Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü K Harfi

K Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri KALB Sözle ilgili sanatlardandır. Arap harflerine göre bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilerek yapılır. Cinas sanatının bir çeşididir. Cinas-ı kalb, tecnis-i kalb ve maklûb adlarıyla …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü L Harfi

L Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri LA-EDRİ: Kimin tarafından söylendiği ya da yazıldığı bilinmeyen şiirlerin altına “bilmiyorum” anlamında yazılan sözcük. LAFÇILIK: Özellikle yazılı edebiyatta anlatımı gereksiz sözlerle doldurma ve bunu alışkanlık edinme. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü M Harfi

(M) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri MAKLUB Harfleri tersten sıralandığında yine aynı sözcük çıkan sözcükler. Örneğin mum, bab, aba gibi. MAZMUN Bir dizenin bir ifadenin taşıdığı ve onlardan herkesin anladığı …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü N Harfi

(N) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri NAKARAT Şiirlerde bendlerin sonunda tekrarlanan mısra veya mısralar. Bu bölüm, anlam bakımından her bendi şiirin ana duygusuna bağlar. Şiirin, nakarat bölümlerinde ifade olunan duygu …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü O-Ö Harfi

(O-Ö) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri -O- Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri OTOBİYOGRAFİ Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değer taşımalıdır. OTOGRAF Yazarın kendi el yazısı. …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü P Harfi

(P) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri PASTORAL Çoban ve kır hayatını, köylerdeki yaşayış şeklini anlatan şiir. Grekler’in bukolik dedikleri bu türü Edebiyat-ı Cedide’ciler eş’ar-ırâiyâne (Çoban şiirleri) diye adlandırmışlardır. Pastoral şiir, …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü S-Ş Harfi

(S-Ş) Harfleriyle Başlayan Edebiyat Terimleri S Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri SADR Bir beyitte birinci mısraının ilk parçası ile nesirde (düzyazıda) cümlenin ilk parçası. SAGU İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen …
Nedir?

Edebiyat Terimleri Sözlüğü T Harfi

(T) Harfiyle Başlayan Edebiyat Terimleri TA’KİD İfadeye açıklık getirememe, anlatamama halidir. İkiye ayrılır. 1. Lafzi ta’kid: Bir cümlede kelimelerin yerli yerine kullanılmamasından doğar. Örnek: Ben fakîrî etme terk memnûn-i ebnâ-yı zaman …
Nedir?

İsim (Ad) Tamlamaları

İsim (Ad) Tamlamaları ve Özellikleri 1) Belirtili İsim (Ad) Tamlaması 2) Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması 3) Zincirleme İsim (Ad) Tamlaması 4) Takısız İsim (Ad) Tamlaması 5) Karma Tamlama İsim …
Nedir?

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması

Belirtisiz İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Belirtisiz isim (ad) tamlaması nedir? Tamlayanın ek almadığı, tamlananın da belirtili isim tamlamasında olduğu gibi iyelik eki aldığı isim tamlamasıdır. Tamlayan ek …
Nedir?

Takısız İsim (Ad) Tamlaması

Takısız İsim (Ad) Tamlaması Nedir? Özellikleri, Örnekleri Takısız isim (ad) tamlamasının tanımı: Tamlayanın da tamlananın da ek almadığı isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamasında tamlayanın görevi, tamlananın neden yapıldığını (aslını, …
Nedir?

Karma Tamlama

Karma Tamlama Nedir? Özellikleri, Örnekleri Karma tamlamanın özelliği şudur: Bir isim tamlamasının tamlayanının, tamlananının veya her ikisinin birden bir sıfat tarafından nitelenmesi ya da belirtilmesi. Başka bir deyişle; tamlayan, …
Nedir?

Dilin İşlevleri ve Özellikleri

Dilin İşlevleri ve Özellikleri İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış, seslerden örülmüş anlaşma sistemine dil denir. Dilin başlıca …
Nedir?

Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü

Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü Atasözü Nedir? Toplumların asırlarca süren deneyimlerinden ve gözlemlerinden elde ettikleri yargılarını, ortak düşünce ve tutumlarını yansıtan; içinde mecazi bir anlam barındıran, eğitici ve öğretici pedegojik-didaktik) vasfı …
Nedir?

A Harfiyle Başlayan Atasözleri

A Harfiyle Başlayan Atasözleri  Abanın kadri yağmurda bilinir. Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyulduğu zaman ortaya çıkar. Abdal (derviş) tekkede, …
Nedir?

B Harfiyle Başlayan Atasözleri

B Harfiyle Başlayan Atasözleri Baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır. Bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. Toplum içinde …
Nedir?

C-Ç Harfleriyle Başlayan Atasözleri

C-Ç Harfleriyle Başlayan Atasözleri – C – Harfiyle Başlayan Atasözleri Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Cahil kişi, okuyup öğrenim görmemiş, bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Bu bakımdan söylenen …
Nedir?

D Harfiyle Başlayan Atasözleri

D Harfiyle Başlayan Atasözleri Dağ başı dumansız olmaz. Tabiatları gereği dağ başları genellikle dumanlı olur. Nasıl dağ başlarından duman eksik olmazsa, toplumda yüksek mevkilere, makamlara çıkan ve sorumluluk alan …
Nedir?

F Harfiyle Başlayan Atasözleri

F Harfiyle Başlayan Atasözleri Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. İnsanın kusur ve eksiği, ahlâkî yönü varlıkla belirlenemez. Bu bakımdan yoksul olması, geçimini sağlamakta güçlük çekmesi utanılacak bir durum değildir. …
Nedir?

G Harfiyle Başlayan Atasözleri

G Harfiyle Başlayan Atasözleri Gafile kelâm, nafile kelâm. Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın kimseye ne söylense kâr etmez. O, bildiği gibi hareket eder. Dolayısıyla ona söylenecek her söz …
Nedir?

H Harfiyle Başlayan Atasözleri

H Harfiyle Başlayan Atasözleri Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye. Bir işte asıl olan iyi niyet, samimiyet ve içtenliktir. Bunlar olmadan bir işi görünüşte ve …
Nedir?

I-İ Harfiyle Başlayan Atasözleri

I-İ Harfleriyle Başlayan Atasözleri -I- Harfiyle Başlayan Atasözleri Irmak kenarına çeşme yapılmaz. Bir yerde ihtiyacı karşılayan bir şey varsa, onun yanına yine aynı ihtiyaca yönelik ve üstelik de daha …
Nedir?

K Harfiyle Başlayan Atasözleri

K Harfiyle Başlayan Atasözleri Kaçan balık büyük olur. Çok önemsiz, çok küçük de olsa, her nedense elden kaçırılan fırsat ah vah edilerek gözde büyütülür. Kaçanın anası ağlamamış. Karşı koyamayacağı …
Nedir?

L Harfiyle Başlayan Atasözleri

L Harfiyle Başlayan Atasözleri Lâfla peynir gemisi yürümez. Yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve çalışmak lâzımdır. …
Nedir?

N Harfiyle Başlayan Atasözleri

N Harfiyle Başlayan Atasözleri Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. Kişi, çalışma miktarına ve biçimine göre karşılık görür. Çok ve iyi çalışan iyi, az ve kötü çalışan da kötü …