Dramanın Önemi

Dramanın Önemi

Drama

Drama, tiyatro,sinema,dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Drama insanı kuşatır ve geliştirir. Eğitim ve öğretimde öğretmenler pek çok konuda dramadan yaralanırlar. Rol oynama, yaratıcı dramanın önemli araçlarından biridir. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Ayrıca , drama,eğitimin değişik basamaklarında yer alan diğer disiplinlerin pek çoğunda bir yöntem olarak uygulanabilir. Drama yoluyla öğrenme çabuklaştırılır ,etkinleştirilir. Bu çalışmalar öğrencinin sözcükleri ,tutum ve davranışları ,devinimleri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağlar.

Eğitimde yaratıcı dramanın önemini şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. İmgelem ( hayal ) gücünü geliştirir.

2. Bağımsız düşünebilmeyi sağlar.

3. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirir.

4. Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır.

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini ve bu durumun ona iletilmesi sürecine empati adı verilir.

5. Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir.

Dil gelişimi ile ilgili hedeflenenler şu şekilde belirlenmiştir:
* Konuşmada güven
* Konuşma becerisinde gelişme
* Sözcük dağarcığında gelişme
* Düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatımında gelişme
* Dinleme becerisinde gelişme
* Farklı sosyal rol ve statülere ilişkin değişik dil biçimlerini kullanabilme
* Okuma becerisini geliştirme
* Yazma becerisini geliştirme

6. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar.

7. Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar.

8. Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar.

9. Kendine güven duyma ,karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.

10. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır.

11. Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar.

12.Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamayı öğretir.

13. Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar.

14. Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar.

15. Özellikle doğaçlama çalışmalarında iç tepi ve dürtülerden yaralanmayı öğretir.

16. Duygunun sağlıklı bir şekilde boşalımından yararlanmayı sağlar. (Bu kontrollü bir birey için oldukça önemlidir.) Duygunun denetlenmesi, onun bastırılması anlamına gelmez. Bütün insanlar zaman zaman hissettikleri öfke, korku, kaygı, kıskançlık, dargınlık gibi duygularını bu temaların ifade edildiği oyunlarda rol alarak boşaltabilir ve gerilimden kurtulabilirler.

17. Öncelikle kendini tanımasını sağlar.

18. Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlar.

19. Başkaları ile benzerliklerini keşfetmesini sağlar.

20. Kendinde geliştirmek istediği yanlarıyla ilgilenmesini, kendini eleştirebilmesini sağlar.

21. Kendini ifade etmede gerek duyduğu kaynaklara ulaşma gerekliliğini fark ettirir.

22. Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir.

23. Kendini ifade etmede güven kazanır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu