Reklam
0 oy
262 gösterim
Edebiyat kategorisinde tarafından
1 Bûy-ı hulkuñdan iderse şemmesin izhâr gül
 Nâr-ı Nemrûd’ı Halîl’e göstere envâr gül
  2 Pertev-i mihrüñ vücûdından bedîdâr eyledi
 Subh-dem hâb-ı ‘ademden oldı çün bîdâr gül
  3 Sînesinde dâg-ı sürhı gül gibi şâhid yiter
 Olmasun keyfiyyet-i mihrüñ senüñ inkâr-ı gül
  4 Tal‘at-i mihr-i cemâlüñden hicâb eyler meger
 Gösterür ‘uşşâka ancak yılda bir dîdâr gül
  5 Zâ’il itmeye hicâb-ı nisbet-i hüsnin saña
 Günde biñ kez eylese cürminden istigfâr gül
  6 Bağa var sen goncalar sok kûşe-i destâruña
 Sen gül-i ra‘nâyı itsün zînet-i destâr gül
  7 Zînet-i bâb-ı sarây-ı şâhda gül mîh olur
 Gülşen olsa n’ola kasr-ı şah u zer mismâr gül
  8 Cünd-i sermâ üzre leşker çekdi ezhâr-ı çemen
 Sûsenüñ tîgın kuşandı olmaga serdâr gül
 9 Şekl-i dîvân-ı hümâyûn oldı sahn-ı gülsitân
 Sünbüli tugrâ-yı sultanî vü defterdâr gül
  10 Goncalar oldı lisân âsâr-ı sun‘u’llâhdan
 Sûret-i girdâb-ı bahr-i lüccetü’l-ebrâr gül
  11 Mantık-ı ‘Attâr okur evrâk-ı gülden ‘andelîb
 ‘Arz ider mazmûn-ı şi‘r-i Kâsımu’l-Envâr gül
  12 Lutf-ı tab‘ı Hazret-i Pâşâ’dan alsun deşt ü bâğ
 Seng-i hârâdan kopup sünbül bitürsin yâr gül
  13 İ‘tidâl-i lutfına olsa anuñ bir kez karîn
 İde peyda bîd ile ‘ar‘ar şükûfe bâr gül
  14 Lâleyi lâlâ güli şâh eyleyelden bâğbân
 Bülbül-i zârı nedîm-i sohbet-i dîdâr gül
  15 Kopmadı bir saña beñzer Âsaf-ı rûşen-zamîr
 Nitekim Sultân Mehemmed gibi bir hünkâr gül
  16 Şevketüñ dürdi esâtîr-i ‘izâmuñ defterin
 Berg-i lâle tayy olur çün setr ide tûmâr-ı gül
  17 Sînesine her seher bir gonca-i ra‘nâ çeker
 ‘Ârif-i resm-i zarafet ehl-i dil dildâr gül
  18 Samîrîler gibi sarmış başına destâr-ı sürh
 Sünbülüñden oldı beñzer beste-i zünnâr gül
  19 Jaleden ter düşmesün diyü götürdi dâmenin
 Goncalardur câriye sultân-ı devlet yâr gül
 
 20 Bir pula almaz mahabbetsüz cemâli ehl-i dil
 Cevher-i hüsnin bizümle itmesün bâzâr gül
  21 Haylî demdür bülbül-i zaruñ geçer Nev'î senüñ
 Hâşe li’llâh kim ide bülbüllerini zâr gül
  22 Goncaveş tayy itmeyüp mihr ü vefâ tûmârını
 Lutf idüp anuñ yüzine gül gibi tekrâr gül
  23 Nitekim bezm-i çemende sürülüp devrân-ı gül
 Goncalar ola surâhî sâgar-ı devvâr gül
  24 Subh-dem oldukça ebr-i nev-bahârî jâle-bâr
 Âglasun düşmenlerüñ sen gül gibi her bâr gül
Reklam

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...