İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 1702
Kabul Tarihi : 10/6/1930
Resmî Gazete: 29.6.1930 /1532

KISIM : 4

Muallimler hakkında tatbik edilecek cezalar


Cezalar ve suçlar

Madde 20 – İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir

1 - Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görürse zararın mahiyet ve derecesine göre daha ağır ceza verilebilir);


2 - Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak;


3 - Arkadaşlarına ve talebesine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak;


4 - Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek;


5 - Talebenin vazifelerini tashih etmemek;


6 - Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek;


7 - Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak.


Yukarki hallerin ilk defasında ihtar. Tekrarında tevbih cezası verilir.