Reklam
0 oy
697 gösterim
Edebiyat kategorisinde (128 puan) tarafından
Aşağıda verilen gazelleri günümüz Türkçesi’ne aktarınız.

Benüñüñ dânesi müşg ü saçuñuñ dâmı anberden
Halâs ola mı mürg-i dil aceb bu bend ü çenberden

Bitürmiş sebze-i reyhân yañaguñ lâle üstinde
Yüritmiş çeşme-i hayvân dudaguñ dürc-i gûherden

Gözüñ kaşuñ kemânını kuruban uş kemîn dutmış
Nice kurtlıa Yâ-Rab cân bu câdû-yı sitem-gerden

Kadüñ togru nümûnedür nedür diyene tûbâdan
Lebüñ şîrîn işâretdür sorana Âb-ı Kevserden

Yüregüme bah u yâda getürme nâr-ı Nemrûdı
Gözümi gör dahı sorma haber deryâ-yı Ahdardan

Bu resme ki Ahmedî yazar yüzüñ vasfını dîvâne
Gerek nakş ögrene Mânî bu dîvânıla defterden

Senüñ ışkuñ odındandur ki adum hoş-nefes oldı
Gelür mi bû-yı cân-perver eger yanmazsa micmerden

            ***

Gerçi tenümde hîç yirüm bî-elem degül
Çün yâr âfiyetde-durur hîç gam degül

Âşık mı diyeler aña kim derdile müdâm
Yañagı zaferân gözi yaşı bakam degül

Dirler ki hasta neñdür eyit kılalum devâ
Çün sagı yoh tenüñ ne diyem hasta nem degül

V’allah ki yüz devâdan anuñ derdi yig baña
B’illah ki biñ şifâdan anuñ renci kem degül

Yâruñ hayâli ger sorma gelür-ise beni
Sıhhat-durur bu renc tenüme sakam degül

Ger cışkı vu vücûdı cadem kıla sehldür
Hergiz vücûd var mı ki soñra cadem degül

Sûretde gerçi yârdan ayrudur Ahmedî
Macnâda şükr ki andan ırah bir kadem degül

            ***

Cânını ‘ışk yolına virmeyen ‘âşık mıdur
Cehd eyleyüp ol dosta irmeyen ‘âşık mıdur

‘Işk kadehinden içüp nefs dileginden geçüp
Hak yolına er gibi turmayan ‘âşık mıdur

Dost sevgüsin gönülde cânıla berkitmeyen
Tûl-ı emel defterin dürmeyen ‘âşık mıdur

Dâyim riyâzât çeküp halvetlerde diz çöküp
Hak dîdârı eserin görmeyen ‘âşık mıdur

‘Işka tanışık sıgmaz degme cân göge agmaz
Pervâne gibi oda yanmayan ‘âşık mıdur

Kişi dertlü olıcak dermân istegen olur
Kendü derdi dermânın sormayan ‘âşık mıdur

İy Yûnus sen dostunun cefâsına katlangıl
Yüregine ‘ışk okın urmayan ‘âşık mıdur

            ***

Sensin benüm cânum cânı sensüz karârum yok durur
Uçmak'da sen olmazısan va'llâh nazarum yok durur

Baksam seni görür gözüm söylerisem sensin sözüm
Seni gözetmekden dahı yigrek şikârum yok durur

Söylerisem dilümdesin ger tek tursam gönlümdesin
Gönlüm gözüm seni sever ayruk nigârum yok durur

Çün ben beni unutmışam şöyle ki sana gitmişem
Ne kâlde ne hâldeyisem bir dem karârum yok durur

Eger beni Cercîs'leyin yitmiş kez öldürürisen
Dönem girü sana varam zîrâ ki ‘ârum yok durur

Seni gördüm güneş gibi Cennet bana zindân gibi
Cennet'üne zâhidün ko Uçmak'da arzûm yok durur

Yûnus dahı ‘âşık sana göster dîdârunı ana
Yârüm dahı sensin benüm ayruk dîdârum yok durur
Reklam

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...