 • veda,-ı
 • veda etmek
 • vedalaşma
 • vedalaşmak
 • ve devamı
 • vedia
 • ve diğerleri
 • vefa
 • vefakâr
 • vefakârlık,-ğı
 • vefalı
 • vefasız
 • vefasızlık,-ğı
 • vefat
 • vefat etmek
 • vefat ilmühaberi
 • vefiyat
 • vehim,-hmi
 • vehimli
 • vehleten
 • vehmetme
 • vehmetmek
 • vejetalin
 • vejetalizm
 • vejetarizm
 • vejetaryen
 • vejetaryenlik,-ği
 • vejetasyon
 • vekâlet
 • vekâleten
 • vekâleten atama
 • vekâleten atanma
 • vekâlet etmek
 • vekâletname
 • vekâlet ücreti
 • vekil
 • vekilharç,-cı
 • vekilharçlık,-ğı
 • vekillik,-ği
 • vekillik etmek
 • vekil vükelâ
 • vektör
 • velâdet
 • velâyet
 • velâyetname
 • veledizina
 • velense
 • velespit,-di
 • velet,-di
 • velev
 • velfecri

 

 • velhâsıl
 • velhâsılıkelâm
 • veli
 • veliaht,-dı
 • veliahtlık,-ğı
 • velilik,-ği
 • velinimet
 • veliyullah
 • velûr
 • velût,-du
 • velvele
 • velveleci
 • vena
 • Venezuelâ
 • Venezuelâlı
 • Venüs
 • venüsçarığı (bitki)
 • veranda
 • veraset
 • veraset ilâmı
 • veraset ve intikal
 • vergisi
 • verdi
 • verdirme
 • verdirmek
 • vere
 • verecek,-ği
 • verecekli
 • verem
 • veremli
 • verem olmak
 • verese
 • veresiye
 • veresiyeci
 • veresiyecilik,-ği
 • verev
 • verevine
 • vergi
 • vergi bağışıklığı
 • vergi beyannamesi
 • vergici
 • vergicilik,-ği
 • vergi dairesi
 • vergi dilimi
 • vergi iadesi
 • vergi kaçağı
 • vergi kaçakçılığı
 • vergi kaçakçısı
 • Vergi Kanunu
 • vergileme
 • vergilemek
 • vergilendirilme
 • vergilendirilmek
 • vergilendirme
 • vergilendirmek
 • vergili
 • vergi matrahı
 • vergi muafiyeti
 • vergi mükellefi
 • vergi rekortmeni
 • vergisiz
 • vergi yükümlüsü
 • veri
 • veri bankası
 • verici
 • veri dosyası
 • veri işlem
 • verile
 • verile emri
 • veriliş
 • verilme
 • verilmek
 • verim
 • verimkâr
 • verimli
 • verimlilik,-ği
 • verimsiz
 • verimsizleşme
 • verimsizleşmek
 • verimsizlik,-ği
 • veri ortamı
 • veriş
 • veriştirme
 • veriştirmek
 • verit,-di
 • veri tabanı
 • veri toplama
 • verkaç
 • verme
 • vermek
 • vermut
 • vernik,-ği
 • vernikleme
 • verniklemek
 • verniklenme
 • verniklenmek
 • verniye
 • veronika
 • versiyon
 • veryansın
 • veryansın etmek
 • vesaik,-kı
 • vesaire
 • vesait
 • vesaitinakliye
 • vesayet
 • vesika
 • vesikacı
 • vesikacılık,-ğı
 • vesika fotoğrafı
 • vesikalı
 • vesikalık,-ğı
 • vesikalık fotoğraf
 • vesikalık
 • resim,-smi
 • vesikasız
 • vesile
 • vesselâm
 • vestiyer
 • vestiyerci
 • veston
 • vesvese
 • vesveseli
 • veteriner
 • veteriner hekimliği
 • veterinerlik,-ği
 • vetire
 • veto
  veto etmek
 • veto hakkı
 • veya
 • veyahut
 • vezaret
 • vezikül
 • vezin,-zni
 • vezinli
 • vezinsiz
 • vezir
 • veziriazam
 • Vezirköprü (ilçe)
 • vezirlik,-ği
 • vezirparmağı (tatlı)
 • vezir vüzera
 • vezne
 • vezneci
 • veznecilik,-ği
 • veznedar
 • veznedarlık,-ğı
 • vıcıklama
 • vıcıklamak
 • vıcıklık,-ğı
 • vıcık vıcık
 • vıcık vıcıklık,-ğı
 • vıcırdama
 • vıcırdamak
 • vıcırdaşma
 • vıcırdaşmak
 • vıcır vıcır
 • vıdı vıdı
 • vıdı vıdı etmek
 • vık vık
 • vınıltı
 • vınlama
 • vınlamak
 • vırıldama
