Divan Edebiyatında Kafiye

  • Divan Şiirinde Kafiye Türleri Harflerine Göre Kafiye Türleri A) Kafiye-i mücerrede: Sadece revînin tekrarından meydana gelen kafiyelerdir: “…ser” ve “…seher” ile “…gül” ve “…bülbül“de olduğu gibi. Bu tür kafiyelerde revî harekesizse, bu iki örnekte olduğu gibi tevcîhin tekrarı gerekir. B) Kafiye-i mürekkebe: Birden fazla ses benzeşmesinden meydana gelen kafiyelerdir. Mürekkeb…

  • DİVAN ŞİİRİNDE KAFİYE Giriş Kafiye aruz vezniyle birlikte Divan şiirinin iki aslî âhenk unsurundan biridir. Kısaca en az iki mısra sonundaki ses tekrarı olarak tanımlanabilecek olan kafiye, redifsiz manzumelerde mısra ya da beyit sonlarındaki, redifli manzumelerde de rediften hemen önceki ses ya da seslerin tekrarından doğan âhenktir. Kafiyenin kullanım sıklığını…

Başa dön tuşu