LYS Edebiyat (Türk Edebiyatı) 10. Sınıf Konuları

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Edebiyat (Türk Edebiyatı) 10. Sınıf Konuları

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

 • Edebiyat-Tarih ilişkisi
 • Edebiyat Tarihi
 • Tarih Bilimi İçerisinde Edebiyat Tarihinin Yeri
 • Uygarlık Tarihi
 • Bir Bilim Dalı Olarak Edebiyat Tarihinin Kapsamı
 • Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler
 • Türk Edebiyatının Dönemleri

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ (İSLAMİYET ÖNCESİ) TÜRK EDEBİYATI

 • Destan Dönemi
 • Mitlerin Doğuşu
 • Mitolojik Öğelerin Oluşma Nedeni
 • Sözlü Edebiyat
 • Coşku Ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Metinler (Destan)
 • Destanların Oluşum Aşamaları
 • Doğal Destan ve Yapay Destan Karşılaştırılması
 • Islamiyetten Önceki Türk Destanları
 • Saka Destanları
 • Alp ErTunga Destanı
 • Şu Destanı
 • Hun Destanları
 • Oğuz Kağan Destanı
 • Göktürk Destanları
 • Bozkurt Destanı
 • Ergenekon Destanı
 • Uygur Destanları
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı
 • islamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları
 • Diğer Ulusların Doğal Destanları
 • ilyada,
 • Odysea,
 • Kalavela,
 • Şehname,
 • Ramayana,
 • Mahabharata,
 • Gılgamış,
 • Igor,
 • Şinto,
 • Cid,
 • Chanson De Röland,
 • Nibelungen
 • Boewulf
 • Türk Ve Dünya Edebiyatındaki Yapma Destanlar
 • Çanakkale Destanı,
 • Üç Şehitler Destanı,
 • Kuvay-ı Milliye Destanı
 • Genç Osman Destanı,
 • Aeneis,
 • Henriade,
 • Kaybolmuş Cennet
 • Kurtarılmış Kudüs,
 • Çılgın Orlando,
 • ilahi Komedya
 • Yazılı Edebiyat
 • Göktürk Kitabeleri
 • Tonyukuk – Kültigin – Bilge Kağan
 • Uygur Metinleri

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVR. GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 • 11-12 Yüzyıllarda islamiyet Ve Türk Kültürü
 • Uygarlık Ve Edebiyat
 • islami Dönem ilk Dil Ve Edebiyat Ürünleri
 • Kutadgu Bilig
 • Yusuf Has Hacip
 • Atabetü’l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği)
 • Edip Ahmet Yükneki
 • Divan-ı Hikmet
 • Ahmet Yesevi
 • Divan-ı Lügati’t Türk (Türk Dillerinin Sözlüğü)
 • Kaşgarlı Mahmut
 • OğuzTürkçesinin Anadolu’daki ilk Ürünleri
 • Anadolu’da Sosyal Ve Siyasi Hayat
 • Tasavvuf Felsefesi
 • Coşku Ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Gelişen Metinler
 • Satuk Buğra Han Destanı
 • Manas Destanı
 • Battalname (Battal Gazi Destanı)
 • Danişmend-Name
 • Saltukname
 • Köroğlu Destanı
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Öğretici Metinler
 • Makalat
 • Mantıku’t-Tayr
 • Nasreddin Hoca Fıkraları,
 • 15.yy.’dan 19.yy. Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
 • Coşku Ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Divan Şiiri
 • Divan Edebiyatıyla ilgili Bazı Terimler
 • Divan Edebiyatı Sanatçıları
 • Hoca Dehhani (13yy)
 • Şeyyad Hamza (13yy)
 • Gülşehri (14yy)
 • Aşık Paşa (14yy)
 • Kadı Burhaneddin (14yy)
 • Ahmedî (14yy)
 • Nesimi (14yy)
 • Şeyhi (15yy)
 • Süleyman Çelebi (15yy)
 • Ali Şir Nevai (15yy)
 • Ahmet Paşa (15yy)
 • Necati (15yy)
 • Fuzuli (16yy)
 • Baki(16yy)
 • Bağdatlı Ruhi (16yy)
 • Hayali Bey (16yy)
 • Taşlıcalı Yahya (16yy)
 • Nefi(17yy)
 • Nâbi(17yy)
 • Neşati (17yy)
 • Azmizade Haleti (17yy)
 • Nedim (18yy)
 • Şeyh Galip (18yy)
 • Halk Şiiri
 • Anonim Halk Şiiri
 • Aşık Tarzı Halk Şiiri
 • Aşık Edebiyatı Sanatçıları:
 • Köroğlu (16yy)
 • Karacaoğlan(17yy)
 • Aşık Ömer (17yy)
 • Kayıkçı Kul Mustafa (17yy)
 • Gevheri (18yy)
 • Dertli (18yy)
 • Levni (18yy)
 • Dadaloğlu(19yy)
 • Seyrani (19yy)
 • Bayburtlu Zihni (19yy)
 • Bayburtlu Celali (19yy)
 • Erzurumlu Emrah (19yy)
 • Kağızmanlı Hıfzi (20yy)
 • Aşık Veysel (20yy)

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri (Tekke Edebiyatı)

 • Tekke Edebiyatı Sanatçıları
 • Yunus Emre
 • Mevlana
 • Hacı Bayram Veli
 • Hacı Bektaş Veli
 • Kaygusuz Abdal
 • Pir Sultan Abdal
 • Aziz Mahmut Hüdayi

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

 • a) Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
 • Halk Hikayeleri
 • Mesnevi
 • b) Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 • Karagöz
 • Meddah
 • Orta Oyunu
 • c) Öğretici Metinler
 • Tezkire
 • Seyahatname
 • Divan Edebiyatında Nesir Türleri
 • Sade Nesir
 • Süslü Nesir
 • Divan Edebiyatında Nesir Sanatçıları
 • Sinan Paşa (15yy)
 • Mercimek Ahmet (15yy)
 • Aşıkpaşazade (15yy)
 • Latifi (16yy)
 • Naima,
 • Koçi Bey,
 • Şeydi Ali Reis,
 • Evliya Çelebi,
 • Kâtip Çelebi
 • Veysî
 • Nergisî (17yy)
 • Yirmisekiz Çelebi Mehmet (18yy)
 • Ahmet Cevdet Paşa (19yy)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu