0 oy
16.8k gösterim
(31.1k puan) tarafından
Aşağıda yer alan Gazel beyitlerinin Günümüz Türkçesine Çevirisi?


Bende-i mü’min olan çeşm (çeşmi) ter ü giryân olur
Çeşm (Çeşmi) giryân olmayan elbette bî-îmân olur

Vesvese şeytânı koyup ana ibâdet eyleyen
İncidir halk-i Hudâ-yi âkibet Mervân olur

Adını hâcı koyup Haccâc andan yahşidir
Bahs ile hacce giden çöllerde ser-gerdân olur

Kaldı ki ümmidimiz Şâh-i Velâyet beytine
Göstere bir doğru yol ol demde ki divân olur

Nûh’un sandığına geşt-i tekâpuymuş penâh
İ’tikâd ile mebâdâ bir zaman tûfân olur

======================================

Gazel 2

Nevâ'-i saz ilen mey nûş idenler dil-rubâlardur
Çeken derd ü belâ bezm-i gam içre bi-nevâlardur

Perişân etme kâkül başın için ey perî-peyker
Ki her bir kâkülün târında yüz bin mübtelâlardı           

Gel ey zâhid eğer ehl-i yakîni görmek istersen
Özünden bî-gümân bigâne olmuş âşnâlardır

Geçip dil-dâre yâr olmak dilersin müdde’âlardan
Seni yârından ağyâr eyleyen bu müdde’âlardır

Cefâ vü cevri çok dil-berlerin mihr ü vefâsı az
Fuzûlî çek elini n’itmek olur bî-vefâlardır

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...