Anlamla ilgili edebi sanatlar

  • Anlama Dayalı Söz Sanatları Tezat (Karşıtlık) Mugâleta-i Maneviyye Tevriye İstihdam Îham Tevcih Tecâhül-i Ârif (Bilip de bilmezlikten gelme) İstifham (Soru sorma) Tezkâr Müşâkele İstitrâd İrsâd İdmâc Teşhis (Kişileştirme) İntak (Konuşturma) Hüsn-i Talil (Güzel neden bulma) İzam – Mübalağa (Abartma) – İfrat – Tefrit – İktisâd – İstidrâk Nida Kat’ Terdîd Rücû…

Başa dön tuşu