Kelime Bilgisi Konu Testi

Kelime Bilgisi Konu Testi

1. Yakın anlamlı kelimeler niçin birbirinin yerine kullanılamaz?

2. Kavramlaştırma (soyutlama) nasıl oluşur?

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Kelimede anlam…………..ile oluşur.
• Kelime ile anlam arasında………….bir iliş ki vardır.
• Dilin anlamlı en küçük birimine…………….denir.

4. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Kelime kavramın simgesidir. ( ) Kelime, kavramdan önce vardır.
( ) Kelimenin anlam kazanması, var olandan hareketle gerçekleştirilen soyutlama ile
olur.
5. Aşağıdakilerden hangisinin ses bileşimi ile simge hâline getirilmesi kelimeyi oluşturmaz?
A) Olay          B) Varlık            C) Müzik             D) Duygu              E) Hayal