edebiyatı cedide oluşumu

  • Serveti Fünun Edebiyatını Hazırlayan Koşullar Servetifünun Edebiyatı, “Servetifünun” adlı derginin etrafında toplanan yazarların oluşturduğu bir edebiyattır. Tanzimat’tan beri süregelen “eski-yeni” tartışmaları son aşamaya Servetifünun’la kavuşur ve edebiyatımız tamamen Batı’ya yönelir. Bu açıdan, Servetifünun edebiyatı bir başlangıçtır ve “Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat)” olarak da adlandırılmıştır. Servetifünun Edebiyatı, Padişah II. Abdülhamit’in iktidar…

Başa dön tuşu