Kitap

Yılkı Atı Özeti – Abbas Sayar

Yılkı Atı – Abbas Sayar Yılkı Atı, Abbas Sayar‘ın ilk romanıdır ve 1970’te yayınlanmıştır. TRT 1970 Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü almıştır. İçeriği ve kahramanları ile farklı bir romandır. …
Kimdir?

Necati Cumalı

Necati Cumalı Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Necati Cumalı (d.13 Ocak 1921, Florina – ö. 10 Ocak 2001, İstanbul) Yazar, şair. 1921 yılında bugün Yunanistan sınırları içindeki Florina’da doğdu. …
Kimdir?

Esat Mahmut Karakurt

Esat Mahmut Karakurt Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Esat Mahmut Karakurt (d. 1902, İstanbul – ö.15 Temmuz 1977, İstanbul) Yazar, Gazeteci, Öğretmen, Avukat, Milletvekili, Senatör. Özellikle “Kadın İsterse” adlı …
Nedir?

Tanzimat Dönemi Romanları

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Romanları ve Yazarları Aşağıda Tanzimat Dönemi‘nde (1860-1895) yayınlanmış bazı romanlarımızla ilgili bilgiler yer almaktadır. Tercüme-i Telemak (1862): Türk edebiyatında roman türünün serüveni çeviri eserlerle başlamıştır. …
Nedir?

Toplumcu – Gerçekçi Roman ve Hikâye

Toplumcu – Gerçekçi Roman ve Hikâye (Yazarları, Eserleri, Özellikleri) Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadri Ertem‘in eserleriyle ortaya çıkan ve esasen Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi roman ve hikâye 1930’ların sonunda Kemal …
Nedir?

Argo Sözlüğü

Argo Sözlüğü Argo Nedir? ARGO: Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin  kullandığı, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni sözcükler, deyimler katarak oluşturulan …
Nedir?

Cümle Vurgusu Nedir?

Cümle Vurgusu Nedir? Özellikleri, Örnekleri Cümle Vurgusu: Bir cümlede asıl verilmek istenen, yükleme en yakın sözcük veya sözcük öbeği ile verilir. Fiil (eylem) cümlelerinde vurgu yükleme en yakın ögedir. …
Nedir?

Sanatsal (Edebi) Metinlerin Özellikleri

Sanatsal (Edebî) Metinlerin Ayırıcı Özellikleri Sanatsal (Edebî) Metinler Nelerdir? Sanatsal (edebî) metinler; coşku ve heyecana bağlı metinler (şiir), olay çevresinde oluşan metinler olmak üzere ikiye ayrılır. SANATSAL (EDEBÎ) METİNLER …
Kimdir?

Hacı Bayramı Veli

Hacı Bayramı Veli Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Hacı Bayram-ı Velî (d.1352?, Ankara – ö. 1430, Ankara) Mutasavvıf ve şair. Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lakabı “Hacı Bayram”dır. 1352? …
Kitap

Kuyucaklı Yusuf Romanı – Sabahattin Ali

Kuyucaklı Yusuf Roman Özeti – Sabahattin Ali 1937’de yayınlanan Sabahattin Ali‘nin bu romanı, Türk edebiyatında öncü bir role sahiptir. Roman, Türkiye’nin o döneme kadar ifade edilmemiş problemlerini dile getirmektedir. Kuyucaklı …
Nedir?

Dede Korkut Hikayelerinin Özeti

Dede Korkut Hikâyelerinin Özeti Tam adı,“Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan” (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı)’dır. 12 hikâye ve bir önsözden oluşan, 15.yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut …
Nedir?

Dede Korkut Hikayeleri ve Özellikleri

Dede Korkut Hikâyeleri ve Özellikleri Destan döneminden halk hikâyeciliğine geçiş döneminin en önemli ürünü Dede Korkut Hikâyeleridir. Bu hikâyeler, Orta Asya’da şekillenmeye başlamış; Türklerin Müslüman olmalarından (751) ve Anadolu’ya gelmelerinden …
Nedir?

Türk Edebiyatında İlkler

Türk Edebiyatında İlkler – Edebiyatın İlkleri İlk Hikâyeler (Öyküler): 1. İlk Hikâye Örneği: Letâif-i Rivayat (1870), Ahmet Mithat Efendi 2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi: Küçük Şeyler (1892), Sami Paşazade …
Nedir?

Fiiller (Eylemler)

Fiiller (Eylemler) Türleri, Özellikleri, Örnekleri Kelime (Sözcük): Cümlenin anlamlı en küçük birimine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (sözcük) denir. Kelimelerin …
Nedir?

Fiilimsiler (Eylemsiler) Türleri, Özellikleri

Fiilimsiler (Eylemsiler) Türleri, Özellikleri FİİLİMSİLER Fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelerdir. Bunlar artık fiil olarak kullanılma özelliğini kaybettikleri için fiil çekim eklerini (olumsuzluk eki hariç) alamazlar; isim …
Nedir?

Yapısına Göre Fiiller (Eylemler)

Yapı Bakımından (Yapısına Göre) Fiiller/Eylemler Yapısına Göre Fiiller Fiiller de isim soylu kelimeler gibi yapı bakımından üçe ayrılır: Basit, türemiş ve birleşik fiiller. 1. Basit Fiiller: Yapım eki almamış, …
Nedir?

Fiil Kiplerinde Anlam (Zaman) Kayması

Fiillerde (Eylemlerde) Anlam/Zaman Kayması FİİL (EYLEM) KİPLERİNDE ANLAM VEYA ZAMAN KAYMASI NEDİR? Fiil çekimlerinde bir zaman ekinin başka bir zaman eki yerine kullanılmasına, yani fiilin bir zamana göre çekimlenip …
Nedir?

Fiilde (Eylemde) Kip

Fiilde (Eylemde) Kip: Haber Kipleri, Dilek Kipleri FİİLDE KİP Fiiller, zaman ve anlam özelliklerine göre türlü ekler alarak değişik biçimlerde kullanılırlar. Bu kullanılış biçimlerinin her birine kip denir. Kip, …
Nedir?

Fiillerde Kişi (Şahıs)

Fiillerde Kişi (Şahıs) Özellikleri, Ekleri, Örnekleri Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da o hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi (şahıs) denir. Kişileri, çekimlenmiş, yani şahsa ve zamana bağlı olarak bir yargı …
Nedir?

Fiillerde (Eylemlerde) Zaman

Fiillerde (Eylemlerde) Zaman FİİLDE ZAMAN Fiiller bir yargıyı iletirken hareketin, oluşun, kılışın, durumun, işin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği zamanı da belirtirler. Zaman, bu yüzden fiil çekiminde; (geçmişte) yapıldığını, (şu …
Nedir?

Fiillerde Hareket-Anlamına Göre Fiiller

Fiillerde (Eylemlerde) Hareket – (Anlamına Göre Fiiller) Fiillerin Cümle İçindeki Görevi Çekimli Fiilin Yapısındaki Unsurlar: 1. Kök ve Gövde 2. Şahıs Ekleri 3. Ek-fiil, Çekimi ve Görevleri Filleri ve fiilden türemiş kelimeleri …