 • vırıldamak
 • vırıldanma
 • vırıldanmak
 • vırıltı
 • vırlama
 • vırlamak
 • vırt zırt
 • vır vır
 • vırvırcı
 • vır vır etmek
 • vız
 • vızıldama
 • vızıldamak
 • vızıldanma
 • vızıldanmak
 • vızıltı
 • vızır vızır
 • vızlama
 • vızlamak
 • vız vız
 • vızvız böceği
 • vibrasyon
 • vibratör
 • vibriyon
 • vicahen
 • vicahî
 • vicdan
 • vicdanen
 • vicdanî
 • vicdanlı
 • vicdansız
 • vicdansızca
 • vicdansızlık,-ğı
 • vida
 • vidala
 • vidalama
 • vidalamak
 • vidalanma
 • vidalanmak
 • vidalı
 • vidanjör
 • vidasız
 • video
 • videobant,-dı
 • videocu
 • videoculuk,-ğu
 • videokaset
 • videoteyp,-bi
 • vido
 • vidolu
 • vidosuz
 • Vietnam
 • Vietnamlı
 • viglâ
 • vikaye
 • vikaye etmek
 • vikont
 • vikontes
 • vilâdî
 • vilâyet
 • vilâyet binası
 • villâ
 • vinç,-ci
 • vinter
 • vinyet
 • vira
 • viraj
 • virajlı
 • virajsız
 • viran
 • virane
 • viranelik,-ği
 • viranlaşma
 • viranlaşmak
 • viranlık,-ğı
 • viran olmak
 • Viranşehir (ilçe)
 • virdizeban
 • virdizeban etmek
 • vire
 • virgül
 • virman
 • virolog,-ğu
 • viroloji
 • virt,-di
 • virtüoz
 • virtüozluk,-ğu
 • virüs
 • visal,-li
 • visamiral,-li
 • viski
 • viski bardağı
 • viskonsül
  viskoz
 • viskozite
 • viskozite değeri
 • vişnap,-bı
 • vişne
 • vişneçürüğü (renk)
 • vişne hoşafı
 • vişneli ekmek,-ği
 • vişne reçeli
 • vişne suyu
 • vişne şurubu
 • vitamin
 • vitaminli
 • vitaminsiz
 • vitaminsizlik,-ği
 • vitellüs
 • vites
 • vites dişlisi
 • vites kolu
 • vites kutusu
 • vitesli
 • vitir,-tri
 • vitray
 • vitrin
 • vitrincilik,-ği
 • vitrinleme
 • vitrinlemek
 • viya
 • viyadük,-ğü
 • viyak
 • viyaklama
 • viyaklamak
 • viyak viyak
 • viyola
 • viyolacı
 • viyolonist
 • viyolonsel
 • viyolonselci
 • viyolonselist
 • vize
 • Vize (ilçe)
 • vize sınavı
 • vizite
 • viziyer
 • vizon
 • vizon kürk
 • vizyon
 • vizyon sahibi
 • vodvil
 • vokabüler
 • vokal,-li
 • vokalist
 • vokal müzik,-ği
 • vokal uyumu
 • volân
 • vole
 • voleybol
 • voleybolcu
 • volfram
 • voli
 • voli ağı
 • voli yeri
 • volkan
 • volkanik,-ği
 • volontarizm
 • volt
 • volta
 • voltaj
 • voltametre
 • voltamper
 • voltmetre
 • volüm
 • vombat
 • vonoz
 • votka
 • voyvo
 • voyvoda
 • voyvodalık,-ğı
 • vuku,-u
 • vukuat
 • vukuf
 • vukuflu
 • vukufsuz
 • vukufsuzluk,-ğu
 • vulva
 • vuraç,-cı
 • vurdulu kırdılı
 • vurdumduymaz
 • vurdumduymazlık,
 • -ğı
 • vurdurma
 • vurdurmak
 • vurgu
 • vurgulama
 • vurgulamak
 • vurgulu
 • vurgulu hece
 • vurgun
 • vurguncu
 • vurgunculuk,-ğu
 • vurgunluk,-ğu
 • vurgusuz
 • vurgusuz hece
 • vurgu uzunluğu
 • vurma
 • vurma çalgılar
 • vurmak
 • vurmalı çalgı
 • vurma sazlar
 • vurtut
 • vuru
 • vurucu
 • vurucu güç,-cü
 • vurucu tim
 • vuruk,-ğu
 • vuruk bilimi
 • vurulma
 • vurulmak
 • vuruluş
 • vurunma
 • vurunmak
 • vuruntu
 • vuruş
 • vuruşkan
 • vuruşkanlık,-ğı
 • vuruş kırış
 • vuruşma
 • vuruşmak
 • vuslat
 • vusul,-lü
 • vuzuh
 • vuzuhsuz
 • vuzuhsuzluk,-ğu
 • vücut,-du
 • vücutça
 • vücut ısısı
 • vücutlu
 • vükelâ
 • vülgarize
 • vürut,-du
 • vüs’at,-ti
 • vüzera

 

Başa dön tuşu